Servais Verherstraeten (CD&V)

Wat pensioenexperts vragen, staat al lang in het CD&V-programma

Servais Verherstraeten (CD&V) Kamerfractieleider van CD&V

Wat enkele pensioenexperts vragen, staat al lang in het CD&V-programma, schrijft Servais Verherstraeten (CD&V). ‘Op de loopbaangedachte hebben wij een patent’

Onder de titel ‘Het stilzwijgen van de partijen over pensioenen moet doorbroken worden’, de eerste aflevering van de verkiezingsreeks ‘De inzet van de verkiezingen 2014′ op Knack.be, zeiden professoren Marc De Vos, Koen Schoors en Gert Peersman dat geen enkele partij wakker ligt van de pensioenen. Dat klopt slechts ten dele. Het is opvallend lang stil gebleven rond de pensioenen in de verkiezingscampagne, maar alle verkiezingsprogramma’s bevatten wél een lijvig hoofdstuk over pensioenen. Niet in het minst het 3D-plan van de CD&V: de inhoudelijke aanbevelingen die de professoren vandaag doen, stonden daar trouwens al in.

Net zoals de professoren vindt CD&V dat wij minstens 45 jaar moeten werken. Op die ‘loopbaangedachte’ heeft onze partij een patent: om pensioenen betaalbaar te houden, is niet de leeftijd waarop wij met pensioen gaan van tel, maar het aantal jaren dat wij werken. Nu is dat 40 jaar, het 3D-plan verlengt dat tot 45 jaar. CD&V wil dus pensioen naar werken.

Net zoals wij vinden de professoren dat men bij een pensioenhervorming een overgangsperiode moet inlassen voor bijna-gepensioneerden, dat is niet meer dan rechtvaardig. Wij deden dat ook bij de hervorming van eind 2011, toen de huidige regering van start ging. De impact was zeer groot: de loopbaan werd verlengd van 35 naar 40 jaar. Dat is een even grote inspanning als de verlenging van de loopbaan van 40 naar 45 jaar. Op die manier werd trouwens de kloof van vier jaar tussen de gemiddelde OESO-uittredeleeftijd (63,9 jaar) en de Belgische (59,6 jaar) met twee jaar gedicht.

Moet het brugpensioen afgeschaft worden? CD&V vindt dat de professoren hier kort door de bocht gaan. Ons voorstel is om de absolute minimumleeftijd op 60 jaar te leggen. Maar wat echt telt, is dat wij die mensen helpen opnieuw aan de slag te gaan. Brugpensioen bestaat trouwens niet meer. Dat heet voortaan werkloosheid met bedrijfstoeslag. Een 60-plusser die ontslagen wordt en naar ander werk zoekt, mag niet gestraft worden met een inkomensverlies: de werkgever staat in voor een extra toeslag. Tegelijk begeleiden wij hen naar de arbeidsmarkt.

De professoren maken zich samen met ons zorgen over de pensioenverschillen tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. De onrechtvaardige gevallen moeten er inderdaad uit. Maar de professoren moeten ook man en paard durven noemen: het hogere ambtenarenpensioen mag niet enkel vergeleken worden met het wettelijk pensioen in de privésector, maar ook het bedrijfspensioen moet men in rekening brengen. Men moet appelen met appelen en citroenen met citroenen vergelijken.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking maken langer werken draaglijk. De professoren zijn het onderling oneens over het al dan niet inperken ervan. CD&V maakt wel een duidelijke keuze: verloven voor zorg (voor kinderen, voor zieke familieleden, voor palliatief verlof, voor mantelzorg,…) en bijscholing moeten blijven bestaan. En die periode mag in de pensioenberekening volledig meegeteld worden als gewerkte jaren. Op de andere zogenaamd gelijkgestelde periodes willen wij strenger zijn.

Iedereen is voorstander van langer werken, maar dan moeten er natuurlijk ook jobs zijn voor oudere mensen. Daarom moeten de loonlasten voor hen verlaagd worden, zodat ze niet te duur worden voor werkgevers. In ons 3D-plan staat zeer concreet uitgelegd hoe wij dat gaan betalen.

Ons plan stemt in vergelijking met andere partijen heel goed overeen met de aanbevelingen van de professoren. Een partij als Groen wil iedereen hetzelfde basispensioen geven, los van het inkomen of van het aantal gewerkte jaren. Helaas strookt dat niet met het principe van langer werken. De SP.A schrapt de wettelijke pensioenleeftijd. Maar wat dan met een moeder die lang studeerde, en nadien tot haar 35ste levensjaar heeft gezorgd voor de kinderen? Als zij pas met pensioen kan na de 42 jaren loopbaan die de SP.A vereist, zal zij moeten werken tot haar 77ste.

Wat wij ook niet terugvinden in de aanbevelingen van de professoren: het voorstel van de N-VA om de pensioenen betaalbaar te houden door ze gewoonweg te verlagen. Tot 200 euro per maand op een gemiddeld werknemerspensioen, zo gaat N-VA 2,5 miljard euro besparen. Ook niet te bespeuren: het idee van de Open VLD om gezinsverloven minder mee te tellen in de pensioenberekening.

Het academiejaar loopt voor de professoren stilaan ten einde, in september begint het opnieuw. Maar wij roepen hen op om hun expertise reeds vanaf 26 mei ten dienste te stellen van de onderhandelaars en een nieuwe pensioenhervorming. Onze ideeën zijn erg gelijklopend, daar kan muziek in zitten.

Partner Content