Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen wees mijn asielaanvraag af omdat ik geen concrete bewijzen kon voorleggen dat de Israëlische regering mij lastigvalt. Hebben jullie rapporten over Israël, en waarom krijgen duizenden anderen wel asiel? (Gershon Sharoni, Poelkapelle)

DirkVan Den Bulck: Ik wil om te beginnen benadrukken dat elk dossier individueel wordt onderzocht. We houden daarbij alleen rekening met de reële situatie van een persoon en de reële situatie in zijn land van herkomst. Als we vaststellen dat een terugkeer een risico inhoudt, kennen wij de status van subsidiaire bescherming of vluchteling toe. Bovendien hanteren we voor de asielzoeker het voordeel van de twijfel. Dat er meer vluchtelingen erkend worden uit andere regio's dan Israël, bijvoorbeeld uit de door Israël bezette gebieden, betekent alleen dat de situatie daar als gevaarlijker wordt beschouwd. Onze documentatie- en...

DirkVan Den Bulck: Ik wil om te beginnen benadrukken dat elk dossier individueel wordt onderzocht. We houden daarbij alleen rekening met de reële situatie van een persoon en de reële situatie in zijn land van herkomst. Als we vaststellen dat een terugkeer een risico inhoudt, kennen wij de status van subsidiaire bescherming of vluchteling toe. Bovendien hanteren we voor de asielzoeker het voordeel van de twijfel. Dat er meer vluchtelingen erkend worden uit andere regio's dan Israël, bijvoorbeeld uit de door Israël bezette gebieden, betekent alleen dat de situatie daar als gevaarlijker wordt beschouwd. Onze documentatie- en onderzoeksdienst maakt haar analyse van de herkomstlanden op basis van tal van bronnen. Ook over Israël hebben we uitgebreide rapporten, maar we verwachten tegelijk dat de asielzoeker zelf concrete elementen aanbrengt. Van Den Bulck: Het terugkeerbeleid is niet onze bevoegdheid. Fedasil is verantwoordelijk voor de vrijwillige terugkeer, de Dienst Vreemdelingenzaken voor de gedwongen terugkeer. Van Den Bulck: Wij trachten juiste en kwaliteitsvolle beslissingen te nemen. Dat betekent ook efficiënt en binnen een korte termijn, gezien de grote onzekerheid waarin de echte vluchtelingen verkeren. Sinds 2012 worden zeer veel nieuwe aanvragen binnen de drie maanden afgehandeld. Het klopt niet dat de meerderheid van de aanvragen heel lang aansleept. Asielzoekers die al lang in ons land verblijven en nog een procedure lopen hebben, zijn vaak mensen die opeenvolgende aanvragen hebben ingediend, maar die worden elk afzonderlijk binnen een redelijke termijn afgehandeld. In het verleden is er door een sterke toename van de aanvragen een achterstand ontstaan. In bepaalde gevallen heeft dat tot onredelijke termijnen geleid. Voor die gevallen is de overheid meermaals overgegaan tot regularisaties. Maar dat is nog geen reden om de bestaande criteria te negeren. Trouwens, de stapel met oude dossiers slinkt zienderogen. In dit tempo kan hij binnen enkele maanden helemaal weggewerkt zijn. Van Den Bulck: De objectieve criteria voor asielvragen die het Commissariaat hanteert, zijn de definities voor vluchtelingen uit het Verdrag van Genève. Een vluchteling is iemand die een gegronde vrees koestert voor vervolging wegens ras, nationaliteit, godsdienst, politieke opvattingen of omdat hij tot een bepaalde sociale groep behoort. Buiten de asielprocedure zijn er ook andere wegen naar een verblijfsvergunning, zoals gezinshereniging, een arbeidskaart of ernstige medische problemen. Maar dat zijn bevoegdheden van de Dienst Vreemdelingenzaken. Van Den Bulck: De situatie in Syrië is momenteel erg problematisch. 95 procent van deze aanvragen in ons land krijgt een positief antwoord. De overige 5 procent zijn mensen die zich valselijk uitgeven voor Syriërs, of mensen die de procedure zelf staken. Het is aan de politiek om te beslissen of we naast de asielprocedure voor mensen die op eigen kracht naar hier komen ook bijkomende hervestigingsmaatregelen zouden moeten nemen voor de Syriërs. Volgende week: griepcommissaris Marc Van Ranst. Mail uw vraag naar mijnvraag@knack.be en maak kans op twee filmtickets.