Sinds de uitbraak van het coronavirus op Belgische bodem tracht de federale regering om zo adequaat mogelijk op de pandemie te reageren. Dat zorgt voor een flinke herorganisatie van de overheidsstructuren. Op korte tijd werden verscheidene nieuwe organen en comités in het leven geroepen. Een uitgebreid netwerk moet de Veiligheidsraad - waar de knoop over de maatregelen doorgehakt moet worden - adviseren en bijstaan.

Knack kon beslag leggen op de organisatiestructuur die de overheid momenteel hanteert om de bestrijding van het coronvaris in goede banen te leiden. Hieronder vindt u het organigram met daaronder de bijpassende legende.

Organigram van de overheidsstructuur om het coronavirus aan te pakken. De nieuwe expertengroep voor om de exitstrategie voor te bereiden ontbreekt omdat het momenteel nog onbepaald is hoe en aan wie die groep zal moeten rapporteren. , .
Organigram van de overheidsstructuur om het coronavirus aan te pakken. De nieuwe expertengroep voor om de exitstrategie voor te bereiden ontbreekt omdat het momenteel nog onbepaald is hoe en aan wie die groep zal moeten rapporteren. © .

Strategische en politieke organen

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) : neemt de beslissingen voor het beheer van deze crisis

Samenstelling : voorgezeten door de premier en omvat bovendien ook de ministers bevoegd voor Justitie, Landsverdediging, Binnen- en Buitenlandse Zaken, en de vicepremiers die niet bevoegd zijn voor die materies. De regeringsleden die geen deel uit maken van de Raad kunnen uitgenodigd worden door de premier om dossiers te onderzoeken die hen in het bijzonder aanbelangen (in dit geval de minister van Volksgezondheid en de minister van Mobiliteit). Voor het dossier covid-19 worden de minister-presidenten van de gewesten en gemeenschappen uitgenodigd. De Algemeen directeur van het Crisiscentrum, de voorzitter van de FOD Volksgezondheid en de voorzitter van de RMG worden uitgenodigd op de vergaderingen van de NVR. De Raad brengt verslag over de evoluties van de situatie en verduidelijkt de aanbevelingen van Evaluatiecel.

Het Federaal Coördinatiecomité : bereidt de uitvoering van de beleidsbeslissingen van de NVR voor en coördineert deze op strategisch niveau.

Samenstelling: voorgezeten door het DG van het Nationaal Crisiscentrum. Medevoorgezeten door de kabinetsdirecteur van de minister van Volksgezondheid voor het luik gezondheid. Voor het overige is de samenstelling als volgt: voorzitter van het RMG en vertegenwoordigers van de premier, de federale ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Financiën, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Begroting, Mobiliteit, Defensie, Werkgelegenheid en Arbeid, alsook de minister-presidenten van de Gewesten en Gemeenschappen. De FOD Volksgezondheid, Mobiliteit, Economie en Defensie, alsook de gewestelijke crisiscentra en de federale politie zijn eveneens vertegenwoordigd.

Overleg tussen actoren van de volksgezondheid

De Risk Assessment Group analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. Samenstelling: voorgezeten door Sciensano en samengesteld uit experten van Sciensano en gezondheidsautoriteiten.

De Risk Management Group steunt op het advies van de RAG om beschermingsmaatregelen voor de volksgezondheid te nemen. Samenstelling : voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, bestaat het uit vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke gezondheidsautoriteiten.

Het Wetenschappelijk Comité voor het Coronavirusstaat de gezondheidsautoriteiten bij in de strijd tegen het coronavirus. Het comité geeft een wetenschappelijk advies over de evolutie van het virus en draagt bij tot een optimale voorbereiding van ons land op de komst van een nieuw virus van de luchtwegen.

Deze drie overlegorganen sturen hun adviezen door naar de Evaluatiecel. Deze laatste brengt een volksgezondheidsadvies uit om de autoriteiten te adviseren bij het nemen van besluiten om de pandemie te bestrijden.

Samenstelling: Voorgezeten door de FOD Volksgezondheid en samengesteld uit vertegenwoordigers van Sciensano, het Wetenschappelijk Comité voor de COVID19 , de Hoge Raad voor de Gezondheid, de administraties belast met gezondheid in de Gewesten en Gemeenschappen en de FOD Binnenlandse Zaken en Mobiliteit.

Specifieke cellen

De Operationele Cel bevordert via haar permanentie 24 uur per dag, 7 dagen per week, de informatiestroom tussen de autoriteiten, zorgt voor de operationaliteit van de crisisinfrastructuren en waarschuwt de crisiseenheden indien nodig.

De Socio-economische Cel voert analyses uit en geeft adviezen over de sociaal-economische gevolgen van de genomen of te nemen maatregelen + om informatie te verzamelen, met name voor het ERMG.

De Juridische cellen zorgen voor het opstellen van wetteksten en geven antwoord op de vele juridische vragen die in het kader van dit complexe crisismanagement rijzen.

De International Cel vergemakkelijkt de informatiestroom tussen de crisisautoriteiten op Europees niveau.

De Task Force Geïntegreerde Politie is onder meer belast met het verduidelijken van het wettelijk kader waarbinnen de politie kan optreden en de taken kan uitvoeren die van haar worden verlangd.

Samenwerking tussen de verschilende organen

De rode vakken staan voor de hoogste politieke niveaus.

De blauwe vakken met een rode rand benadrukken structuren die onderhandelen met leden van het kabinet van de premier en gaan over de politieke inhoud.

