De foutieve informatie gegeven in het interview door de Heren Ivan Van de Cloot en Johan Van Overtveldt ('We leven in zombiestaten', Knack 31) vraagt een aantal rechtzettingen.
...

De foutieve informatie gegeven in het interview door de Heren Ivan Van de Cloot en Johan Van Overtveldt ('We leven in zombiestaten', Knack 31) vraagt een aantal rechtzettingen. - Vast te stellen is dat de Heer Van de Cloot als lid van Itinera, teneinde zijn sensationele uitlatingen kracht bij te zetten, veinst de principes uit de boekhoudwet niet te kennen door op de waardering van de Dexia participatie, zijnde een financieel vast actief, het voorschrift toe te passen dat geldt voor de afwaardering van geldbeleggingen en liquide middelen - met het gevolg dat de lezer van het interview opzettelijk werd misleid door aan Arcofin te verwijten het getrouw beeld van haar rekeningen te hebben geschonden door zgn. geen rekening te hebben gehouden met de marktwaarde van de Dexia-aandelen op datum van afsluiting van het boekjaar terwijl de Heer Van de Cloot als zelfverklaarde deskundige uiteraard zeer goed weet dat deze boekhoudregel niet geldt voor financieel vast actief. De door Arcofin toegepaste afwaardering gebeurde overigens met volledige instemming van de commissaris van de vennootschap die de jaarrekening heeft afgetekend en dit standpunt werd intussen ook aan deze laatste bevestigd door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. - De Dexia-participatie die meer dan 90 % van de balans van Arcofin uitmaakt, kan niet als een loutere geldbelegging worden gekwalificeerd maar dient te worden geplaatst in een historisch perspectief. Artesia (met Bacob bank en DVV) werd immers als een geheel in 2001 in een nog grotere en performantere bankinstelling, zijnde Dexia Group ingebracht. Deze strategie werd indertijd ook door externe specialisten toegejuicht. - De bewering dat een vorige lening niet had kunnen worden terugbetaald in 2008 is onjuist aangezien Arcofin op het ogenblik dat werd beslist een bijkomende lening op te nemen met het oog op de kapitaalverhoging van Dexia, niet in gebreke was en op geen enkel ogenblik ervoor in gebreke is geweest met de terugbetaling van enige lening. - Deze beslissing werd genomen met unanimiteit van de leden van de raad van bestuur op eensluidend positief advies van verschillende investeringsbanken. Opgemerkt dient te worden dat zelfs nog in juli 2011, Dexia bij de tien beste Europese banken werd gerangschikt na een uitgebreide solvabiliteitstest door de Europese autoriteiten. - Hoe beide economen uit deze verkeerde standpunten 'zware' bestuursfouten menen te kunnen afleiden en er niet voor terugdeinzen zich daarbij het oordeel van een rechter toe te eigenen, is een raadsel. Daarbij is op te merken dat de uitlating dat Mevrouw Swiggers zou gezeteld hebben in alle auditcomités van Dexia ook foutief is. Ze maakte immers enkel deel uit van het auditcomité van het Franse filiaal DCL. - Wat de aanstelling van de vereffenaars betreft, waaronder Mevrouw Swiggers, wiens deskundigheid en ervaring in deze blijkbaar op prijs wordt gesteld: die is gebeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders met meer dan 95 % van de stemmen. De rechtbank van Koophandel heeft deze benoeming goedgekeurd. Het college wordt voorgezeten door een bedrijfsrevisor.F. Swiggers, ex-bestuurder Arco Groep