Opinie

Rik Daems (Open VLD)

Wie verdedigt de fysieke maaltijdcheque nog?

Rik Daems (Open VLD) Fractieleider Open VLD in de Senaat en Alde fractieleider in de Raad voor Europa

Maaltijdcheques vervangen door een netto-vergoeding op de rekening, zou jaarlijks 177 miljoen euro opleveren en is voordelig voor werkgevers, werknemers, handelaars en horeca, pleit Open VLD-senator Rik Daems.

Sinds lange tijd ijvert Open VLD-senator Rik Daems voor het vervangen van de maaltijdcheques door een netto-vergoeding op de rekening. Een administratieve vereenvoudiging die jaarlijks 177 miljoen euro oplevert en voordelig is voor werkgevers, werknemers, handelaars en horeca. Net nu de Administratie Financiën expliciet in de commissie Economie en Financiën van de Senaat bevestigde dat wat hen betreft “er geen technische bezwaren zijn tegen het wetsvoorstel tot dematerialisatie van de maaltijdcheques”, werpt het ACV zich bij monde van hun voorzitter, Marc Leemans op als tegenstander van het voorstel van Daems. Maar heeft hij dat voorstel wel goed begrepen?

Leemans grijpt voor zijn argumentatie terug naar een nota van Financiën die reeds in maart 2013 werd opgesteld en die volgens de commentaren van diezelfde administratie verleden week duidelijk achterhaald is. De desbetreffende nota ging er immers verkeerdelijk van uit dat het schrappen van de maaltijdcheques 1,9 miljard euro zou kosten. Door de maaltijdcheque te vervangen door een vrijgesteld loon zou men deze tegemoetkoming niet alleen aan de bestaande gebruikers moeten toekennen (1,3 miljoen werknemers), maar aan alle loontrekkenden (5 miljoen loontrekkers) en dit om discriminatie te voorkomen. Dit zou de overheid 1,95 miljard euro kosten aan gederfde inkomsten.

Indien de cheques worden vervangen door loon, zou dit inderdaad een probleem zijn. Maar dat is niet wat ik voorstel. De maaltijdcheque is immers een vrijwillige bijdrage van de werkgever. Hij draagt bij tot het middagmaal en dit onder meer wanneer er geen kantine of bedrijfsrestaurant is voorzien. Mijn wetsvoorstel verandert niets aan dit systeem. Enkel de betalingswijze wordt aangepast. Ze wordt gedematerialiseerd. In plaats van een cheque krijgt u de maaltijdvergoeding gewoon op uw rekening gestort. Bijgevolg is er dus geen discriminatie. Mocht dit wel zo zijn, zou er trouwens ook in het huidige systeem sprake zijn van discriminatie. Als de stelling van Financiën wordt doorgetrokken, volstaat het immers om uitbetalingen via cheques te doen om perfect legaal werknemers te discrimineren.

Wie verdedigt de fysieke maaltijdcheque nog?

Het is dus niet zo dat mijn wetsvoorstel geld kost aan de overheid en de werkgevers, het brengt juist geld op. Dit laatste werd zwart op wit vastgesteld door een bijzonder uitgebreide studie van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging die dit onderzoek voerde in samenspraak en overleg met … de vakbonden. Dit laatste werd expliciet bevestigd door de minister van Begroting, Olivier Chastel (MR).

Wat levert de vervanging van de maaltijdcheques in een netto maaltijdvergoeding op voor? Vooreerst blijkt duidelijk dat de omzetting in een extra lijn op de loonfiche van de werknemer in plaats van het huidige chequesysteem niets kost. De werknemers behouden daarnaast exact even veel koopkracht, alleen zullen zij geen cheques meer kunnen uitgeven maar een hoger bedrag gestort krijgen op hun rekening. Ten derde besparen de werkgevers bij een vervanging van de maaltijdcheques in een maaltijdvergoeding jaarlijks 99 miljoen euro. Ten vierde winnen de handelaars en de horeca bij dit voorstel jaarlijks 78 miljoen euro.

Samen houdt deze administratieve vereenvoudiging een besparing in voor onze ondernemers van 177 miljoen euro en dit elke jaar opnieuw en zonder dat dit ook maar 1 eurocent zou kosten aan de werknemers. Ik nodig iedereen uit de studie te raadplegen via de website van de Dienst voor Administratieve vereenvoudiging.

Eens te meer mist het ACV een kans om zich constructief op te stellen in een hervorming die een boost kan geven aan de economie. Een verschil van 177 miljoen euro op jaarbasis en dit zonder dat het de werknemers op enig vlak schaadt. Twee verschillende studies van enerzijds de Administratie Financiën en anderzijds de Dienst Administratieve Vereenvoudiging bevestigen dit. Ook de horeca, de voedingssector en de middenstandsorganisaties staan achter deze hervorming. Het politieke draagvlak groeit elke dag omdat het net een kosteloze hervorming is die de economie een broodnodige extra duw in de rug geeft. Zo maakte onlangs senator Etienne Schouppe (CD&V) bekend dat hij uitdrukkelijk mijn wetsvoorstel steunt. Van minister Vande Lanotte (SP.A) was reeds geweten dat hij mijn piste genegen is.

Ik kan alleen maar concluderen dat de heer Leemans dit dossier onvoldoende kent. Wellicht zou ook hij anders deze hervorming steunen, of zijn er andere belangen die meespelen?

Dat hij op de koop toe beweert dat de Senaat over één nacht ijs is gegaan bij de behandeling van mijn wetsvoorstel is de waarheid helemaal onrecht aandoen. Enerzijds werd het wetsvoorstel reeds besproken door twee verschillende ministers en hun administratie, anderzijds heeft de senaat hoorzittingen gehouden hieromtrent met Comeos, de iVouchers Issuers Association, de Ho.Re.Ca-Federaties Vlaanderen, Wallonië en Brussel, Unizo, de studiedienst van het ABVV-FGTB en last but not least: ACV-CSC studiedienst…

De gedachten zijn vrij, maar de waarheid heeft haar rechten.

Senator Rik Daems (Open VLD)

Partner Content