1. Strengere wet op GAS-boetes treedt in werking

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari met de verstrengde GAS-wet meer feiten bestraffen en die ook strenger bestraffen. Vanaf dan kunnen ook 14-jarigen door de leeftijdsverlaging een GAS-boete krijgen. Tot nu lag de minimumleeftijd op 16 jaar. Andere wijzigingen zijn dat, met de nieuwe GAS-wet, gemeenschapsdienst mogelijk wordt als alternatieve maatregel en dat meer ambtenaren overtredingen kunnen vaststellen.

Gemeenteraden in een meergemeentezone kunnen een algemeen politiereglement goedkeuren dat geldt voor de hele zone, of alle zones van het gerechtelijk arrondissement. Met de nieuwe GAS-wet kunnen ook inbreuken bestraft worden die de gemeentes zelf als overlast definiëren, maar ook voor zogenaamde gemengde inbreuken die de wetgever heeft opgelijst. De boetes worden zoals bekend opgedreven. Volwassenen kunnen boetes krijgen tot 350 euro, in plaats van 250 euro tot eind 2013, en voor minderjarigen verhogen de boetes van maximaal 125 naar 175 euro. Er komen ook twee alternatieve maatregelen: gemeenschapsdienst en lokale bemiddeling. Met dat laatste krijgt de overtreder de kans om door tussenkomst van een bemiddelaar de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. Een plaatsverbod wordt ook mogelijk. Nog een nieuwigheid is dat niet alleen politieagenten of bepaalde gemeentelijke ambtenaren overtredingen kunnen vaststellen. Onder voorwaarden kunnen ook onder meer provinciale en gewestelijke ambtenaren en aangewezen personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen vaststellingen doen. Procedures die op 1 januari nog lopen, blijven trouwens onderworpen aan de oude GAS-wet. Verschillende actoren uit het middenveld dienden half november een verzoekschrift tot de vernietiging van de nieuwe wetgeving in.

LEES OOK: Top 100 van de absurdste GAS-boetes

2. Hogere premie voor wie tegelijk muur isoleert en ramen vervangt

Wie vanaf 1 januari tegelijk zijn muur isoleert en de ramen vervangt door hoogrendementsglas, kan aanspraak maken op een hogere energiepremie.

Concreet wordt de premie voor de vervanging van enkel glas opgetrokken tot 48 euro per vierkante meter (met een plafond van 1.680 euro). De premie voor de vervanging van dubbel glas stijgt tot 60 euro per vierkante meter (met een maximum van 2.100 euro). De middelen hiervoor komen uit het Klimaatfonds.

3. Minder geld voor de koninklijke familie

Voor de koninklijke familie brengt het nieuwe jaar een hertekening van haar financiële situatie met zich mee. De hervorming van de dotaties gaat immers in op 1 januari, weliswaar met overgangsmaatregelen voor prinses Astrid en prins Laurent. Voor de broers en zussen van kroonprinses Elisabeth is er geen dotatie meer, terwijl op de dotaties voortaan ook deels personenbelasting verschuldigd is.

4. Federale bijdrage op energiefactuur daalt

De federale bijdrage voor elektriciteit zakt van 2,9781 euro per MWh naar 2,4714 euro, een daling van 17 procent. Voor gas daalt de federale bijdrage van 0,4774 euro per MWh naar 0,3978 euro, ook een daling van ongeveer 17 procent. De impact is vooral groot bij de factuur voor de industriële grootverbruikers, aldus de CREG.

5. Huurgarantiefonds van start

Op 1 januari gaat het Vlaamse huurgarantiefonds van start. Dat zal tijdelijk afbetalingen overnemen wanneer huurders uit hun huis gezet dreigen te worden. Op die manier is de verhuurder verzekerd van zijn inkomen en worden huurders met financiële problemen niet van de ene op de andere dag op straat gezet. Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten.

6. Advocaten worden 21 procent duurder

Mensen die een advocaat raadplegen zien hun factuur vanaf 1 januari stijgen met 21 procent. Dat is het gevolg van een beslissing van de regering uit 2012 om de Belgische advocaten te onderwerpen aan een normaal btw-tarief.

Verschillende verenigingen, waaronder het Netwerk Tegen Armoede, stapten eind oktober naar het Grondwettelijk Hof om te vragen de bepaling, die de vrijstelling van btw-plicht voor advocaten opheft, te schorsen. Die vraag werd in december geschorst, waardoor de advocaten vanaf 1 januari btw-plichtig zijn. Verschillende partijen hebben echter ook een vordering tot vernietiging ingediend van de opgeheven vrijstelling. Indien uiteindelijk overgegaan wordt tot een vernietiging van de btw-plicht, zou deze een terugwerkende kracht hebben en zou in de praktijk alle geïnde btw terugbetaald moeten worden. De btw zal wel niet voor alle juridische diensten gelden. Zo geldt een uitzondering voor de pro-Deo-diensten door advocaten en stagiairs, net als voor een reeks andere sociale diensten, zoals het optreden als bemiddelaar in een collectieve schuldregeling. Komt een advocaat tussenbeide als voogd of voorlopige bewindvoerder voor mensen die door ziekte of ongeval niet langer in staat zijn hun zaken te beheren, dan geldt eveneens een nultarief.

7. Berekening kosten kinderopvang wordt volledig geautomatiseerd

De berekening van de dagprijs van kinderopvang waar ouders volgens hun inkomen betalen, wordt vanaf 1 januari 2014 volledig geautomatiseerd. De wijze van berekenen verandert niet, maar er komt een koppeling met de databank van de FOD Financiën en met het Rijksregister, om zo de administratie te vergemakkelijken.

8. Nieuwbouwwoningen moeten energievriendelijker

Vanaf 1 januari mag je geen huis meer bouwen zonder systeem om zelf hernieuwbare energie op te wekken. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp. De afgelopen jaren zijn de normen voor een nieuwbouwwoning gevoelig verstrengd. Die normen bleven beperkt tot isolatienormen, maar vanaf 1 januari komt daar actieve energieproductie bij. En het maximum van het E-peil, dat de energieprestatie van een woning meet, wordt vanaf 2014 verlaagd naar E60. Veel woningen beantwoorden nu al aan die norm.

