In beeld: de 25 grootste woestijnen

In beeld: de 25 grootste woestijnen
© Reuters

AntarcticaI © Reuters

Arctic_KW_v2 © NPS

Sahara_KW_v2 © Nasa

Arabisch_KW_v2

Gobi_KW_v2

Patagonie_KW_v2

Victoria_KW_v2

Kalahari_KW_v2

Syrisch_KW_v2

GreatBasin_KW_v2

Thar_KW_v2

Chihuahua_KW_v2

GreatSandy_KW_v2

Karakum_KW_v2

Colorado Plateau © Reuters

Gibson_KW_v2

Sonora_KW_v2

Kyzyl_KW_v2

Taklamakan_KW_v2

Iraanse_KW_v2

Dasht_KW_v2

Simpson_KW_v2

Mojave_KW_v2

Namib_KW_v2

Atacama_KW_v2