De juiste antwoorden vindt u onderaan in het kaderstuk!
...

1. Naaste erfgenamen, de zogeheten rechte lijn en partners, betalen de laagste erfenisbelasting. Wie heeft recht op dat voordeeltarief? A De partner en de kinderen. B De partner, kinderen en ouders. C De partner, kinderen, ouders, broers en zussen. 2. Een jonge vader overlijdt. Hij en zijn vriendin waren niet getrouwd en ze woonden ook niet wettelijk samen. Wel kochten ze met z'n tweeën een huis. Het koppel heeft jonge kleuters. De vriendin wil het huis verkopen. Wat moet ze nu doen? A Daar mag ze vrij over beslissen. B Ze moet een machtiging vragen aan de vrederechter. De kinderen zijn erfgenaam van een deel van het huis.C De kinderen zijn erfgenaam en onroerende goederen verkopen kan niet voordat zij achttien zijn. 3. Ouders worden geterroriseerd door hun drugsverslaafde zoon. Ze willen hem uitsluiten van hun erfenis en alles nalaten aan een goed doel. Kan dat? A Het is niet mogelijk om kinderen te onterven.B Sinds de erfenishervorming van 2018 kan dat, maar alleen als er geen andere kinderen zijn. Er mag geen onevenwichtige situatie ontstaan tussen erfgenamen in rechte lijn. C Het kan, maar alleen als de erfenis naar een goed doel gaat. Je kunt je kind niet onterven als de erfenis dan andere natuurlijke personen toekomt. 4. Ik wil mijn beste vriend 10.000 euro nalaten. Hoeveel erfenisbelasting zal hem dat kosten? A 300 euro. Vriendenerfenissen onder de 15.000 euro vallen onder het laagste tarief van erfbelasting.B 2500 euro. Voorwaarde voor het voordeeltarief van 25 procent is dat een even groot bedrag wordt nagelaten aan een goed doel. C 5500 euro. Een erfenis aan iemand zonder verwantschap valt onder het hoogste tarief van 55 procent. Geen wonder dat weinigen eraan beginnen. 5. In veel Vlaamse gezinnen wordt zelden over geld gepraat, maar ik wil weten wat ik krijg wanneer mijn vader overlijdt. Kan ik op voorhand te weten komen wat er in zijn testament staat? A Als erfgenaam van de rechte lijn hebt u het recht om het testament in te zien. U moet wel weten bij welke notaris het testament geregistreerd staat. Het testament kan ook altijd nog gewijzigd worden. B Wanneer alle rechtstreekse erfgenamen een inzageverzoek indienen, wordt een testament bij leven openbaar gemaakt. C Dat is onmogelijk.6. Een koppel heeft een kind met een ernstige handicap, dat ze financieel willen beschermen na hun overlijden. Hun tweede kind is een succesvolle advocate. Zij heeft het geld minder nodig, menen de ouders. Kun je het ene kind meer laten erven dan het andere? A Dat is onmogelijk. Constructies die een van de kinderen voortrekken, zijn per definitie illegaal. B Men kan in het testament het zorgbehoevende kind bevoordelen en het een groter deel van het vermogen nalaten.C Dat kan. Maar wanneer de andere kinderen bij het verdelen van de erfenis een even hoog erfdeel eisen, dan zullen ze dat krijgen. 7. Een vrouw woont in haar eigen huis. Wanneer ze trouwt, trekt haar man bij haar in. Het koppel krijgt geen kinderen. Wanneer de vrouw overlijdt, zijn haar ouders en broer nog in leven. Wie erft de woning? A Haar echtgenoot. B De echtgenoot, de broer en de ouders erven samen de eigendom van het huis. C De eigendom gaat naar de broer en de ouders. De echtgenoot krijgt het vruchtgebruik.8. Broer en zus willen heldere afspraken maken over hun erfenis: hij krijgt later het appartement aan zee en zij de juwelencollectie van mama. Ze willen hun ouders, die nog leven, er niet bij betrekken. Hoe pakken ze dat aan? A Dat gaat niet. Het is zelfs strikt verboden.B Ze sluiten bij de notaris een erfovereenkomst, een bindend contract waar niemand later nog onderuit kan. C Ze tekenen bij de notaris een automatische schenking, die ingaat vanaf de verdeling van de erfenis. 9. Drie zussen praten al jaren niet meer met elkaar. Na het overlijden van hun ouders willen twee van hen het ouderlijke huis verkopen, maar de derde ligt dwars. Wat nu? A Een erfenis kan niet onverdeeld blijven. Na een termijn van twee jaar komt er een gedwongen uitkoop van de onwillige zus. B De erfenis wordt niet verdeeld zolang de drie geen vergelijk vinden. In het slechtste geval gebeurt dat via de rechtbank.C De derde zus kan de verkoop geheel verhinderen. Niemand kan gedwongen worden zijn of haar eigendom te verkopen. 10. De langstlevende partner betaalt in Vlaanderen geen erfbelasting op de nettowaarde van de gezinswoning. Voor welke koppels geldt die vrijstelling? A Voor gehuwden. B Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. C Voor gehuwden, wettelijk samenwonenden en voor wie drie jaar ononderbroken feitelijk samenwoont.