9. Pensioenmalus voor zelfstandigen verdwijnt

De pensioenmalus voor zelfstandigen behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De maatregel heeft betrekking op pensioenen die vanaf 1 januari 2014 van start gaan. Een zelfstandige verloor nog tot eind 2013 nog een deel van zijn pensioen wanneer die vroeger stopte met werken. In 2013 genieten de zelfstandigen al een soepeler systeem.

Het pensioen van een zelfstandige die geen loopbaan van 42 jaar achter de rug had, werd tot 2012 verminderd. Dat ging van 25 procent indien hij 60 jaar was, tot 3 procent bij een 64-jarige. Vanaf 2013 werd die malus afgeschaft voor zelfstandigen die hun pensioen opnemen op hun 63ste, of wanneer ze het opnemen voor hun 63ste met een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug.

10. Nederland trekt leeftijdsgrens alcoholgebruik omhoog

De leeftijdsgrens voor alcoholgebruik in Nederland wordt op 1 januari verhoogd naar 18 jaar. De Nederlandse overheid hoopt zo overmatig alcoholgebruik onder jongeren en de schade die dit kan veroorzaken, tegen te gaan. Het plan moet gezondheidswinst bij jongeren opleveren terwijl bijkomende kosten, voor bijvoorbeeld de behandeling van alcoholvergiftiging en ongelukken, omlaag kunnen, net als schade door geweld en overlast bij het uitgaan.

11. Letland treedt toe tot de eurozone

Letland wordt op 1 januari 2014 het achttiende EU-land waar met de eenheidsmunt euro wordt betaald. De Baltische staat neemt zo afscheid van de lats. De ministers van Financiën van de Europese Unie hebben daarvoor in juli het licht op groen gezet. Eerder hadden de Letten al goede rapporten gekregen van de andere Europese instellingen.

12. Er komt een einde aan de gratis bussen in Hasselt

Vanaf 1 januari 2014 kunnen enkel jongeren onder de 19 jaar en 65-plussers nog gratis op de bus in Hasselt. Dat is een gevolg van een beslissing van het Hasseltse schepencollege in april 2013 om de subsidies voor de gratis bussen stop te zetten. Daarmee komt een einde aan het initiatief dat toenmalig burgemeester Steve Stevaert in 1997 invoerde.

13. Wissels aan de top van Belfius

Jos Clijsters, tot eind 2013 nog ceo van Belfius, wordt op 1 januari voorzitter van de raad van bestuur van Belfius. Hij vervangt daar Guy Quaden, die in september benoemd werd als voorzitter ad interim. Marc Raisière wordt ceo. Die laatste was sinds 1 september 2012 ceo van Belfius Insurance. Wie Raisière zal opvolgen aan het hoofd van Belfius Insurance, is nog niet bekend.

14. Dienstencheques worden weeral duurder

Dienstencheques worden vanaf begin volgend jaar weer wat duurder. De prijs per cheque stijgt van 8,5 naar 9 euro voor de eerste 400 cheques per persoon, of de eerste 800 per gezin per kalenderjaar. Voor elke cheque bovenop de 400 (per persoon) of de 800 (per gezin) stijgt de prijs van 9,50 naar 10 euro. Per kalenderjaar kunnen per persoon maximaal 500 dienstencheques en per gezin 1.000 dienstencheques besteld worden.

15. Ook postzegels worden duurder

Het voordeeltarief van postzegels voor binnenlandse zendingen wordt vanaf 1 januari drie cent duurder: van 0,67 naar 0,70 cent bij de aankoop van minstens 10 postzegels. Per stuk blijft het tarief voor postzegel voor een genormaliseerde binnenlandse zending 0,77 euro.

Voor genormaliseerde internationale zendingen gaat de prijs ook omhoog: van 1,03 naar 1,07 euro (binnen Europa) en van 1,24 naar 1,29 euro (rest van de wereld) als minstens vijf zegels aangekocht worden. En per stuk stijgen de internationale tarieven van respectievelijk 1,13 en 1,34 naar 1,17 en 1,39 euro. Bpost zal vanaf 1 januari ook zijn tarieven voor de verzending van grote volumes post onder overeenkomst aanpassen. In het totaal zal de tariefverhoging voor alle producten van de binnenlandse post voor 2014 gemiddeld ongeveer 2,3 pct bedragen.

16. Textiel, kleding en diamant fuseert met Algemene Centrale van ABVV

De Algemene Centrale van de socialistische vakbond ABVV en de centrale Textiel, Kleding en Diamant van die vakbond fuseren op 1 januari. De fusie is een gevolg van de neergang van de textielindustrie en aanverwante sectoren in ons land. Door het dalende aantal werknemers in de sector had de centrale "al lang geen groeiperspectieven meer en was een autonoom voortbestaan geen verzekerde optie voor zijn toekomst", klonk het bij de aankondiging van de fusie.

17. Effecten aan toonder verdwijnen definitief

Het nieuwe jaar betekent het einde van de effecten aan toonder, papieren effecten (zoals aandelen, kasbons en obligaties) die niet op naam staan. De effecten moesten de voorbije jaren omgezet worden in effecten op naam of "gedematerialiseerde effecten" (op een effectenrekening).

18. Nog maximum 3.000 euro cash, totaalverbod op cash in vastgoedsector

Het maximumbedrag in cash, de zogenaamde cashdrempel, dat handelaars van klanten mogen aannemen, daalt op 1 januari verder, van 5.000 naar 3.000 euro. Die verlaging geldt voor alle sectoren, enkel in de vastgoedsector komt er een volledig verbod op betaling in contanten. Die maatregelen komen er in het kader van de strijd tegen de fraude.

19. Geen nieuwe SIS-kaarten meer

Vanaf 1 januari worden geen nieuwe SIS-kaarten meer uitgereikt. Zorgverstrekkers zullen vanaf dan, geleidelijk aan, via de elektronische identiteitskaart van de patiënt toegang hebben tot zijn of haar relevante gegevens. Wie geen eID heeft, zal gebruik kunnen maken van de ISI+kaart. De evolutie is een nieuwe, centrale stap in de verdere informatisering van de gezondheidszorg.

