70 puntenplan van het Vlaams Blok: wat werd uitgevoerd en wat niet?

23/03/16 om 14:33 - Bijgewerkt om 14:32

Welke punten uit het beruchte 70 puntenprogramma van het Vlaams Blok werden uitgevoerd?

70 puntenplan van het Vlaams Blok: wat werd uitgevoerd en wat niet?

Filip Dewinter, hier in 1991: de voornaamste auteur van het 70 puntenplan van het Vlaams Blok. © Belga

Het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok is een van de meest omstreden teksten uit de Belgische politieke geschiedenis. Door de vluchtelingencrisis lijken bepaalde punten eruit weer actueel te worden. In Knack laten - 20 jaar na datum - socioloog Mark Elchardus, voormalig directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding Johan Leman en politicus Karel De Gucht (Open VLD) laten hun licht schijnen op het plan, en de impact die het heeft gehad.

Lees 'Het Vlaams Blok heeft de discussie totaal verloren'

Een van de vragen die wij stelden aan de heren is of bepaalde punten uit dat plan werden uitegvoerd, zoals onder meer Alexis Deswaef van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten in 2015 beweerde.

Wij namen zelf de proef op de som: hieronder staan de 70 punten van het zeventigpuntenplan uit 1996, de definitieve versie. De punten in een groen kader werden uitgevoerd, die in een rood kader niet en de punten in de oranje kaders werden ofwel deels uitgevoerd, of behoeven meer uitleg.

De integrale programma's kan u hier nalezen:

1. OPDOEKEN VAN HET CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING

2. ONTMASKEREN EN ONTMANTELEN VAN DE VREEMDELINGENLOBBY

3. OPRICHTEN VAN EEN PARLEMENTAIRE COMMISSIE I.V.M. HET IMMIGRATIE- EN VREEMDELINGENPROBLEEM

4. OPRICHTING VAN EEN STAATSSECRETARIAAT VOOR IMMIGRATIEZAKEN

5. UITVOEREN VAN EEN STUDIE IN VERBAND MET DE KOSTEN/BATENANALYSE VAN DE MASSALE AANWEZIGHEID VAN VREEMDELINGEN IN ONS LAND

In 2009 deed het Vlaams Belang een eigen onderzoek naar de kostprijs van immigratie, de partij claimde toen dat die ons land elk jaar 2 miljard euro kost

6. BEKENDMAKEN VAN DE STATISTIEKEN IN VERBAND MET DE VREEMDELINGENCRIMINALITEIT

7. ORGANISEREN VAN EEN VOLKSRAADPLEGING OVER HET IMMIGRATIEPROBLEEM

8. DE INTEGRATIEPOLITIEK AFWIJZEN

9. GEEN STEMRECHT VOOR VREEMDELINGEN

Niet-Europese vreemdelingen die langer dan 5 jaar in België verblijven, hebben enkel stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen.

10. NATIONALITEIT ALS VOORWAARDE VOOR BENOEMING IN SOCIALE ORGANEN DIE WEGEN OP DE POLITIEKE BESLUITVORMING

11. NATIONALITEIT ALS VOORWAARDE VOOR BENOEMING IN DOOR DE OVERHEID SAMENGESTELDE ADVIESRADEN OF PUBLIEKRECHTELIJKE BEHEERSORGANEN

12. STRENGE CONTROLE OP POLITIEKE VREEMDELINGENORGANISATIES

13. VERBOD OP BUITENLANDSE POLITIEKE PROPAGANDA

14. DE ERKENNING VAN DE ISLAMITISCHE EREDIENST INTREKKEN

15. HET AANTAL MOSKEEËN DRASTISCH VERMINDEREN

16. RECHT EN ORDE HERSTELLEN IN DE GETTOWIJKEN

Dat is meermaals aangekondigd en geprobeerd. Maar niet altijd met evenveel succes.

17. HET MOSLIMFUNDAMENTALISME TERUGDRINGEN

Dat is meermaals aangekondigd en geprobeerd. Maar niet altijd met evenveel succes.

18. DE RITUELE SLACHTINGEN VERBIEDEN

Dit is niet verboden op erkende slachtvloeren.

19. OPRICHTING VAN EEN APART ONDERWIJSNET VOOR ISLAMITISCHE VREEMDELINGENKINDEREN

20. DE MUNDIALISTISCHE EN MULTICULTURELE INDOCTRINATIE IN DE SCHOLEN AFSCHAFFEN

21. HET NON-DISCRIMINATIEPACT OPZEGGEN EN DE NON-DISCRIMINATIECODE AFWIJZEN

Zowel het pact als de code zijn ondertussen niet meer van toepassing

22. TEWERKSTELLING IN HET OPENBAAR AMBT RESERVEREN VOOR WIE OVER ONZE NATIONALITEIT BESCHIKT

23. WERK VOOR EIGEN VOLK EERST

24. SOCIALE HUISVESTING VOOR EIGEN VOLK EERST

25. HET HERINVOEREN VAN DE NATIONALITEIT DOOR AFSTAMMING

26. DE SINDS 1991 TOEGEKENDE NATIONALITEITSVERWERVINGEN HERZIEN

27. STRENGE NATURALISATIEVOORWAARDEN INVOEREN

De voorwaarden zijn verstrengd, maar niet zoals het Vlaams Blok wilde.

