De resolutie die de Kamer later goedkeurt, 'verplicht mij ten persoonlijke titel' naar Marrakesh te gaan. Dat heeft premier Charles Michel donderdag verklaard na een lang debat over het VN-migratiepact.

'Ik kies het kamp van het respect voor de instellingen. Indien de goedkeuring plaatsvindt, dan is dat een sterk signaal van dit parlement. Het verplicht me ten persoonlijke titel', aldus de premier. Michel gaf aan dat hij premier is en dat hij Marrakesh zal gaan zodat ons land zijn zetel niet leeg blijft. Maar tegelijkertijd verwees hij naar het verzet van coalitiepartner N-VA tegen het pact. Michel benadrukte ook meermaals dat hij niet buiten de grondwettelijke lijntjes wil kleuren. 'De Grondwet is ook geen vodje papier', luidde het. 'Ik moet er ook over waken dat de Grondwet wordt gerespecteerd'.

De premier herhaalde voor het overige grotendeels wat hij dinsdagavond had verklaard tijdens zijn persconferentie, na zijn bilaterale contacten met de Vlaamse vicepremiers. Daarbij stond hij stil bij het proces dat heeft geleid tot de totstandkoming van het pact en het akkoord in september over de goedkeuring.

Op basis daarvan had premier Michel zijn toezegging gedaan voor de Algemene Vergadering van de VN. 'Een woord is een woord', aldus de premier. Normaal gezien vinden binnenkort de replieken en de stemming over de resolutie plaats.

Plenaire Kamer keurt aangescherpte resolutie goed

De plenaire Kamer heeft donderdagavond de aangescherpte resolutie goedgekeurd die de regering vraagt in te stemmen met het VN-migratiepact. Er waren 107 stemmen voor en 36 tegen van N-VA, Vlaams Belang, Vuye & Wouters en de PP.

Terwijl de vorige resolutie minder ver ging, expliciteert een amendement nu dat de regering het pact goedkeurt. Of dat in Marrakesh of New York moet gebeuren, wordt niet verduidelijkt in de tekst. Aanleiding voor de aanscherping is de "vage" repliek die de premier gaf tijdens het debat over de resolutie. PS-fractieleider Ahmed Laaouej verweet de premier het parlement te hebben "geïnstrumentaliseerd".

Door de aanscherping steunde zijn fractie nu wel de resolutie. Dat was in de commissie Buitenlandse Zaken maandag niet het geval.

Het is onduidelijk hoe de zaken nu verder zullen verlopen. Voorlopig staat voor vrijdag een vergadering van de ministerraad geprogrammeerd. Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is het aan de regering om te beslissen, en zal dan officieel worden vastgesteld dat er geen consensus is binnen de regering. Het pact staat officieel niet op de agenda van de ministerraad.

"Maar iemand kan dat altijd op de agenda plaatsen", merkte CD&V-vicepremier Kris Peeters op.

Patrick Dewael in debat over migratiepact: 'Je kan niet binnen én buiten regering staan'

Indien N-VA na twee jaar zijn kar keert, dan moet die partij zelf haar conclusies trekken. Dat wierp Open Vld-fractieleider Patrick Dewael zijn N-VA-collega Peter De Roover voor de voeten tijdens het debat over het VN-migratiepact. 'Ofwel legt u zich neer bij een beslissing, ofwel verlaat u de regering. Je kan niet zowel binnen als buiten de regering zitten'.

De Vlaamse liberaal verweet de N-VA zijn mening te hebben gewijzigd omwille van het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen, en de remonte van Vlaams Belang, maar ook nadat Oostenrijk zich plots tegen het pact verzette. 'Een kanselier die wordt gesteund door extreem-rechts. En wij zouden dat land moeten achterna lopen. Ik denk er nog niet aan'.