20. 400.000 bedienden verdienen 1 procent meer

De bedienden van het grootste paritair comité, ANPCB of PC218, zullen op 1 januari hun loon met 1,02 procent zien stijgen, in het kader van de jaarlijkse loonindexering. In het betreffende PC218 zitten ongeveer 400.000 bedienden uit een dertigtal verschillende sectoren.

21. Toegang tot verhoogde tegemoetkoming voor geneesmiddelen wordt vereenvoudigd

De toegang tot de verhoogde tegemoetkoming wordt eenvoudiger op 1 januari. Die verhoogde tegemoetkoming biedt rechthebbenden een korting van ongeveer 50 procent, voor de kosten van zowel geneesmiddelen, consultaties als ziekenhuiskosten. Om dat mogelijk te maken stelde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) voor de RVV- en Omnio-statuten samen te voegen.

22. Enkelbanden met GPS in het hele land

Een straf in voorlopige hechtenis kan vanaf 1 januari in het hele land uitgezeten worden met een enkelband met gps. Sinds half september lopen hierover al tests bij tien onderzoeksrechters. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) schat dat 5 à 10 procent van de verdachten in voorhechtenis in aanmerking komt voor elektronisch toezicht met gps. Op dagelijks goed 4.000 mensen zijn dat er 200 tot 400, "ofwel een gemiddelde gevangenis".

23. Energieleveranciers moeten zelf het laagste tarief voorstellen

Eens per jaar moeten energieleveranciers zelf het voordeligste tarief voorstellen aan hun klanten. Die maatregel gaat op 1 januari in. Minister voor Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.A) en staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) bereikten hierover eerder een akkoord met de leveranciers. Het is wel nog altijd aan de klant om dat tarief aan te vragen.

24. Eén overkoepelende dienst pleegzorg per provincie

Op 1 januari treedt het nieuwe decreet pleegzorg in werking. Het moet van pleegzorg de eerste keuze maken voor de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. De verschillende pleegzorgorganisaties worden bovendien gecentraliseerd in vijf diensten, of één dienst per provincie.

25. Gewestelijk parkeerbeleidsplan Brussel treedt in werking

Het Brusselse gewestelijk parkeerbeleidsplan treedt vanaf 1 januari 2014 stapsgewijs in werking. De verschillende gemeenten moeten daarbij geleidelijk uniforme parkeerregels invoeren. Concreet treedt de eerste fase van het plan enkel in Sint-Agatha-Berchem in werking vanaf 1 januari.

26. Oesters en kreeft maken in de index plaats voor couscous, tabltes en Monopoly

Vanaf 1 januari zal ook de inhoud van de indexkorf wijzigen. Producten zoals oesters, zeekreeft of het mantelpakje zullen verdwijnen uit de index. In de plaats komt een rist producten, met onder meer couscous, de tablet en Monopoly, en diensten zoals de huur van een springkasteel. Ook zal de samenstelling van de index normaliter voortaan jaarlijks aangepast worden.

27. Loonlimieten concurrentiebeding worden geïndexeerd

De loonlimieten die de voorwaarden bepalen voor het concurrentiebeding, worden vanaf 1 januari 2014 geïndexeerd. Door de indexering zal het minimale jaarloon om het concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst dus stijgen.

28. Eenheidsstatuut van kracht

Op 1 januari wordt het eenheidsstatuut, het nieuw statuut voor arbeiders en bedienden, van kracht. Alle werknemers zullen voortaan dezelfde opzegtermijnen en -regeling hebben. De nieuwe opzeggingstermijnen zijn korter bij het begin van de loopbaan. Dat moet een betere mobiliteit op de arbeidsmarkt in de hand werken. Na vijf jaar evolueren de termijnen gelijkmatiger, terwijl de opbouw na 20 jaar wordt vertraagd. De nieuwe termijnen gelden voor iedereen in alle sectoren. Enkel in sectoren waar voordien zeer lage termijnen golden, is in een overgangsregeling voorzien. De verworven rechten van de opzegtermijn van werknemers blijven voor iedereen behouden. Daarnaast verdwijnt de carenzdag en wordt zodus de eerste dag ziekte voor iedereen uitbetaald. Dat gaat gepaard met controles op absenteïsme.

29. Strengere regels voor afsluiten van drinkwater

Vanaf 1 januari 2014 moeten drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsnijden van de watervoorziening strengere en gestroomlijnde procedures volgen. Er komen ook maatregelen om de watervoorziening voor sociaal kwetsbare klanten beter te garanderen.

30. Nieuwe structuur NMBS van kracht

De NMBS-groep, die tot eind 2013 uit drie entiteiten bestond, bestaat vanaf 1 januari 2014 nog maar uit twee onderdelen, de spoorwegmaatschappij NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel. Het bedrijf HR Rail zal instaan voor het personeelsbeheer van NMBS en Infrabel.

31. Accijnzen op sigaretten stijgen

De specifieke bijzondere accijnzen op sigaretten, roltabak en andere rooktabak stijgen vanaf 1 januari 2014 licht. Welke impact de stijging heeft op de verbruiker, is echter niet te voorspellen, aangezien economische operatoren vrij zijn om hun prijzen te bepalen.

32. Zorgkundigen kunnen taken van thuisverpleegkundigen overnemen

Structurele thuisverplegingsequipes kunnen vanaf 1 januari zorgkundigen in hun werking integreren en bepaalde zorgen aan hen delegeren. Op die manier kan "de nodige verzorging gespreid worden over meer zorgverleners, zodat meer tijd en aandacht geschonken kan worden aan de individuele patiënt bij de verzorging", klinkt het in een mededeling van het Riziv.

33. Nieuwe pensioenbonus loopt gelijk voor verschillende pensioenstelsels

De pensioenbonus is vanaf 1 januari 2014 onbeperkt in tijd en loopt gelijk voor de verschillende pensioenstelsels. Gelijkgestelde dagen leveren bovendien geen pensioenbonus meer op. De rechten die onder het oude systeem van de pensioenbonus zijn opgebouwd, blijven wel verworven.

