De onderwijsvakbonden hebben van de Vlaamse regering uitleg gekregen bij de hervorming van het secundair onderwijs. Ze kregen de bevestiging dat ze later bij de uitvoering van de plannen inspraak zullen krijgen. "Maar eerst is het aan de politiek, aan de Vlaamse regering om een beslissing te nemen", zei minister-president Kris Peeters achteraf. Ondertussen gaat de zoektocht naar een akkoord verder.

De drie partijen die samen de Vlaamse regering vormen zoeken verder naar een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. De onderhandelingen tussen CD&V, sp.a en N-VA lopen voorlopig onder de waterlijn. Pas wanneer een akkoord in zicht is, komen de Vlaamse ministers opnieuw bijeen. Woensdag moet de Vlaamse regering tekst en uitleg geven in het Vlaams Parlement.

De partijvoorzitters van CD&V, N-VA en sp.a hadden zondagavond, aan het einde van een crisisweekend, met minister-president Kris Peeters (CD&V) afgesproken dat ze verder wilden zoeken naar een akkoord.

De relatieve rust werd maandagmorgen echter doorbroken door een kritische open brief van de christelijke onderwijsvakbond COC. Die zei dat er bij de leerkrachten geen draagvlak was voor de hervorming. Coalitiepartner N-VA zag die kritiek als steun voor het eigen standpunt. Peeters was blijkbaar niet opgezet met de open brief en riep daarop het COC samen met de andere vakbonden, die het COC-standpunt niet delen, op het matje. Zij kregen te horen dat ze wel degelijk nog inspraak zullen krijgen eens het akkoord over het masterplan er is.

"Nu is het eerst aan de politiek, aan de Vlaamse regering om te beslissen", zei Peeters na het overleg. "De vakbonden zullen hun mening nog kwijt kunnen via consultaties en adviesorganen. Bovendien zullen de vakbonden en de leerkrachten betrokken worden bij de implementatie, want zonder hen wordt die hervorming gehypothekeerd".

De socialistische en liberale vakbond scharen zich achter die manier van werken. "We wachten af wat de Vlaamse regering beslist. Pas dan zullen we zien of er hiervoor een draagvlak is", zei Hugo Deckers (ACOD). "We hebben wel opgeroepen om duidelijkheid te brengen voor het personeel", zei Marnix Heyndrickx van de liberale VSOA. De COC zei na het overleg "niet gerustgesteld". Met de open brief heeft de vakbond niet voor haar beurt gesproken, meent topman Jos Van der Hoeven. "Wij zeggen enkel wat de mensen in de leraarskamer zeggen en voelen".

Hoe dan ook lijkt het water tussen sp.a en N-VA nog diep. Sp.a-voorzitter Bruno Tobback zei dat zijn partij een grondige hervorming wil, geen kleine of voorlopige beslissing. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dan weer dat het Vlaams onderwijs goed werkt en dat hij niet wil veranderen wat goed is. Peeters hoopt dat de verklaringen over en weer nu stoppebn. "Ik verwelkom alle verklaringen die tot een oplossing bijdragen en beteur een beetje die verklaringen die dat niet doen".

'Geen zwart-witstandpunten' (COV)

Het Christelijk Onderwijzersverbond, de christelijke vakbond die vooral de belangen van de leerkrachten kleuter- en basisonderwijs vertegenwoordigt, waarschuwt voor het innemen van zwart-witstandpunten in het debat over de hervorming van het secundair onderwijs.

"Het COV wil niet vooruitlopen op een akkoord dat er nog niet is maar wil er wel op wijzen dat politieke verantwoordelijkheid nemen iets anders is dan het innemen van zwart-witstandpunten", stelt de vakbond. Het zoeken naar een akkoord is volgens COV noodzakelijk. "De hervorming heeft een niveau-overschrijdende impact, het basisonderwijs is betrokken partij."

Het akkoord moet volgens de bond aandacht hebben voor het personeel en de omstandigheden waarin ze werken. "Een van de opdrachten van
het basisonderwijs is om vanuit de brede zorgbenadering de leerlingen goed te oriënteren naar het secundair onderwijs. Het COV is er van overtuigd dat dit enkel kan verwezenlijkt worden door leraren die kunnen werken en reflecteren in gunstige werkomstandigheden, met ruimte voor professionele ontwikkeling in functie van een toekomstgericht basisonderwijs."

