Opinie

Wouter Beke (CD&V)

‘We hebben de dijken in onze woonzorgcentra verder verstevigd’

Wouter Beke (CD&V) Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

‘We doen er alles aan doen om onze residentiële voorzieningen zo goed mogelijk te beschermen’, schrijft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke over de situatie in de woonzorgcentra.

Momenteel raast de Omikron-variant de wereld rond. Experten geven aan dat de kans erg groot is dat velen onder ons de komende maanden besmet zullen worden. De mate waarin het virus circuleert in onze samenleving heeft een zekere impact op onze residentiële voorzieningen, zoals de woonzorgcentra. We hebben dan ook meteen onze dijken verder verstevigd, en bijgestuurd waar nodig. Wat de toekomst brengt, weet ik niet. Ik ben bezorgd, maar weet dat we er alles aan doen om onze residentiële voorzieningen zo goed mogelijk te beschermen.

In de eerste plaats heeft Vlaanderen aan een razendsnel tempo gevaccineerd. Momenteel zijn we één van de snelste vaccinatoren van Europa. In onze vaccinatiecampagne hebben we er voor gekozen om te starten met de meest kwetsbaren en daar ligt onze vaccinatiegraad erg hoog: 96% van de Vlamingen ouder dan 65 jaar is gevaccineerd, waarvan 91% reeds zijn boosterprik heeft gehad. Om en bij de 6% van de Vlamingen ouder dan 65 jaar leeft in een woonzorgcentrum, wat betekent dat ook de vele ouderen die nog thuis wonen in zekere mate beschermd zijn bij een eventuele infectie. 94% van de medewerkers in de woonzorgcentra heeft zijn basisvaccinatie gehad en werd in november reeds geboosterd. Natuurlijk is er meer nodig dan alleen vaccineren, maar het is en blijft absoluut noodzakelijk om het virus te bestrijden.

Ook voorzien we persoonlijke beschermingsmaterialen. Zolang de markten verstoord waren, hebben we het beschermingsmateriaal centraal aangekocht en verdeeld onder de voorzieningen. Dat systeem is meer dan 1 jaar toegepast en we hebben daarop voortgewerkt. Niet alleen moeten voorzieningen een eigen stock aanleggen voor minstens drie maanden, ook heeft Vlaanderen werk gemaakt van een eigen strategische stock. Het ontbreken van de federale strategische stock heeft ons tijdens de eerste golf zuur opgebroken en personeelsleden, bewoners en hun familieleden hebben geen boodschap aan wie hiervoor verantwoordelijk is. Het materiaal moet er zijn. Vlaanderen heeft daarom zijn eigen stock aangelegd.

Werknemers in woonzorgcentra worden ook verplicht om nu tijdelijk een FFP2-masker te dragen, omwille van de besmettelijkheid van Omikron. Daarnaast ontvangen ze een forfaitaire subsidie om CO2-meters te installeren of andere maatregelen te financieren om de luchtkwaliteit te verbeteren en antigeentesten aan te kopen.

Momenteel bedraagt de personeelsuitval gemiddeld 7,5%, maar we gaan ervan uit dat dit nog zal toenemen. Door de nodige beschermingsmaatregelen te nemen, hopen we deze uitval te beperken.

We nemen ook verschillende maatregelen door woonzorgcentra toe te laten op een flexibele manier personeel in te zetten. Zo kan er extra personeel aangeworven worden boven de vaste personeelsnorm of kan er makkelijker gebruik gemaakt worden van zelfstandige verpleegkundigen, verpleegkundigen in loondienst bij een andere organisatie of jobstudenten. Ook kan bij hoge uitzondering asymptomatisch positief personeel ingezet worden in de cohorteafdeling met COVID-patiënten.

De coronapandemie heeft de verhouding tussen volksgezondheid en welzijn danig op de proef gesteld. Het is dan ook onze expliciete vraag aan de voorzieningen om, in de mate van het mogelijke, vast te houden aan het bezoekrecht. Het is wel de bedoeling dat bezoekers die een hoogrisicocontact hebben gehad tien dagen niet op bezoek komen. Op dat vlak zijn we voor wat de quarantaineregels betreft strenger dan voor de rest van de samenleving, maar het gaat dan ook om kwetsbare mensen. Het algemeen bezoekrecht blijft uiteraard gelden.

We vragen ook aan de woonzorgcentra om noodplannen op sectoraal niveau uit te werken. Onze Mobiele teams die opleiding en vorming geven in woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap staan paraat. Ze adviseren en coördineren sinds augustus 2020 bij covid-19-uitbraken in zorgvoorzieningen en in de samenleving en zullen dat ook nu blijven doen.

Uit de globale eerste analyses blijkt dat het aantal besmettingen met Omikron stijgt, maar dat de opnames op intensieve zorgen minder snel volgen. Wij kunnen alleen maar hout vasthouden dat dat zo blijft, en ondertussen werk maken van de nodige veiligheidsmaatregelen. Indien bewoners van woonzorgcentra gehospitaliseerd moeten worden, zal dit gebeuren. Hier bestond tijdens de eerste golf veel onduidelijkheid en verwarring over, maar een onderzoek van Metaforum geeft aan dat ouderen die zorg nodig hadden gewoon naar het ziekenhuis gebracht werden. Het Hospital & Transport Surge Capacity Comité bevestigt dit in haar laatste verslag van 11 januari: ‘bewoners van een woonzorgcentrum met een dringend medisch probleem worden behandeld net als alle andere patiënten.’ Indien dat niet zo was, zou ik daar scherp op reageren.

Het belangrijkste criterium om al dan niet overgebracht te worden naar een ziekenhuis is de wil van de bewoner. Indien die niet gekend is, gaan we uit van ‘kwetsbaarheid’. Dat staat volledig los van de leeftijd en hoeft zelfs niet over een bewoner van een woonzorgcentrum te gaan. Wanneer het wel over een bewoner gaat, is het cruciaal dat we investeren in palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning. Vlaanderen staat daar erg ver in, en wil daarin nog verder gaan.

Is dit voldoende? Ik heb geen glazen bol, maar Vlaanderen heeft alvast de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Pas alvast goed op uzelf en uw naasten. Het blijft nodig.

Partner Content