34. Douane kan voortaan niet-gekeurde en onverzekerde voertuigen opsporen

De vliegende brigade van de douane kan vanaf 1 januari 2014 ook niet-gekeurde en onverzekerde voertuigen opsporen. De brigades van de douane gebruiken om auto's te screenen scanners die gekoppeld zijn aan een slim computersysteem. Als de bestuurder nog een openstaande boete heeft of -vanaf 1 januari 2014- niet verzekerd is, gaat een motard van de douane achter hem aan. De bestuurder krijgt meteen de kans om te betalen. Als dat niet lukt, gaat de auto met een wielklem aan de kant en krijgt de bestuurder nog 96 uur de tijd om zijn rekening te betalen. Daarna slaat de douane zijn voertuig aan en volgt mogelijk zelfs een verkoop.

35. Uitgebreide DNA-wet treedt in werking

De wet die criminelen verplicht een DNA-staal af te geven, wordt vanaf 1 januari uitgebreid. Vanaf dan geldt die verplichting eveneens voor wie veroordeeld is voor, bijvoorbeeld, diefstal met braak. Lange tijd bestond de verplichting enkel voor criminelen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarbij iemand anders' fysieke integriteit in gevaar wordt gebracht. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) verwacht zo per jaar tot 10.000 DNA-profielen te kunnen registreren en opslaan in de databank met veroordeelden.

36. Banken kunnen volkslening aanbieden

Financiële instellingen kunnen vanaf 1 januari 2014 de zogenaamde "volkslening" aan hun klanten aanbieden. Wanneer de banken de leningen effectief zullen aanbieden, beslissen ze zelf. Zo'n lening wordt uitgegeven in de vorm van kasbons of termijnrekeningen met een looptijd van minstens vijf jaar. De fondsen die worden verzameld door intekening op het product, worden ingezet voor specifieke projecten met een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld voor scholen, ziekenhuizen, rusthuizen of hernieuwbare energie. Op de intresten die de spaarder ontvangt, is een roerende voorheffing van 15 procent van toepassing (in plaats van de normale 25 procent). Intekenen zal mogelijk zijn vanaf 200 euro.

37. Prijs van generieke geneesmiddelen daalt met 2,5 procent

De prijs van generieke geneesmiddelen daalt met 2,5 procent op 1 januari 2014. Het marktaandeel van de generieke geneesmiddelen op de particuliere markt bedraagt volgens FeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilar geneesmiddelenindustrie, ongeveer 15 procent.

38. Duwtje in de rug voor aanwerving personen met een beperking bij federale overheidsdiensten

Bij gelijke competenties moeten personen met een handicap voorrang krijgen bij de aanwerving van een nieuwe medewerker bij de federale overheidsdiensten. Sinds 2007 al geldt een quotum van drie procent gehandicapten, maar de federale ambtenarij haalt dat cijfer nog niet. Bedoeling van de voorrangsmaatregel, die op 1 januari ingaat voor overheidsdiensten die eind vorig jaar tussen de 2 en 3 procent mensen met een beperking in dienst hadden, is het aantal gehandicapten bij de federale overheid alsnog op te schroeven.

39. Philippe Van Troeye wordt de nieuwe CEO van Electrabel

Philippe Van Troeye volgt op 1 januari 2014 Sophie Dutordoir op als CEO van energiegroep Electrabel. Dutordoir liet op 20 december 2013 weten dat ze opstapte als CEO. Dat was een persoonlijke beslissing, meldde ze toen. Sophie Dutordoir heeft 24 jaar bij Electrabel gewerkt. Philippe Van Troeye werkt sinds 1988 bij Electrabel en was er tot eind 2013 directeur voor alle productieactiviteiten op het niveau van de Divisie Energie Europa van GDF Suez. Dirk Beeuwsaert blijft gedelegeerd bestuurder van Electrabel.

40. De plantentuin van Meise wordt Vlaams

De Plantentuin in Meise wordt op 1 januari 2014 een Vlaamse instelling. Daartoe werd het publiekelijk vormgegeven verzelfstandigd "Agentschap Plantentuin Meise" opgericht, dat de taken en opdrachten van de Nationale Plantentuin van België overneemt.

41. Horeca-uitbaters kunnen vrijwillig met witte kassa starten

Horeca-uitbaters kunnen vanaf 1 januari vrijwillig starten met het gebruik van de geregistreerde kassa. Vanaf 1 januari 2015 wordt het gebruik van die kassa met blackbox, ook bekend als witte kassa, verplicht. Cafébazen en restaurantuitbaters die zich voor eind 2013 inschreven voor een witte kassa kunnen rekenen op een lastenverlaging.

42. Voertuigen moeten voortaan verplicht online ingeschreven worden

Het inschrijven van voertuigen moet vanaf 1 januari verplicht online gebeuren, via de applicatie WebDIV. Dat besliste de federale regering dit jaar en staat te lezen in een koninklijk besluit van 12 juli. Momenteel gebeurt al 75 tot 80 procent van het aantal inschrijvingen via WebDIV.

43. Meer geld voor opvang niet-begeleide minderjarigen

De budgetten voor de opvang en omkadering van niet-begeleide minderjarigen zullen op 1 januari fors toenemen. Zo stijgen de tarieven per minderjarige, wanneer het de collectieve opvang in een tehuis betreft van 49 tot 80 euro. Voor de individuele opvang gaat het om een stijging van 42,5 naar 69 euro.

44. Strengere verordening voor opvang regenwater

Wie bouwt of verbouwt moet vanaf 1 januari rekening houden met een nieuwe, strengere stedenbouwkundige verordening inzake de opvang en infiltratie van regenwater. De nieuwe verordening is strenger dan de voorgaande en kadert in de aanpak van wateroverlast.Zo moeten voortaan bij elke nieuwbouw of verharding groter dan 40 vierkante meter mogelijkheden voorzien worden om het regenwater in de grond te laten insijpelen. Ook dienen nieuwe of vernieuwde woningen een regenwaterput te hebben van minstens 5.000 liter. Tot nu toe was dat slechts 3.000 liter.