'Wél breed draagvlak voor hervormingen' (ABVV)

Volgens het ABVV, de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond, bestaat er wel degelijk een maatschappelijk draagvlak voor de hervormingsplannen van onderwijsminister Pascal Smet (sp.a). ACOD Onderwijs, de ABVV-centrale voor leerkrachten in alle netten en niveaus, benadrukt dan weer dat een concrete hervorming "slechts kans op slagen heeft" als het veld betrokken wordt.

Om een tegengewicht te bieden aan de "negatieve sfeermakerij" wijst het ABVV erop dat de adviezen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waarin de sociale partners zetelen, en de Vlaamse onderwijsraad (VLOR), met ook de onderwijsorganisaties, over de oriëntatienota van Smet positief waren. In het SERV-advies, zo citeert de vakbond, staat onder meer dat "het laten vallen van de opdeling ASO, TSO en BSO, het uitstellen van de studiekeuze (...) alvast positief zijn en BSO en TSO uit de schaduw van ASO zouden kunnen halen".

De VLOR had het dan weer over "voldoende en juiste argumenten voor een hervorming". "Er is een draagvlak voor een brede eerste graad omdat die zal bijdragen tot een zachte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs." Er moet niet alleen een draagvlak zijn voor een hervorming 'as
such', ook de concrete uitwerking van de hervorming moet gedragen worden, luidt het bij het ACOD-voorzitter Hugo Deckers. "Om een draagvlak te creëren, moeten in eerste instantie de hoofdlijnen van de hervorming duidelijk zijn."

De Vlaamse regering moet de contouren vastleggen, vindt het ACOD. "Vervolgens moet het onderwijsveld geïnformeerd en geconsulteerd worden om na te gaan of er effectief een draagvlak is. Nadien kunnen de sociale partners via de geëigende kanalen de hervorming steunen of bijsturen." Het ACOD, dat maandagmiddag met de anderen bonden samenzit met de Vlaamse regering, herhaalt ook nog eens wat voor haar de grote principes zijn die in de hervorming vervat moeten zitten: een brede eerste graad met een uitstel van de studiekeuze tot 14 jaar; het afschaffen van de schotten tussen BSO,TSO en ASO (en KSO); het vrijwaren van de rechten van het personeel.

Volgens het ABVV is een grote hervorming hoe dan ook noodzakelijk, "gelet op de grote jeugdwerkloosheid".

'Schotten tussen aso, tso, bso niet meer van deze tijd' (Voka)

Ondernemersorganisatie Voka herhaalt dat ze achter de hervorming van het secundair onderwijs staat. Volgens Voka is die hervorming dringend nodig omdat de kwaliteit, ook van het aso, onder druk staat en omdat de schotten tussen aso, tso, bso en kso "niet meer van deze tijd zijn". Dat staat te lezen op de website van de organisatie.

Voka zegt dat er al te veel tijd verloren is. Vraag en aanbod van talent moet beter op elkaar worden afgestemd. ""We hebben lang genoeg gewacht. De ondernemingen zijn vragende partij om over te gaan tot een ingrijpende hervorming. Het debat gaat vandaag al lang niet meer over wat er goed zou zijn om onze Vlaamse jongeren een betere scholing te geven. We lopen ons vast in structuurdiscussies. Nu werk maken van een beter onderwijs is noodzakelijk om ook in de toekomst koploper te blijven", zegt Jo Libeer van Voka.

De schotten tussen aso, bso en tso moeten voor Voka weg. "Leerlingen kiezen voor bepaalde richtingen omwille van het maatschappelijk prestige en niet omwille van hun eigen talent of goesting of kansen op de arbeidsmarkt. Leerlingen moeten kunnen kiezen uit een brede waaier van mogelijkheden sommige meer academisch, andere meer beroepsgericht, maar de schotten verhinderen vaak dat ze op hun juiste plaats terechtkomen".

