In beeld: twintig wonderlijke waterfenomenen

In beeld: twintig wonderlijke waterfenomenen

BeachyHead_KW_v2

plitvice

GreatBarrier_KW_v2

Morning_KW_v2

Horsetail_KW_v2 © Ambitious Wench, Wikicommons

Grotto_KW_v2 © Arnaud Gaillard, Wikicommons

BlauweGrot_KW_v2 © Wikicommons

Steinsdalfossen_KW_v2

DevilsKettle_KW_v2

Pamukkale_KW_v2

Kliluk_KW_v2

Salton_KW_v2

Dode Zee © EPA

Jellyfish_KW_v2 © Anaxibia, Wikicommons

Nigardsbreen_KW_v2

Melissani_KW_v2

Cristales_KW_v2

BlueHole_KW_v2

Fingal_KW_v2 © Stockholm, Wikicommons

BloodFalls_KW_v2