45. Volledig vrij verkeer voor Bulgaren en Roemenen

Zeven jaar na de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie, vallen voor Roemeense en Bulgaarse burgers alle overgangsmaatregelen weg inzake hun vrij verkeer in de EU. Dat betekent dat Roemenen en Bulgaren voortaan zonder arbeidskaart overal in de EU vrij aan de slag kunnen. Het wegvallen van de beperkingen die tot nu toe golden, gaat in vele 'oude' EU-lidstaten, zoals België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gepaard met de nodige ongerustheid en weerstand. (Belga/EE)

1. Strengere wet op GAS-boetes treedt in werkingGemeenten kunnen vanaf 1 januari met de verstrengde GAS-wet meer feiten bestraffen en die ook strenger bestraffen. Vanaf dan kunnen ook 14-jarigen door de leeftijdsverlaging een GAS-boete krijgen. Tot nu lag de minimumleeftijd op 16 jaar. Andere wijzigingen zijn dat, met de nieuwe GAS-wet, gemeenschapsdienst mogelijk wordt als alternatieve maatregel en dat meer ambtenaren overtredingen kunnen vaststellen.Gemeenteraden in een meergemeentezone kunnen een algemeen politiereglement goedkeuren dat geldt voor de hele zone, of alle zones van het gerechtelijk arrondissement. Met de nieuwe GAS-wet kunnen ook inbreuken bestraft worden die de gemeentes zelf als overlast definiëren, maar ook voor zogenaamde gemengde inbreuken die de wetgever heeft opgelijst. De boetes worden zoals bekend opgedreven. Volwassenen kunnen boetes krijgen tot 350 euro, in plaats van 250 euro tot eind 2013, en voor minderjarigen verhogen de boetes van maximaal 125 naar 175 euro. Er komen ook twee alternatieve maatregelen: gemeenschapsdienst en lokale bemiddeling. Met dat laatste krijgt de overtreder de kans om door tussenkomst van een bemiddelaar de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. Een plaatsverbod wordt ook mogelijk. Nog een nieuwigheid is dat niet alleen politieagenten of bepaalde gemeentelijke ambtenaren overtredingen kunnen vaststellen. Onder voorwaarden kunnen ook onder meer provinciale en gewestelijke ambtenaren en aangewezen personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen vaststellingen doen. Procedures die op 1 januari nog lopen, blijven trouwens onderworpen aan de oude GAS-wet. Verschillende actoren uit het middenveld dienden half november een verzoekschrift tot de vernietiging van de nieuwe wetgeving in.LEES OOK: Top 100 van de absurdste GAS-boetes2. Hogere premie voor wie tegelijk muur isoleert en ramen vervangtWie vanaf 1 januari tegelijk zijn muur isoleert en de ramen vervangt door hoogrendementsglas, kan aanspraak maken op een hogere energiepremie. Concreet wordt de premie voor de vervanging van enkel glas opgetrokken tot 48 euro per vierkante meter (met een plafond van 1.680 euro). De premie voor de vervanging van dubbel glas stijgt tot 60 euro per vierkante meter (met een maximum van 2.100 euro). De middelen hiervoor komen uit het Klimaatfonds.3. Minder geld voor de koninklijke familieVoor de koninklijke familie brengt het nieuwe jaar een hertekening van haar financiële situatie met zich mee. De hervorming van de dotaties gaat immers in op 1 januari, weliswaar met overgangsmaatregelen voor prinses Astrid en prins Laurent. Voor de broers en zussen van kroonprinses Elisabeth is er geen dotatie meer, terwijl op de dotaties voortaan ook deels personenbelasting verschuldigd is.4. Federale bijdrage op energiefactuur daaltDe federale bijdrage voor elektriciteit zakt van 2,9781 euro per MWh naar 2,4714 euro, een daling van 17 procent. Voor gas daalt de federale bijdrage van 0,4774 euro per MWh naar 0,3978 euro, ook een daling van ongeveer 17 procent. De impact is vooral groot bij de factuur voor de industriële grootverbruikers, aldus de CREG.5. Huurgarantiefonds van startOp 1 januari gaat het Vlaamse huurgarantiefonds van start. Dat zal tijdelijk afbetalingen overnemen wanneer huurders uit hun huis gezet dreigen te worden. Op die manier is de verhuurder verzekerd van zijn inkomen en worden huurders met financiële problemen niet van de ene op de andere dag op straat gezet. Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten.6. Advocaten worden 21 procent duurderMensen die een advocaat raadplegen zien hun factuur vanaf 1 januari stijgen met 21 procent. Dat is het gevolg van een beslissing van de regering uit 2012 om de Belgische advocaten te onderwerpen aan een normaal btw-tarief.Verschillende verenigingen, waaronder het Netwerk Tegen Armoede, stapten eind oktober naar het Grondwettelijk Hof om te vragen de bepaling, die de vrijstelling van btw-plicht voor advocaten opheft, te schorsen. Die vraag werd in december geschorst, waardoor de advocaten vanaf 1 januari btw-plichtig zijn. Verschillende partijen hebben echter ook een vordering tot vernietiging ingediend van de opgeheven vrijstelling. Indien uiteindelijk overgegaan wordt tot een vernietiging van de btw-plicht, zou deze een terugwerkende kracht hebben en zou in de praktijk alle geïnde btw terugbetaald moeten worden. De btw zal wel niet voor alle juridische diensten gelden. Zo geldt een uitzondering voor de pro-Deo-diensten door advocaten en stagiairs, net als voor een reeks andere sociale diensten, zoals het optreden als bemiddelaar in een collectieve schuldregeling. Komt een advocaat tussenbeide als voogd of voorlopige bewindvoerder voor mensen die door ziekte of ongeval niet langer in staat zijn hun zaken te beheren, dan geldt eveneens een nultarief.7. Berekening kosten kinderopvang wordt volledig geautomatiseerdDe berekening van de dagprijs van kinderopvang waar ouders volgens hun inkomen betalen, wordt vanaf 1 januari 2014 volledig geautomatiseerd. De wijze van berekenen verandert niet, maar er komt een koppeling met de databank van de FOD Financiën en met het Rijksregister, om zo de administratie te vergemakkelijken.8. Nieuwbouwwoningen moeten energievriendelijkerVanaf 1 januari mag je geen huis meer bouwen zonder systeem om zelf hernieuwbare energie op te wekken. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp. De afgelopen jaren zijn de normen voor een nieuwbouwwoning gevoelig verstrengd. Die normen bleven beperkt tot isolatienormen, maar vanaf 1 januari komt daar actieve energieproductie bij. En het maximum van het E-peil, dat de energieprestatie van een woning meet, wordt vanaf 2014 verlaagd naar E60. Veel woningen beantwoorden nu al aan die norm.9. Pensioenmalus voor zelfstandigen verdwijntDe pensioenmalus voor zelfstandigen behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De maatregel heeft betrekking op pensioenen die vanaf 1 januari 2014 van start gaan. Een zelfstandige verloor nog tot eind 2013 nog een deel van zijn pensioen wanneer die vroeger stopte met werken. In 2013 genieten de zelfstandigen al een soepeler systeem.Het pensioen van een zelfstandige die geen loopbaan van 42 jaar achter de rug had, werd tot 2012 verminderd. Dat ging van 25 procent indien hij 60 jaar was, tot 3 procent bij een 64-jarige. Vanaf 2013 werd die malus afgeschaft voor zelfstandigen die hun pensioen opnemen op hun 63ste, of wanneer ze het opnemen voor hun 63ste met een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug. 10. Nederland trekt leeftijdsgrens alcoholgebruik omhoogDe leeftijdsgrens voor alcoholgebruik in Nederland wordt op 1 januari verhoogd naar 18 jaar. De Nederlandse overheid hoopt zo overmatig alcoholgebruik onder jongeren en de schade die dit kan veroorzaken, tegen te gaan. Het plan moet gezondheidswinst bij jongeren opleveren terwijl bijkomende kosten, voor bijvoorbeeld de behandeling van alcoholvergiftiging en ongelukken, omlaag kunnen, net als schade door geweld en overlast bij het uitgaan.11. Letland treedt toe tot de eurozoneLetland wordt op 1 januari 2014 het achttiende EU-land waar met de eenheidsmunt euro wordt betaald. De Baltische staat neemt zo afscheid van de lats. De ministers van Financiën van de Europese Unie hebben daarvoor in juli het licht op groen gezet. Eerder hadden de Letten al goede rapporten gekregen van de andere Europese instellingen.12. Er komt een einde aan de gratis bussen in HasseltVanaf 1 januari 2014 kunnen enkel jongeren onder de 19 jaar en 65-plussers nog gratis op de bus in Hasselt. Dat is een gevolg van een beslissing van het Hasseltse schepencollege in april 2013 om de subsidies voor de gratis bussen stop te zetten. Daarmee komt een einde aan het initiatief dat toenmalig burgemeester Steve Stevaert in 1997 invoerde.13. Wissels aan de top van BelfiusJos Clijsters, tot eind 2013 nog ceo van Belfius, wordt op 1 januari voorzitter van de raad van bestuur van Belfius. Hij vervangt daar Guy Quaden, die in september benoemd werd als voorzitter ad interim. Marc Raisière wordt ceo. Die laatste was sinds 1 september 2012 ceo van Belfius Insurance. Wie Raisière zal opvolgen aan het hoofd van Belfius Insurance, is nog niet bekend. 14. Dienstencheques worden weeral duurderDienstencheques worden vanaf begin volgend jaar weer wat duurder. De prijs per cheque stijgt van 8,5 naar 9 euro voor de eerste 400 cheques per persoon, of de eerste 800 per gezin per kalenderjaar. Voor elke cheque bovenop de 400 (per persoon) of de 800 (per gezin) stijgt de prijs van 9,50 naar 10 euro. Per kalenderjaar kunnen per persoon maximaal 500 dienstencheques en per gezin 1.000 dienstencheques besteld worden. 15. Ook postzegels worden duurderHet voordeeltarief van postzegels voor binnenlandse zendingen wordt vanaf 1 januari drie cent duurder: van 0,67 naar 0,70 cent bij de aankoop van minstens 10 postzegels. Per stuk blijft het tarief voor postzegel voor een genormaliseerde binnenlandse zending 0,77 euro.Voor genormaliseerde internationale zendingen gaat de prijs ook omhoog: van 1,03 naar 1,07 euro (binnen Europa) en van 1,24 naar 1,29 euro (rest van de wereld) als minstens vijf zegels aangekocht worden. En per stuk stijgen de internationale tarieven van respectievelijk 1,13 en 1,34 naar 1,17 en 1,39 euro. Bpost zal vanaf 1 januari ook zijn tarieven voor de verzending van grote volumes post onder overeenkomst aanpassen. In het totaal zal de tariefverhoging voor alle producten van de binnenlandse post voor 2014 gemiddeld ongeveer 2,3 pct bedragen. 16. Textiel, kleding en diamant fuseert met Algemene Centrale van ABVVDe Algemene Centrale van de socialistische vakbond ABVV en de centrale Textiel, Kleding en Diamant van die vakbond fuseren op 1 januari. De fusie is een gevolg van de neergang van de textielindustrie en aanverwante sectoren in ons land. Door het dalende aantal werknemers in de sector had de centrale "al lang geen groeiperspectieven meer en was een autonoom voortbestaan geen verzekerde optie voor zijn toekomst", klonk het bij de aankondiging van de fusie.17. Effecten aan toonder verdwijnen definitiefHet nieuwe jaar betekent het einde van de effecten aan toonder, papieren effecten (zoals aandelen, kasbons en obligaties) die niet op naam staan. De effecten moesten de voorbije jaren omgezet worden in effecten op naam of "gedematerialiseerde effecten" (op een effectenrekening).18. Nog maximum 3.000 euro cash, totaalverbod op cash in vastgoedsectorHet maximumbedrag in cash, de zogenaamde cashdrempel, dat handelaars van klanten mogen aannemen, daalt op 1 januari verder, van 5.000 naar 3.000 euro. Die verlaging geldt voor alle sectoren, enkel in de vastgoedsector komt er een volledig verbod op betaling in contanten. Die maatregelen komen er in het kader van de strijd tegen de fraude.19. Geen nieuwe SIS-kaarten meerVanaf 1 januari worden geen nieuwe SIS-kaarten meer uitgereikt. Zorgverstrekkers zullen vanaf dan, geleidelijk aan, via de elektronische identiteitskaart van de patiënt toegang hebben tot zijn of haar relevante gegevens. Wie geen eID heeft, zal gebruik kunnen maken van de ISI+kaart. De evolutie is een nieuwe, centrale stap in de verdere informatisering van de gezondheidszorg.20. 