Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

17/01/14 om 10:55 - Bijgewerkt om 10:55

Taal: sleutel tot integratie en participatie

Bart Caron (Groen) haalt stevig uit naar het inburgeringsbeleid van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA). Caron slaat daarbij echter geregeld de bal mis, maar begrijpt gelukkig de regels van het spel: zonder kennis van het Nederlands, geen integratie, aldus Vlaams parlementslid Willy Segers.

Bart Caron (Groen) haalt in een opiniestuk (Lees: 'Geert Bourgeois moet nieuwkomers kansen geven in plaats van ze af te nemen') stevig uit naar het inburgeringsbeleid van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA). Caron slaat daarbij echter geregeld de bal mis, maar begrijpt gelukkig de regels van het spel: zonder kennis van het Nederlands, geen integratie. Taalverwerving beschouwen wij immers als een onmisbare sleutel in een succesvol integratieverhaal.

Maar hoewel Caron al enige tijd in het Vlaams Parlement zetelt, weet hij blijkbaar nog altijd niet dat het Nederlands als Tweede Taal (NT2) een integrale bevoegdheid van de minister van Onderwijs is. Uit een doorlichting van het volwassenonderwijs, het GIA-rapport, blijken er heel wat problemen te zijn in de NT2-werking, waar minister Pascal Smet (SP.A) de enige hoofdverantwoordelijke in is. Maar zelfs bij de eigen partij van minister Smet weet men blijkbaar niet dat hij de hoofdlijnen van het NT2-beleid in Vlaanderen uittekent, zo bewees Antwerps OCMW-raadslid Tatjana Scheck (SP.A) in Gazet van Antwerpen.

Hoe dan ook haalt Caron enkele pertinente conclusies van het GIA-rapport aan, die weliswaar niet als donderslagen bij heldere hemel zouden mogen aankomen. De uitdagingen en knelpunten die het inspectieteam naar voor brengen, lopen immers in grote mate gelijk met de besluiten en aanbevelingen van de derde rondetafelconferentie NT2 in 2008.

Meer dan vijf jaar later heeft minister Smet de grootste knelpunten nog steeds niet weggewerkt, ondanks de nodige beloften in het Vlaams Regeerakkoord. Leergierige nieuwkomers die willen afstemmen op het NT2-aanbod, krijgen nog al te vaak een 'even geduld, alstublieft' op hun beeldscherm. En dat leidt dan weer, zoals de inspectie trouwens zelf aanhaalt, tot wachtlijsten voor de cursussen maatschappelijke oriëntatie. Vermits men het Nederlands niet machtig is, worden deze cursussen vaak in de moedertaal of een contacttaal van de inburgeraar gegeven. De onthaalbureaus moeten hiervoor een aanbod op maat uitwerken. Voor sommige taalgroepen kan dit inderdaad meer tijd in beslag nemen.

Caron beschouwt dit terecht als een lacune in het rechten- en plichtenverhaal waar wij voor staan. Minister Smet moet daarom dringend werk maken van een degelijk NT2-aanbod, dat organisatorisch en inhoudelijk afgestemd is op de vragen en de behoeften van de cursist. Daarbij moet, zoals Caron aanhaalt, inderdaad meer ingezet worden op gecombineerde trajecten.De nieuwe opleidingsprofielen NT2 zijn in dat verband alvast een eerste stap vooruit.

Integratie vormt een horizontaal beleid, waarbij elke betrokken partij haar verantwoordelijkheid dient op te nemen. Zonder een succesvolle NT2-werking valt het hele integratiehuis in elkaar. Daarin ligt een taak voor de hele samenleving. Minister Bourgeois gaf alvast enkele aanzetten, onder meer met het project Samen inburgeren waarbij nieuwkomers - los van een schoolse omgeving, mijnheer Caron - de kennis van hun Nederlands kunnen verbeteren. Ook de VDAB stimuleert het Nederlands leren op de werk- en opleidingsvloer. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

Maar over wie de verantwoordelijkheid van NT2 moet opnemen, blijft Caron liever Oost-Indisch doof. Minister Bourgeois repliceerde in de commissie Inburgering van 15 januari 2013 op een tussenkomst van Caron toen al duidelijk wie bevoegd is voor NT2. Mijnheer Caron, pleit u voor bijkomende NT2-middelen omdat u zelf nood hebt aan een cursus luistervaardigheid?

Willy Segers, Vlaams Volksvertegenwoordiger N-VA, lid van de commissie Inburgering en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs

Onze partners