Voka zegt dat de hervorming nodig is om de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken en omdat er nooit zoveel nood was aan technisch geschoold personeel. Ook de kwaliteit van het ASO staat onder druk omdat teveel jongeren daarvoor kiezen, terwijl ze andere talenten hebben. (Belga/SD)

De onderwijsvakbonden hebben van de Vlaamse regering uitleg gekregen bij de hervorming van het secundair onderwijs. Ze kregen de bevestiging dat ze later bij de uitvoering van de plannen inspraak zullen krijgen. "Maar eerst is het aan de politiek, aan de Vlaamse regering om een beslissing te nemen", zei minister-president Kris Peeters achteraf. Ondertussen gaat de zoektocht naar een akkoord verder.De drie partijen die samen de Vlaamse regering vormen zoeken verder naar een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. De onderhandelingen tussen CD&V, sp.a en N-VA lopen voorlopig onder de waterlijn. Pas wanneer een akkoord in zicht is, komen de Vlaamse ministers opnieuw bijeen. Woensdag moet de Vlaamse regering tekst en uitleg geven in het Vlaams Parlement. De partijvoorzitters van CD&V, N-VA en sp.a hadden zondagavond, aan het einde van een crisisweekend, met minister-president Kris Peeters (CD&V) afgesproken dat ze verder wilden zoeken naar een akkoord. De relatieve rust werd maandagmorgen echter doorbroken door een kritische open brief van de christelijke onderwijsvakbond COC. Die zei dat er bij de leerkrachten geen draagvlak was voor de hervorming. Coalitiepartner N-VA zag die kritiek als steun voor het eigen standpunt. Peeters was blijkbaar niet opgezet met de open brief en riep daarop het COC samen met de andere vakbonden, die het COC-standpunt niet delen, op het matje. Zij kregen te horen dat ze wel degelijk nog inspraak zullen krijgen eens het akkoord over het masterplan er is. "Nu is het eerst aan de politiek, aan de Vlaamse regering om te beslissen", zei Peeters na het overleg. "De vakbonden zullen hun mening nog kwijt kunnen via consultaties en adviesorganen. Bovendien zullen de vakbonden en de leerkrachten betrokken worden bij de implementatie, want zonder hen wordt die hervorming gehypothekeerd". De socialistische en liberale vakbond scharen zich achter die manier van werken. "We wachten af wat de Vlaamse regering beslist. Pas dan zullen we zien of er hiervoor een draagvlak is", zei Hugo Deckers (ACOD). "We hebben wel opgeroepen om duidelijkheid te brengen voor het personeel", zei Marnix Heyndrickx van de liberale VSOA. De COC zei na het overleg "niet gerustgesteld". Met de open brief heeft de vakbond niet voor haar beurt gesproken, meent topman Jos Van der Hoeven. "Wij zeggen enkel wat de mensen in de leraarskamer zeggen en voelen". Hoe dan ook lijkt het water tussen sp.a en N-VA nog diep. Sp.a-voorzitter Bruno Tobback zei dat zijn partij een grondige hervorming wil, geen kleine of voorlopige beslissing. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dan weer dat het Vlaams onderwijs goed werkt en dat hij niet wil veranderen wat goed is. Peeters hoopt dat de verklaringen over en weer nu stoppebn. "Ik verwelkom alle verklaringen die tot een oplossing bijdragen en beteur een beetje die verklaringen die dat niet doen".'Geen zwart-witstandpunten' (COV) Het Christelijk Onderwijzersverbond, de christelijke vakbond die vooral de belangen van de leerkrachten kleuter- en basisonderwijs vertegenwoordigt, waarschuwt voor het innemen van zwart-witstandpunten in het debat over de hervorming van het secundair onderwijs. "Het COV wil niet vooruitlopen op een akkoord dat er nog niet is maar wil er wel op wijzen dat politieke verantwoordelijkheid nemen iets anders is dan het innemen van zwart-witstandpunten", stelt de vakbond. Het zoeken naar een akkoord is volgens COV noodzakelijk. "De hervorming heeft een niveau-overschrijdende impact, het basisonderwijs is betrokken partij." Het akkoord moet volgens de bond aandacht hebben voor het personeel en de omstandigheden waarin ze werken. "Een van de opdrachten van het basisonderwijs is om vanuit de brede zorgbenadering de leerlingen goed te oriënteren naar het secundair onderwijs. Het COV is er van overtuigd dat dit enkel kan verwezenlijkt worden door leraren die kunnen werken en reflecteren in gunstige werkomstandigheden, met ruimte voor professionele ontwikkeling in functie van een toekomstgericht basisonderwijs." 