Opinie

Jean Marie de Meester (Rood!)

SP.A 4 Sharia4Belgium

Jean Marie de Meester (Rood!) Advocaat en voorzitter van Rood! West-Vlaanderen

Een wetsvoorstel van de SP.A maakt een onderscheid tussen racistische haatmisdrijven en andere. Dat maakt dat bijvoorbeeld homofobe groepen als Sharia4Belgium de facto onbestraft blijven.

De SP.A wil dat alle mediamisdrijven voortaan voor het Hof van Assisen komen, behalve de racistische en xenofobe. Die komen voor de correctionele rechtbank. Dat maakt dat alle andere haatmisdrijven, zoals homofobie en seksisme, onbestraft blijven.

Dat idee staat in een kersvers wetsvoorstel van SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen. Gevolg hiervan is dat alle plegers van haatmisdrijven op het internet de facto vrijuit gaan. Een voorbeeld is Fouad Belkacem van Sharia4Belgium.

Waarom?

Racistische en/of xenofobe misdrijven werden door een Grondwetswijziging in 1999 toegewezen aan de correctionele rechtbank. De rest – zoals homofobie en seksisme – bleven toegewezen aan het Hof van Assisen. Dankzij deze Grondwetswijziging kon het Vlaams Blok begin de jaren 2000 vervolgd worden.

Als echter het voorstel van Van der Maelen wordt aangenomen betekent dat in feite een totale uitholling van artikel 444 van het strafwetboek – dat de strafmaat bepaalt bij haatmisdrijven – daar er een verschil gemaakt zou worden tussen racisme, xenofobie en bijvoorbeeld homohaat of seksisme. Zeker wat betreft het aanzetten tot haat ten aanzien van holebi’s, vrouwen, gehandicapten, ….

Want wat leert de ervaring? In de praktijk weigert het Openbaar Ministerie immers om een assisenprocedure op te starten voor drukpersmisdrijven. Die is veel te omslachtig en te duur.

Om maar te zeggen: het laatste assisenproces op grond van artikel 150 van de Grondwet, dat bepaalt dat wie politieke- en drukpersmisdrijven pleegt, voor de assisenjury moet verschijnen, dateert al van begin de jaren ’90. En het betrof dan nog één op grond van racisme en xenofobie.

Het is onbegrijpelijk dat men niet ijvert voor een uitbreiding van de uitzondering in artikel 150 van de Grondwet, zoals men in 1999 voor racisme en xenofobie heeft gedaan. Op die manier kunnen alle haatmisdrijven voor dezelfde rechtbank beslecht worden én maakt iedereen die het slachtoffer wordt van een haatmisdrijf evenveel kans op gerechtigheid, ongeacht de reden van de haat.

Een voorbeeld van die vreemde situatie waartoe het wetsvoorstel van Van der Maelen kan leiden: een holebi die op Facebook ‘vuile Marokkaan’ schrijft, een drukpersmisdrijf, wordt vervolgd voor de correctionele rechtbank. Reageert die Marokkaan met ‘vuile flikker’, dan moet die voor het Hof van Assisen verschijnen – wat dus in de praktijk niet gebeurt.

De recente openstelling van artikel 195 van de Grondwet maakt het ook mogelijk om deze uitbreiding naar alle haatmisdrijven nog in deze legislatuur te doen. Dat artikel bepaalt dat de artikelen die vatbaar zijn voor wijziging door het vorige parlement moeten opgenomen worden op een lijst. Artikel 195 GW is eigenlijk een beschermingsmaatregel om te voorkomen dat de grondwet al te gemakkelijk zou kunnen worden gewijzigd.

Dat artikel 195 is door de regering Di Rupo in de koelkast gestopt en elk artikel van de Grondwet kan momenteel gewijzigd worden, dus ook artikel 150, over de politieke – en drukpersmisdrijven.

Het is ten slotte ook twijfelachtig of een verschillende vervolgingswijze voor haatmisdrijven de toetsing door het Europees Hof van de Rechten van de Mens zal doorstaan. Voor dezelfde soort (haat)misdrijven heeft men naargelang de betrokken groep (ras, afkomst, seksuele geaardheid, …) een verschillende vervolgingswijze: de ene voor de correctionele rechtbank, de andere voor het Hof van Assisen. Op zich al discriminatie.

Het Europees Hof stelde eerder in een arrest (Vejdeland vs Zweden van 09.02.2012) haatmisdrijven op grond van seksuele geaardheid al gelijk met die op grond van ras, afkomst of huidskleur: “Het Hof benadrukt dat discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid even ernstig is als discriminatie op grond van ras, afkomst of huidskleur”. (vrije vertaling van EHRM, 09.02.12, VEJDELANDv Zweden, 1813/07)

Met dergelijke voorstellen hebben figuren als Fouad Belkacem van Sharia4Belgium zelfs geen advocaat meer nodig om hen te verdedigen tegen aantijgingen wegens het aanzetten tot haat. Zij gaan sowieso vrijuit.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de SP.A aan groepen zoals Sharia4Belgium carte blanche wil geven om verder aan te zetten tot haat ten aanzien van bijvoorbeeld holebi’s. Waarom is onduidelijk. Men mag hopen dat er geen electorale redenen mee gemoeid zijn.

Jean Marie de Meester

Partner Content