400.000 bedienden verdienen 1 procent meerDe bedienden van het grootste paritair comité, ANPCB of PC218, zullen op 1 januari hun loon met 1,02 procent zien stijgen, in het kader van de jaarlijkse loonindexering. In het betreffende PC218 zitten ongeveer 400.000 bedienden uit een dertigtal verschillende sectoren. 21. Toegang tot verhoogde tegemoetkoming voor geneesmiddelen wordt vereenvoudigdDe toegang tot de verhoogde tegemoetkoming wordt eenvoudiger op 1 januari. Die verhoogde tegemoetkoming biedt rechthebbenden een korting van ongeveer 50 procent, voor de kosten van zowel geneesmiddelen, consultaties als ziekenhuiskosten. Om dat mogelijk te maken stelde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) voor de RVV- en Omnio-statuten samen te voegen.22. Enkelbanden met GPS in het hele landEen straf in voorlopige hechtenis kan vanaf 1 januari in het hele land uitgezeten worden met een enkelband met gps. Sinds half september lopen hierover al tests bij tien onderzoeksrechters. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) schat dat 5 à 10 procent van de verdachten in voorhechtenis in aanmerking komt voor elektronisch toezicht met gps. Op dagelijks goed 4.000 mensen zijn dat er 200 tot 400, "ofwel een gemiddelde gevangenis".23. Energieleveranciers moeten zelf het laagste tarief voorstellenEens per jaar moeten energieleveranciers zelf het voordeligste tarief voorstellen aan hun klanten. Die maatregel gaat op 1 januari in. Minister voor Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.A) en staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) bereikten hierover eerder een akkoord met de leveranciers. Het is wel nog altijd aan de klant om dat tarief aan te vragen.24. Eén overkoepelende dienst pleegzorg per provincieOp 1 januari treedt het nieuwe decreet pleegzorg in werking. Het moet van pleegzorg de eerste keuze maken voor de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. De verschillende pleegzorgorganisaties worden bovendien gecentraliseerd in vijf diensten, of één dienst per provincie.25. Gewestelijk parkeerbeleidsplan Brussel treedt in werkingHet Brusselse gewestelijk parkeerbeleidsplan treedt vanaf 1 januari 2014 stapsgewijs in werking. De verschillende gemeenten moeten daarbij geleidelijk uniforme parkeerregels invoeren. Concreet treedt de eerste fase van het plan enkel in Sint-Agatha-Berchem in werking vanaf 1 januari.26. Oesters en kreeft maken in de index plaats voor couscous, tabltes en MonopolyVanaf 1 januari zal ook de inhoud van de indexkorf wijzigen. Producten zoals oesters, zeekreeft of het mantelpakje zullen verdwijnen uit de index. In de plaats komt een rist producten, met onder meer couscous, de tablet en Monopoly, en diensten zoals de huur van een springkasteel. Ook zal de samenstelling van de index normaliter voortaan jaarlijks aangepast worden.27. Loonlimieten concurrentiebeding worden geïndexeerdDe loonlimieten die de voorwaarden bepalen voor het concurrentiebeding, worden vanaf 1 januari 2014 geïndexeerd. Door de indexering zal het minimale jaarloon om het concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst dus stijgen.28. Eenheidsstatuut van krachtOp 1 januari wordt het eenheidsstatuut, het nieuw statuut voor arbeiders en bedienden, van kracht. Alle werknemers zullen voortaan dezelfde opzegtermijnen en -regeling hebben. De nieuwe opzeggingstermijnen zijn korter bij het begin van de loopbaan. Dat moet een betere mobiliteit op de arbeidsmarkt in de hand werken. Na vijf jaar evolueren de termijnen gelijkmatiger, terwijl de opbouw na 20 jaar wordt vertraagd. De nieuwe termijnen gelden voor iedereen in alle sectoren. Enkel in sectoren waar voordien zeer lage termijnen golden, is in een overgangsregeling voorzien. De verworven rechten van de opzegtermijn van werknemers blijven voor iedereen behouden. Daarnaast verdwijnt de carenzdag en wordt zodus de eerste dag ziekte voor iedereen uitbetaald. Dat gaat gepaard met controles op absenteïsme.29. Strengere regels voor afsluiten van drinkwaterVanaf 1 januari 2014 moeten drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsnijden van de watervoorziening strengere en gestroomlijnde procedures volgen. Er komen ook maatregelen om de watervoorziening voor sociaal kwetsbare klanten beter te garanderen.30. Nieuwe structuur NMBS van krachtDe NMBS-groep, die tot eind 2013 uit drie entiteiten bestond, bestaat vanaf 1 januari 2014 nog maar uit twee onderdelen, de spoorwegmaatschappij NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel. Het bedrijf HR Rail zal instaan voor het personeelsbeheer van NMBS en Infrabel.31. Accijnzen op sigaretten stijgenDe specifieke bijzondere accijnzen op sigaretten, roltabak en andere rooktabak stijgen vanaf 1 januari 2014 licht. Welke impact de stijging heeft op de verbruiker, is echter niet te voorspellen, aangezien economische operatoren vrij zijn om hun prijzen te bepalen.32. Zorgkundigen kunnen taken van thuisverpleegkundigen overnemenStructurele thuisverplegingsequipes kunnen vanaf 1 januari zorgkundigen in hun werking integreren en bepaalde zorgen aan hen delegeren. Op die manier kan "de nodige verzorging gespreid worden over meer zorgverleners, zodat meer tijd en aandacht geschonken kan worden aan de individuele patiënt bij de verzorging", klinkt het in een mededeling van het Riziv.33. Nieuwe pensioenbonus loopt gelijk voor verschillende pensioenstelselsDe pensioenbonus is vanaf 1 januari 2014 onbeperkt in tijd en loopt gelijk voor de verschillende pensioenstelsels. Gelijkgestelde dagen leveren bovendien geen pensioenbonus meer op. De rechten die onder het oude systeem van de pensioenbonus zijn opgebouwd, blijven wel verworven. 