28. INVOEREN VAN EEN BURGERSCHAPSPROEF VOOR HET VERWERVEN VAN DE NATIONALITEIT

In Vlaanderen en Brussel zijn nieuwskomers verplicht om een inburgeringstraject te volgen

29. HET ONDER VOORBEHOUD TOEKENNEN VAN DE NATIONALITEIT

30. DE SINDS 1974 TOEGEKENDE NATURALISATIES EVALUEREN

31. DE DUBBELE NATIONALITEIT ONMOGELIJK MAKEN

32. HET SYSTEEM VAN FAMILIEHERENIGING AFSCHAFFEN EN DE NA 1974 AFGESLOTEN BILATERALE AKKOORDEN DIE DE FAMILIEHERENIGING AANMOEDIGEN OPHEFFEN

33. SCHIJNHUWELIJKEN STRENG BESTRAFFEN

34. DE AKKOORDEN VAN SCHENGEN EN DUBLIN AFWIJZEN

35. STRENGE GRENSCONTROLES INVOEREN

36. INSCHRIJVEN VAN HET TERRITORIALITEITSPRINCIPE IN DE CONVENTIE VAN GENEVE

37. INVOEREN VAN EEN LIJST VAN POLITIEK ONVEILIGE LANDEN

Er bestaat ondertussen een lijst met veilige landen op basis van dewelke wordt besloten welke vreemdelingen wel of niet kunnen worden teruggestuurd.

38. VREEMDE STUDENTEN MOETEN NA HET BEËINDIGEN VAN HUN STUDIES TERUGKEREN NAAR HUN LAND VAN HERKOMST

39. GESLOTEN OPVANGCENTRA VOOR ASIELZOEKERS OPRICHTEN

Niet alle asielzoekers worden naar gesloten centra gestuurd.

40. ILLEGALEN DAADWERKELIJK UITWIJZEN EN REPATRIËREN

Dat is altijd al de ambitie van alle beleidsmakers geweest.

41. OPRICHTEN VAN EEN VREEMDELINGENPOLITIE

42. HERVORMEN VAN DE UITWIJZINGSPROCEDURE VOOR GEWEIGERDE KANDIDAAT-POLITIEKE VLUCHTELINGEN

43. OPRICHTEN GESLOTEN OPVANGCENTRA BUITEN BEBOUWDE ZONES

44. AFSCHAFFEN NIET-VERWIJDERINGSPRINCIPE

Het principe is niet afgeschaft, maar wel ingeperkt.

45. VERHOGEN REPATRIERINGSBUDGET

46. ILLEGALE VREEMDELINGEN DIE WEIGEREN HUN IDENTITEIT BEKEND TE MAKEN, BESTRAFFEN

47. BESTRAFFEN VAN HET HELPEN ONDERDUIKEN VAN ILLEGALEN EN UITGEPROCEDEERDEN

48. UITWIJZING VAN CRIMINELE VREEMDELINGEN

49. DE SOCIALE ZEKERHEID SPLITSEN

50. OPRICHTEN VAN EEN "TERUGKEERFONDS"

51. TERUGKEERPREMIE UITREIKEN

52. INVOEREN VAN EEN BELASTING OP DE TEWERKSTELLING VAN NIET-EUROPESE VREEMDELINGEN

53. EEN ALGEMENE ARBEIDSKAART, BEPERKT TOT EEN BEDRIJFSTAK, INVOEREN

54. KINDERBIJSLAG VOOR NIET-EUROPEANEN VERMINDEREN

55. VERPLICHTE TERUGKEER NA VIJF MAANDEN WERKLOOSHEID

56. AFSCHAFFEN VAN KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN OPGEVOED IN HET BUITENLAND

Het verminderen, niet afschaffen, van kinderbijslag voor kinderen opgevoed in het buitenland maakte deel uit van het akkoord rond het vermijden van een Brexit tussen de Britse premier David Cameron en de Europese Unie. N-VA bepleit dat ook voor België.

57. WERKLOOSHEIDSVERGOEDINGEN VOOR NIET-EUROPEANEN VERMINDEREN

58. INTERSECTORIELE IMMOBILITEIT INVOEREN

59. BEPERKEN VAN HET EIGENDOMSRECHT VAN NIET-EUROPESE VREEMDELINGEN

60. DE ONTWIKKELINGSHULP REORGANISEREN

61. INVESTEREN IN TEWERKSTELLING

62. INVESTEREN IN HUISVESTING

63. ONDERWIJS AANPASSEN AAN NODEN VAN LANDEN VAN HERKOMST

64. ECONOMISCHE SAMENWERKING TUSSEN EUROPA, TURKIJE EN NOORD-AFRIKA VERBETEREN

65. STEDELIJKE EN GEMEENTELIJKE SAMENWERKING

66. INVENTARISERING VAN BEDRIJVEN EN FIRMA'S DIE WILLEN INVESTEREN IN TURKIJE EN NOORD-AFRIKA

67. BILATERALE AKKOORDEN AFSLUITEN MET DE LANDEN VAN HERKOMST

Er zijn nooit akkoorden gesloten zoals het Vlaams Blok het wilde.

68. ONMIDDELLIJKE TERUGKEER VAN ILLEGALEN, CRIMINELEN EN WERKLOZEN

69. DE TERUGKEER VAN DE EERSTE GENERATIE VREEMDELINGEN

70. DE TERUGKEER VAN DE TWEEDE EN DERDE GENERATIES VREEMDELINGEN

Lees meer over:

Onze partners