De Roover vond dat Open Vld en CD&V maar weinig regeringssolidariteit aan de dag leggen. Dewael kaatste de bal terug. Hij wees erop dat ons land twee jaar lang mee heeft onderhandeld over het VN-pact, en dat alle regels en wetten zijn gevolgd. 'Consensuspolitiek mag u niet opvatten als: na twee jaar plots niet meer akkoord gaan en de andere drie moeten hun 180 graden keren', aldus Dewael. 'Ik heb niet het gevoel dat u de laatste dagen en weken veel empathie heeft getoond. U komt elke dat met iets nieuws en met rode lijnen'.

Dewael vergeleek zijn N-VA-collega De Roover met weerman Frank Deboosere. 'Net als de weerman gaat u elke dag naar de radio en elke dag vertelt u iets anders'. De N-VA-fractieleider trekt een verdegingslinie rond het feit dat de instemming met het VN-pact nooit formeel werd geagendeerd op een ministerraad. 'Wanneer heeft uw vicepremier het punt op de agenda geagendeerd? Nooit', reageerde Dewael.

Voor de Open Vld'er was Servais Verherstraeten (CD&V) al van leer getrokken tegen de houding van N-VA. Hij gaf een opsomming van alle punten die op vraag van de regering aan het pact werden toegevoegd of eruit werden verwijderd. 'Wij hebben twee jaar onderhandeld, niet als een grijze muis, maar actief geparticipeerd', aldus de christendemocratische fractieleider. 'Daarom waren we in september akkoord. Daarom heeft de premier zijn woord gegeven op de tribune van de VN'.

'Als je twee jaar samenwerkt en successen boekt, dan zet je door. Als je problemen hebt, leg ze dan op tafel. Ik heb gelezen dat N-VA een dertigtal problemen heeft met het pact. Ik heb ze niet gezien. Ik heb ze nooit gehoord', luidde het. Meteen trok hij van leer tegen de campagne die N-VA dinsdag opstartte, en snel weer introk, tegen het migratiepact. 'Beelden, foto's en tekst die de waarheid geweld aandoen en die getuigen van een fundamenteel gebrek aan menselijkheid', stelde Verherstraeten, die daarop applaus kreeg vanop bijna alle banken behalve N-VA. 'Allemaal fake news, allemaal smakeloos'.

'U bent de eerste minister van dit land', richtte de CD&V'er zich richting premier Michel. 'In die hoedanigheid geven wij u een mandaat om naar Marrakesh en New York te gaan om het migratiepact goed te keuren'.

'Pertinent onwaar' dat niet op politiek niveau is besproken, zegt Beke

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft zich in de plenaire Kamer in het debat over het migratiepact gemengd. Hij noemde het 'pertinent onjuist' dat het debat nu pas op het politieke niveau wordt getild, zoals N-VA-fractieleider Peter De Roover eerder stelde.

Hij wees erop dat staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zich op 24 april in de Kamer over het pact heeft uitgesproken. 'Dat is een politiek niveau', aldus Beke. Bovendien heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois zich achter het pact geschaard. 'Dat is toch het beste bewijs dat het pact politiek gevalideerd is', wierp hij De Roover voor de voeten. De discussie maakt overduidelijk hoe groot de breuk is tussen de N-VA enerzijds en de drie andere coalitiepartners anderzijds. Het is nu de beurt aan enkele kleinere partijen om een tussenkomst te houden. Het is wachten op het antwoord van premier Charles Michel, die nadien aan bod komt.

'Zal u zeggen dat regering niet eensgzind is?', vraagt De Roover aan premier

'Zal u maandag zeggen dat er in deze regering geen eensgezindheid bestaat over de goedkeuring van het Global Compact on Migration en dat ons land om die reden het pact niet kan goedkeuren?' Die vraag wierp N-VA-fractieleider Peter De Roover premier Charles Michel donderdag voor de voeten. De Roover herhaalde dat er op regeringsniveau geen enkele beslissing is genomen die N-VA bindt rond het VN-migratiepact.