34. Douane kan voortaan niet-gekeurde en onverzekerde voertuigen opsporen De vliegende brigade van de douane kan vanaf 1 januari 2014 ook niet-gekeurde en onverzekerde voertuigen opsporen. De brigades van de douane gebruiken om auto's te screenen scanners die gekoppeld zijn aan een slim computersysteem. Als de bestuurder nog een openstaande boete heeft of -vanaf 1 januari 2014- niet verzekerd is, gaat een motard van de douane achter hem aan. De bestuurder krijgt meteen de kans om te betalen. Als dat niet lukt, gaat de auto met een wielklem aan de kant en krijgt de bestuurder nog 96 uur de tijd om zijn rekening te betalen. Daarna slaat de douane zijn voertuig aan en volgt mogelijk zelfs een verkoop. 35. Uitgebreide DNA-wet treedt in werkingDe wet die criminelen verplicht een DNA-staal af te geven, wordt vanaf 1 januari uitgebreid. Vanaf dan geldt die verplichting eveneens voor wie veroordeeld is voor, bijvoorbeeld, diefstal met braak. Lange tijd bestond de verplichting enkel voor criminelen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarbij iemand anders' fysieke integriteit in gevaar wordt gebracht. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) verwacht zo per jaar tot 10.000 DNA-profielen te kunnen registreren en opslaan in de databank met veroordeelden.36. Banken kunnen volkslening aanbiedenFinanciële instellingen kunnen vanaf 1 januari 2014 de zogenaamde "volkslening" aan hun klanten aanbieden. Wanneer de banken de leningen effectief zullen aanbieden, beslissen ze zelf. Zo'n lening wordt uitgegeven in de vorm van kasbons of termijnrekeningen met een looptijd van minstens vijf jaar. De fondsen die worden verzameld door intekening op het product, worden ingezet voor specifieke projecten met een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld voor scholen, ziekenhuizen, rusthuizen of hernieuwbare energie. Op de intresten die de spaarder ontvangt, is een roerende voorheffing van 15 procent van toepassing (in plaats van de normale 25 procent). Intekenen zal mogelijk zijn vanaf 200 euro. 37. Prijs van generieke geneesmiddelen daalt met 2,5 procentDe prijs van generieke geneesmiddelen daalt met 2,5 procent op 1 januari 2014. Het marktaandeel van de generieke geneesmiddelen op de particuliere markt bedraagt volgens FeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilar geneesmiddelenindustrie, ongeveer 15 procent. 38. Duwtje in de rug voor aanwerving personen met een beperking bij federale overheidsdienstenBij gelijke competenties moeten personen met een handicap voorrang krijgen bij de aanwerving van een nieuwe medewerker bij de federale overheidsdiensten. Sinds 2007 al geldt een quotum van drie procent gehandicapten, maar de federale ambtenarij haalt dat cijfer nog niet. Bedoeling van de voorrangsmaatregel, die op 1 januari ingaat voor overheidsdiensten die eind vorig jaar tussen de 2 en 3 procent mensen met een beperking in dienst hadden, is het aantal gehandicapten bij de federale overheid alsnog op te schroeven.39. Philippe Van Troeye wordt de nieuwe CEO van ElectrabelPhilippe Van Troeye volgt op 1 januari 2014 Sophie Dutordoir op als CEO van energiegroep Electrabel. Dutordoir liet op 20 december 2013 weten dat ze opstapte als CEO. Dat was een persoonlijke beslissing, meldde ze toen. Sophie Dutordoir heeft 24 jaar bij Electrabel gewerkt. Philippe Van Troeye werkt sinds 1988 bij Electrabel en was er tot eind 2013 directeur voor alle productieactiviteiten op het niveau van de Divisie Energie Europa van GDF Suez. Dirk Beeuwsaert blijft gedelegeerd bestuurder van Electrabel.40. De plantentuin van Meise wordt VlaamsDe Plantentuin in Meise wordt op 1 januari 2014 een Vlaamse instelling. Daartoe werd het publiekelijk vormgegeven verzelfstandigd "Agentschap Plantentuin Meise" opgericht, dat de taken en opdrachten van de Nationale Plantentuin van België overneemt.41. Horeca-uitbaters kunnen vrijwillig met witte kassa startenHoreca-uitbaters kunnen vanaf 1 januari vrijwillig starten met het gebruik van de geregistreerde kassa. Vanaf 1 januari 2015 wordt het gebruik van die kassa met blackbox, ook bekend als witte kassa, verplicht. Cafébazen en restaurantuitbaters die zich voor eind 2013 inschreven voor een witte kassa kunnen rekenen op een lastenverlaging.42. Voertuigen moeten voortaan verplicht online ingeschreven wordenHet inschrijven van voertuigen moet vanaf 1 januari verplicht online gebeuren, via de applicatie WebDIV. Dat besliste de federale regering dit jaar en staat te lezen in een koninklijk besluit van 12 juli. Momenteel gebeurt al 75 tot 80 procent van het aantal inschrijvingen via WebDIV. 43. Meer geld voor opvang niet-begeleide minderjarigenDe budgetten voor de opvang en omkadering van niet-begeleide minderjarigen zullen op 1 januari fors toenemen. Zo stijgen de tarieven per minderjarige, wanneer het de collectieve opvang in een tehuis betreft van 49 tot 80 euro. Voor de individuele opvang gaat het om een stijging van 42,5 naar 69 euro.44. Strengere verordening voor opvang regenwaterWie bouwt of verbouwt moet vanaf 1 januari rekening houden met een nieuwe, strengere stedenbouwkundige verordening inzake de opvang en infiltratie van regenwater. De nieuwe verordening is strenger dan de voorgaande en kadert in de aanpak van wateroverlast.Zo moeten voortaan bij elke nieuwbouw of verharding groter dan 40 vierkante meter mogelijkheden voorzien worden om het regenwater in de grond te laten insijpelen. Ook dienen nieuwe of vernieuwde woningen een regenwaterput te hebben van minstens 5.000 liter. Tot nu toe was dat slechts 3.000 liter.45. Volledig vrij verkeer voor Bulgaren en RoemenenZeven jaar na de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie, vallen voor Roemeense en Bulgaarse burgers alle overgangsmaatregelen weg inzake hun vrij verkeer in de EU. Dat betekent dat Roemenen en Bulgaren voortaan zonder arbeidskaart overal in de EU vrij aan de slag kunnen. Het wegvallen van de beperkingen die tot nu toe golden, gaat in vele 'oude' EU-lidstaten, zoals België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gepaard met de nodige ongerustheid en weerstand. (Belga/EE)