'Wél breed draagvlak voor hervormingen' (ABVV) Volgens het ABVV, de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond, bestaat er wel degelijk een maatschappelijk draagvlak voor de hervormingsplannen van onderwijsminister Pascal Smet (sp.a). ACOD Onderwijs, de ABVV-centrale voor leerkrachten in alle netten en niveaus, benadrukt dan weer dat een concrete hervorming "slechts kans op slagen heeft" als het veld betrokken wordt. Om een tegengewicht te bieden aan de "negatieve sfeermakerij" wijst het ABVV erop dat de adviezen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waarin de sociale partners zetelen, en de Vlaamse onderwijsraad (VLOR), met ook de onderwijsorganisaties, over de oriëntatienota van Smet positief waren. In het SERV-advies, zo citeert de vakbond, staat onder meer dat "het laten vallen van de opdeling ASO, TSO en BSO, het uitstellen van de studiekeuze (...) alvast positief zijn en BSO en TSO uit de schaduw van ASO zouden kunnen halen". De VLOR had het dan weer over "voldoende en juiste argumenten voor een hervorming". "Er is een draagvlak voor een brede eerste graad omdat die zal bijdragen tot een zachte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs." Er moet niet alleen een draagvlak zijn voor een hervorming 'as such', ook de concrete uitwerking van de hervorming moet gedragen worden, luidt het bij het ACOD-voorzitter Hugo Deckers. "Om een draagvlak te creëren, moeten in eerste instantie de hoofdlijnen van de hervorming duidelijk zijn."De Vlaamse regering moet de contouren vastleggen, vindt het ACOD. "Vervolgens moet het onderwijsveld geïnformeerd en geconsulteerd worden om na te gaan of er effectief een draagvlak is. Nadien kunnen de sociale partners via de geëigende kanalen de hervorming steunen of bijsturen." Het ACOD, dat maandagmiddag met de anderen bonden samenzit met de Vlaamse regering, herhaalt ook nog eens wat voor haar de grote principes zijn die in de hervorming vervat moeten zitten: een brede eerste graad met een uitstel van de studiekeuze tot 14 jaar; het afschaffen van de schotten tussen BSO,TSO en ASO (en KSO); het vrijwaren van de rechten van het personeel. Volgens het ABVV is een grote hervorming hoe dan ook noodzakelijk, "gelet op de grote jeugdwerkloosheid". 'Schotten tussen aso, tso, bso niet meer van deze tijd' (Voka)Ondernemersorganisatie Voka herhaalt dat ze achter de hervorming van het secundair onderwijs staat. Volgens Voka is die hervorming dringend nodig omdat de kwaliteit, ook van het aso, onder druk staat en omdat de schotten tussen aso, tso, bso en kso "niet meer van deze tijd zijn". Dat staat te lezen op de website van de organisatie. Voka zegt dat er al te veel tijd verloren is. Vraag en aanbod van talent moet beter op elkaar worden afgestemd. ""We hebben lang genoeg gewacht. De ondernemingen zijn vragende partij om over te gaan tot een ingrijpende hervorming. Het debat gaat vandaag al lang niet meer over wat er goed zou zijn om onze Vlaamse jongeren een betere scholing te geven. We lopen ons vast in structuurdiscussies. Nu werk maken van een beter onderwijs is noodzakelijk om ook in de toekomst koploper te blijven", zegt Jo Libeer van Voka. De schotten tussen aso, bso en tso moeten voor Voka weg. "Leerlingen kiezen voor bepaalde richtingen omwille van het maatschappelijk prestige en niet omwille van hun eigen talent of goesting of kansen op de arbeidsmarkt. Leerlingen moeten kunnen kiezen uit een brede waaier van mogelijkheden sommige meer academisch, andere meer beroepsgericht, maar de schotten verhinderen vaak dat ze op hun juiste plaats terechtkomen". Voka zegt dat de hervorming nodig is om de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken en omdat er nooit zoveel nood was aan technisch geschoold personeel. Ook de kwaliteit van het ASO staat onder druk omdat teveel jongeren daarvoor kiezen, terwijl ze andere talenten hebben. (Belga/SD)