Tijdens de bespreking van de resolutie die instemt met het VN-migratiepact, benadrukte De Roover dat een beslissing om in te stemmen met het pact, moet worden genomen in de regering. 'Indien deze resolutie wordt goedgekeurd, dan komt die bij de regering terecht en dan zou ik graag weten welke beslissing de regering zal nemen', stelde hij.

Daarbij kwam hij terug op de richtlijn van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders van begin oktober over de goedkeuring van het pact. Die instructie bevestigde de instemming die op 12 september werd gegeven tijdens de zogenaamde Coormulti-vergadering. 'Een Coormuliti is een ambtelijk orgaan en treedt niet in de plaats van de politieke besluitvorming. In de Coormulti worden geen politieke beslissingen genomen. En de regering beslist in overeenstemming tussen de vier regeringspartijen'.

De oppositie floot de N-VA-fractieleider daarbij terug. 'De nota van het kabinet-Reynders is niet iets ambtelijk. Reynders is de minister van Buitenlandse Zaken van de regering, waar ook Jan Jambon en Theo Francken deel van uitmaken', stelde Kristof Calvo (Groen). 'Na 4,5 jaar kent u het abc van het functioneren van een regering nog altijd niet', pikte Dirk Van der Maelen (sp.a) daarop in. 'Als in de Coormulti een beslissing wordt genomen, dan wordt die op een hoger niveau gebracht door een lid indien die het niet eens is. Waar heeft de N-VA gevraagd het punt op de ministerraad te brengen? U hebt dit niet gedaan'.

De sp.a'er kreeg ook applaus vanop de CD&V-banken bij zijn onderbreking. Ook Hendrik Vuye stelde dat N-VA twee jaar heeft meegeschreven aan het pact. 'Alle opmerkingen uit de regering werden opgenomen in dit pact. U moet niet doen alsof u zich nu verzet. Het is uw pact, waar Theo Francken aan heeft meegeschreven. U voert oppositie tegen uw pact'.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) daagde de N-VA uit de regering te verlaten, als het pact wordt goedgekeurd. Ook Catherine Fonck (cdH) en Raoul Hedebouw (PVDA) stelden zich vragen in die richting. 'Dit gaat over de mogelijkheid om greep te houden op ons eigen grenzenbeleid', reageerde De Roover. Hij onderstreepte daarbij dat het VN-migratiepact een politiek engagement is, dat de toekomstige regeringen van a tot z zullen moeten naleven.

Instructie van Reynders doet vragen rijzen bij oppositie

Verschillende oppositieleden willen meer tekst en uitleg bij een instructie die minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders begin oktober heeft rondgestuurd over de goedkeuring van het VN-migratiepact. Die insinueert dat de minister toen al opdracht gaf om het pact goed te keuren. 'Als u dit wist, dan hebt u 150 Kamerleden bij de neus genomen', stelde Dirk Van der Maelen (sp.a).

De plenaire Kamer bespreekt en stemt donderdag de resolutie die het pact van Marrakesh steunt en die dinsdag door de bevoegde Kamercommissie met een wisselmeerderheid zonder N-VA werd goedgekeurd. Daarbij valt op dat er vanwege N-VA geen regeringslid aanwezig is. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet zich verontschuldigen wegen zijn Europese agenda.

Bij het begin van de zitting zwaaide Kristof Calvo (Groen) met een instructie die minister Reynders begin oktober rondstuurde, dus voor de echte discussie binnen de meerderheid losbarstte. Hij wil van premier Charles Michel meer tekst en uitleg. Van der Maelen trok feller in de aanval. 'Als u dit wist, dan hebt u 150 Kamerleden bij de neus genomen. Dan had u geen steun van het parlement meer nodig'.

Hij richtte zich nadien tot N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Uw derde rode lijn is ook al overschreden. Het proces is voleindigd'. Intussen is de bespreking van start gegaan, met de voorlezing van het rapport van de commissiezitting, waar de resolutie woensdag werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid. De instructie bevestigt wat ambassadeur Jean-Luc Bodson dinsdag in de Kamercommissie zei: op een zogeheten CoorMulti-vergadering van 12 september is bevestigd dat België het pact steunt.