De gele pijlen (dubbel en enkel) geven de banden tussen de belangrijkste structuren aan.

De blauwe stippellijnen verbinden structuren waar banden bestaan, maar die niet automatisch zijn.

Dit artikel kwam mee tot stand met behulp van Philippe Baert en Céline Bouckaert.

Sinds de uitbraak van het coronavirus op Belgische bodem tracht de federale regering om zo adequaat mogelijk op de pandemie te reageren. Dat zorgt voor een flinke herorganisatie van de overheidsstructuren. Op korte tijd werden verscheidene nieuwe organen en comités in het leven geroepen. Een uitgebreid netwerk moet de Veiligheidsraad - waar de knoop over de maatregelen doorgehakt moet worden - adviseren en bijstaan. Knack kon beslag leggen op de organisatiestructuur die de overheid momenteel hanteert om de bestrijding van het coronvaris in goede banen te leiden. Hieronder vindt u het organigram met daaronder de bijpassende legende. De Nationale Veiligheidsraad (NVR) : neemt de beslissingen voor het beheer van deze crisis Samenstelling : voorgezeten door de premier en omvat bovendien ook de ministers bevoegd voor Justitie, Landsverdediging, Binnen- en Buitenlandse Zaken, en de vicepremiers die niet bevoegd zijn voor die materies. De regeringsleden die geen deel uit maken van de Raad kunnen uitgenodigd worden door de premier om dossiers te onderzoeken die hen in het bijzonder aanbelangen (in dit geval de minister van Volksgezondheid en de minister van Mobiliteit). Voor het dossier covid-19 worden de minister-presidenten van de gewesten en gemeenschappen uitgenodigd. De Algemeen directeur van het Crisiscentrum, de voorzitter van de FOD Volksgezondheid en de voorzitter van de RMG worden uitgenodigd op de vergaderingen van de NVR. De Raad brengt verslag over de evoluties van de situatie en verduidelijkt de aanbevelingen van Evaluatiecel.Het Federaal Coördinatiecomité : bereidt de uitvoering van de beleidsbeslissingen van de NVR voor en coördineert deze op strategisch niveau. Samenstelling: voorgezeten door het DG van het Nationaal Crisiscentrum. Medevoorgezeten door de kabinetsdirecteur van de minister van Volksgezondheid voor het luik gezondheid. Voor het overige is de samenstelling als volgt: voorzitter van het RMG en vertegenwoordigers van de premier, de federale ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Financiën, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Begroting, Mobiliteit, Defensie, Werkgelegenheid en Arbeid, alsook de minister-presidenten van de Gewesten en Gemeenschappen. De FOD Volksgezondheid, Mobiliteit, Economie en Defensie, alsook de gewestelijke crisiscentra en de federale politie zijn eveneens vertegenwoordigd.De Risk Assessment Group analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. Samenstelling: voorgezeten door Sciensano en samengesteld uit experten van Sciensano en gezondheidsautoriteiten.De Risk Management Group steunt op het advies van de RAG om beschermingsmaatregelen voor de volksgezondheid te nemen. Samenstelling : voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, bestaat het uit vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke gezondheidsautoriteiten.Het Wetenschappelijk Comité voor het Coronavirusstaat de gezondheidsautoriteiten bij in de strijd tegen het coronavirus. Het comité geeft een wetenschappelijk advies over de evolutie van het virus en draagt bij tot een optimale voorbereiding van ons land op de komst van een nieuw virus van de luchtwegen.Deze drie overlegorganen sturen hun adviezen door naar de Evaluatiecel. Deze laatste brengt een volksgezondheidsadvies uit om de autoriteiten te adviseren bij het nemen van besluiten om de pandemie te bestrijden.Samenstelling: Voorgezeten door de FOD Volksgezondheid en samengesteld uit vertegenwoordigers van Sciensano, het Wetenschappelijk Comité voor de COVID19 , de Hoge Raad voor de Gezondheid, de administraties belast met gezondheid in de Gewesten en Gemeenschappen en de FOD Binnenlandse Zaken en Mobiliteit. De Operationele Cel bevordert via haar permanentie 24 uur per dag, 7 dagen per week, de informatiestroom tussen de autoriteiten, zorgt voor de operationaliteit van de crisisinfrastructuren en waarschuwt de crisiseenheden indien nodig.De Socio-economische Cel voert analyses uit en geeft adviezen over de sociaal-economische gevolgen van de genomen of te nemen maatregelen + om informatie te verzamelen, met name voor het ERMG.De Juridische cellen zorgen voor het opstellen van wetteksten en geven antwoord op de vele juridische vragen die in het kader van dit complexe crisismanagement rijzen.De International Cel vergemakkelijkt de informatiestroom tussen de crisisautoriteiten op Europees niveau.De Task Force Geïntegreerde Politie is onder meer belast met het verduidelijken van het wettelijk kader waarbinnen de politie kan optreden en de taken kan uitvoeren die van haar worden verlangd.De rode vakken staan voor de hoogste politieke niveaus.De blauwe vakken met een rode rand benadrukken structuren die onderhandelen met leden van het kabinet van de premier en gaan over de politieke inhoud.De gele pijlen (dubbel en enkel) geven de banden tussen de belangrijkste structuren aan.De blauwe stippellijnen verbinden structuren waar banden bestaan, maar die niet automatisch zijn.Dit artikel kwam mee tot stand met behulp van Philippe Baert en Céline Bouckaert.