De resolutie die de Kamer later goedkeurt, 'verplicht mij ten persoonlijke titel' naar Marrakesh te gaan. Dat heeft premier Charles Michel donderdag verklaard na een lang debat over het VN-migratiepact.'Ik kies het kamp van het respect voor de instellingen. Indien de goedkeuring plaatsvindt, dan is dat een sterk signaal van dit parlement. Het verplicht me ten persoonlijke titel', aldus de premier. Michel gaf aan dat hij premier is en dat hij Marrakesh zal gaan zodat ons land zijn zetel niet leeg blijft. Maar tegelijkertijd verwees hij naar het verzet van coalitiepartner N-VA tegen het pact. Michel benadrukte ook meermaals dat hij niet buiten de grondwettelijke lijntjes wil kleuren. 'De Grondwet is ook geen vodje papier', luidde het. 'Ik moet er ook over waken dat de Grondwet wordt gerespecteerd'. De premier herhaalde voor het overige grotendeels wat hij dinsdagavond had verklaard tijdens zijn persconferentie, na zijn bilaterale contacten met de Vlaamse vicepremiers. Daarbij stond hij stil bij het proces dat heeft geleid tot de totstandkoming van het pact en het akkoord in september over de goedkeuring. Op basis daarvan had premier Michel zijn toezegging gedaan voor de Algemene Vergadering van de VN. 'Een woord is een woord', aldus de premier. Normaal gezien vinden binnenkort de replieken en de stemming over de resolutie plaats. De plenaire Kamer heeft donderdagavond de aangescherpte resolutie goedgekeurd die de regering vraagt in te stemmen met het VN-migratiepact. Er waren 107 stemmen voor en 36 tegen van N-VA, Vlaams Belang, Vuye & Wouters en de PP.Terwijl de vorige resolutie minder ver ging, expliciteert een amendement nu dat de regering het pact goedkeurt. Of dat in Marrakesh of New York moet gebeuren, wordt niet verduidelijkt in de tekst. Aanleiding voor de aanscherping is de "vage" repliek die de premier gaf tijdens het debat over de resolutie. PS-fractieleider Ahmed Laaouej verweet de premier het parlement te hebben "geïnstrumentaliseerd". Door de aanscherping steunde zijn fractie nu wel de resolutie. Dat was in de commissie Buitenlandse Zaken maandag niet het geval. Het is onduidelijk hoe de zaken nu verder zullen verlopen. Voorlopig staat voor vrijdag een vergadering van de ministerraad geprogrammeerd. Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is het aan de regering om te beslissen, en zal dan officieel worden vastgesteld dat er geen consensus is binnen de regering. Het pact staat officieel niet op de agenda van de ministerraad. "Maar iemand kan dat altijd op de agenda plaatsen", merkte CD&V-vicepremier Kris Peeters op. Indien N-VA na twee jaar zijn kar keert, dan moet die partij zelf haar conclusies trekken. Dat wierp Open Vld-fractieleider Patrick Dewael zijn N-VA-collega Peter De Roover voor de voeten tijdens het debat over het VN-migratiepact. 'Ofwel legt u zich neer bij een beslissing, ofwel verlaat u de regering. Je kan niet zowel binnen als buiten de regering zitten'.De Vlaamse liberaal verweet de N-VA zijn mening te hebben gewijzigd omwille van het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen, en de remonte van Vlaams Belang, maar ook nadat Oostenrijk zich plots tegen het pact verzette. 'Een kanselier die wordt gesteund door extreem-rechts. En wij zouden dat land moeten achterna lopen. Ik denk er nog niet aan'. De Roover vond dat Open Vld en CD&V maar weinig regeringssolidariteit aan de dag leggen. Dewael kaatste de bal terug. Hij wees erop dat ons land twee jaar lang mee heeft onderhandeld over het VN-pact, en dat alle regels en wetten zijn gevolgd. 'Consensuspolitiek mag u niet opvatten als: na twee jaar plots niet meer akkoord gaan en de andere drie moeten hun 180 graden keren', aldus Dewael. 'Ik heb niet het gevoel dat u de laatste dagen en weken veel empathie heeft getoond. U komt elke dat met iets nieuws en met rode lijnen'. Dewael vergeleek zijn N-VA-collega De Roover met weerman Frank Deboosere. 'Net als de weerman gaat u elke dag naar de radio en elke dag vertelt u iets anders'. De N-VA-fractieleider trekt een verdegingslinie rond het feit dat de instemming met het VN-pact nooit formeel werd geagendeerd op een ministerraad. 'Wanneer heeft uw vicepremier het punt op de agenda geagendeerd? Nooit', reageerde Dewael. Voor de Open Vld'er was Servais Verherstraeten (CD&V) al van leer getrokken tegen de houding van N-VA. Hij gaf een opsomming van alle punten die op vraag van de regering aan het pact werden toegevoegd of eruit werden verwijderd. 'Wij hebben twee jaar onderhandeld, niet als een grijze muis, maar actief geparticipeerd', aldus de christendemocratische fractieleider. 'Daarom waren we in september akkoord. Daarom heeft de premier zijn woord gegeven op de tribune van de VN'. 'Als je twee jaar samenwerkt en successen boekt, dan zet je door. Als je problemen hebt, leg ze dan op tafel. Ik heb gelezen dat N-VA een dertigtal problemen heeft met het pact. Ik heb ze niet gezien. Ik heb ze nooit gehoord', luidde het. Meteen trok hij van leer tegen de campagne die N-VA dinsdag opstartte, en snel weer introk, tegen het migratiepact. 'Beelden, foto's en tekst die de waarheid geweld aandoen en die getuigen van een fundamenteel gebrek aan menselijkheid', stelde Verherstraeten, die daarop applaus kreeg vanop bijna alle banken behalve N-VA. 'Allemaal fake news, allemaal smakeloos'. 'U bent de eerste minister van dit land', richtte de CD&V'er zich richting premier Michel. 'In die hoedanigheid geven wij u een mandaat om naar Marrakesh en New York te gaan om het migratiepact goed te keuren'. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft zich in de plenaire Kamer in het debat over het migratiepact gemengd. Hij noemde het 'pertinent onjuist' dat het debat nu pas op het politieke niveau wordt getild, zoals N-VA-fractieleider Peter De Roover eerder stelde.Hij wees erop dat staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zich op 24 april in de Kamer over het pact heeft uitgesproken. 'Dat is een politiek niveau', aldus Beke. Bovendien heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois zich achter het pact geschaard. 'Dat is toch het beste bewijs dat het pact politiek gevalideerd is', wierp hij De Roover voor de voeten. De discussie maakt overduidelijk hoe groot de breuk is tussen de N-VA enerzijds en de drie andere coalitiepartners anderzijds. Het is nu de beurt aan enkele kleinere partijen om een tussenkomst te houden. Het is wachten op het antwoord van premier Charles Michel, die nadien aan bod komt. 'Zal u maandag zeggen dat er in deze regering geen eensgezindheid bestaat over de goedkeuring van het Global Compact on Migration en dat ons land om die reden het pact niet kan goedkeuren?' Die vraag wierp N-VA-fractieleider Peter De Roover premier Charles Michel donderdag voor de voeten. De Roover herhaalde dat er op regeringsniveau geen enkele beslissing is genomen die N-VA bindt rond het VN-migratiepact.Tijdens de bespreking van de resolutie die instemt met het VN-migratiepact, benadrukte De Roover dat een beslissing om in te stemmen met het pact, moet worden genomen in de regering. 'Indien deze resolutie wordt goedgekeurd, dan komt die bij de regering terecht en dan zou ik graag weten welke beslissing de regering zal nemen', stelde hij. Daarbij kwam hij terug op de richtlijn van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders van begin oktober over de goedkeuring van het pact. Die instructie bevestigde de instemming die op 12 september werd gegeven tijdens de zogenaamde Coormulti-vergadering. 'Een Coormuliti is een ambtelijk orgaan en treedt niet in de plaats van de politieke besluitvorming. In de Coormulti worden geen politieke beslissingen genomen. En de regering beslist in overeenstemming tussen de vier regeringspartijen'. De oppositie floot de N-VA-fractieleider daarbij terug. 'De nota van het kabinet-Reynders is niet iets ambtelijk. Reynders is de minister van Buitenlandse Zaken van de regering, waar ook Jan Jambon en Theo Francken deel van uitmaken', stelde Kristof Calvo (Groen). 'Na 4,5 jaar kent u het abc van het functioneren van een regering nog altijd niet', pikte Dirk Van der Maelen (sp.a) daarop in. 'Als in de Coormulti een beslissing wordt genomen, dan wordt die op een hoger niveau gebracht door een lid indien die het niet eens is. Waar heeft de N-VA gevraagd het punt op de ministerraad te brengen? U hebt dit niet gedaan'. De sp.a'er kreeg ook applaus vanop de CD&V-banken bij zijn onderbreking. Ook Hendrik Vuye stelde dat N-VA twee jaar heeft meegeschreven aan het pact. 'Alle opmerkingen uit de regering werden opgenomen in dit pact. U moet niet doen alsof u zich nu verzet. Het is uw pact, waar Theo Francken aan heeft meegeschreven. U voert oppositie tegen uw pact'. Filip Dewinter (Vlaams Belang) daagde de N-VA uit de regering te verlaten, als het pact wordt goedgekeurd. Ook Catherine Fonck (cdH) en Raoul Hedebouw (PVDA) stelden zich vragen in die richting. 'Dit gaat over de mogelijkheid om greep te houden op ons eigen grenzenbeleid', reageerde De Roover. Hij onderstreepte daarbij dat het VN-migratiepact een politiek engagement is, dat de toekomstige regeringen van a tot z zullen moeten naleven. Verschillende oppositieleden willen meer tekst en uitleg bij een instructie die minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders begin oktober heeft rondgestuurd over de goedkeuring van het VN-migratiepact. Die insinueert dat de minister toen al opdracht gaf om het pact goed te keuren. 'Als u dit wist, dan hebt u 150 Kamerleden bij de neus genomen', stelde Dirk Van der Maelen (sp.a).De plenaire Kamer bespreekt en stemt donderdag de resolutie die het pact van Marrakesh steunt en die dinsdag door de bevoegde Kamercommissie met een wisselmeerderheid zonder N-VA werd goedgekeurd. Daarbij valt op dat er vanwege N-VA geen regeringslid aanwezig is. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet zich verontschuldigen wegen zijn Europese agenda. Bij het begin van de zitting zwaaide Kristof Calvo (Groen) met een instructie die minister Reynders begin oktober rondstuurde, dus voor de echte discussie binnen de meerderheid losbarstte. Hij wil van premier Charles Michel meer tekst en uitleg. Van der Maelen trok feller in de aanval. 'Als u dit wist, dan hebt u 150 Kamerleden bij de neus genomen. Dan had u geen steun van het parlement meer nodig'. Hij richtte zich nadien tot N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Uw derde rode lijn is ook al overschreden. Het proces is voleindigd'. Intussen is de bespreking van start gegaan, met de voorlezing van het rapport van de commissiezitting, waar de resolutie woensdag werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid. De instructie bevestigt wat ambassadeur Jean-Luc Bodson dinsdag in de Kamercommissie zei: op een zogeheten CoorMulti-vergadering van 12 september is bevestigd dat België het pact steunt.