Opinie

Anthony Godfroid

N-VA moet friendly fire op Staatssecretaris De Block staken

Anthony Godfroid Advocaat

Staatssecretaris Maggie De Block heeft op ongeziene wijze duidelijk gemaakt dat ons land nog steeds bereid is onderdak te geven aan echte vluchtelingen, maar daarbuiten de deur wenst dicht te houden voor de toestroom van zij die onze sociale welvaartsstaat op termijn ten gronde zullen richten.

De voorbije zomer is opnieuw duidelijk geworden dat onze overheid haar grip verliest op jongens van bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse afkomst. Niet deze zomer maar reeds jaren geleden is een kritieke grens bereikt. Toelaten dat het contingent van passieve migranten verder uitbreidt, zal de samenlevingsproblemen nog meer doen verergeren en dreigt op middellange termijn de financiële huishouding van ons land te ruïneren. Nu eindelijk een politica is opgestaan om orde op zaken te stellen, moet de N-VA vermijden te schieten op geallieerden.

Op woensdag 5 september hebben Kamerleden Sarah Smeyers en Theo Francken een boek (“België, land zonder grens”) voorgesteld waarin zij een inzicht verschaffen in de asiel- en migratieproblematiek waar België mee geconfronteerd wordt. Zeer terecht nemen deze Kamerleden soms de term “migratie-industrie” in de mond. In twee bijdragen heb ook ik trachten uiteen te zetten dat de staatssubsidiëring van de pro deo-bijstand van vreemdelingen inderdaad groteske proporties aanneemt.

Zonder aarzelen feliciteer ik Kamerlid Smeyers dan ook met haar wetsvoorstel waarmee zij de misbruiken in de tweedelijnsrechtsbijstand – een chique woord waarmee bedoeld wordt dat minvermogenden of zij die vermoed worden minvermogend te zijn recht hebben op een gratis advocaat – wilt aanpakken. Ik hoop dat Mevrouw Smeyers, (notarieel) juriste van opleiding, de nodige steun mag vinden in de Kamer om haar wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen. Kortom, Kamerleden Smeyers en Francken zijn kleppers en dossiervreters als het aankomt op juridische vraagstukken die verband houden met asiel en migratie.

Het is overigens de N-VA die het op haar conto mag schrijven dat de gemiddelde burger stilaan begint in te zien dat er een belangrijk verschil is tussen passieve (= dure en gesubsidieerde) migratie en actieve (= nuttige en welvaartsversterkende) migratie. Migratie is inderdaad van alle tijden en moet een positief verhaal blijven.

Passieve en actieve migranten op dezelfde wijze behandelen, leidt tot racisme ten aanzien van alle migranten omdat daardoor elke migrant het gevaar loopt beschouwd te worden als “profiteur”. De grenzen zo goed als (juridisch) mogelijk dicht houden voor passieve migranten en tegelijk actieve migratie vergemakkelijken, zal daarentegen aanleiding geven tot een positiever beeld van migranten, tot meer welvaart en dus tot minder racisme.

Welnu, het is net Staatssecretaris De Block die op ongeziene wijze heeft duidelijk gemaakt dat ons land nog steeds bereid is onderdak te geven aan echte vluchtelingen, maar daarbuiten de deur wenst dicht te houden voor de toestroom van zij die onze sociale welvaartsstaat op termijn ten gronde zullen richten.

Zo kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de “medische filter” die op instigatie van de Staatssecretaris – zelf huisarts en dus goed geplaatst om in te zien dat het mechanisme van de medische regularisatie misbruikt werd door afgewezen asielzoekers – heeft ingang gevonden in de vreemdelingenwetgeving. Neemt men het voorbeeld van regularisatieaanvragen die op medische gronden zijn ingediend door Serviërs dan mag er weinig twijfel bestaan over de frisse wind die mevrouw De Block heeft doen waaien.

Ik citeer uit een recent bericht van de Staatssecretaris gepubliceerd op haar website doch amper belicht in de media: “In 2009 hebben 263 Serviërs verblijf om medische redenen gevraagd. 111 mensen werden geregulariseerd, 152 werden geweigerd. In 2012, van 1 januari tot en met 30 juni, hebben 1358 Serviërs medisch verblijf aangevraagd. 11 mensen werden geregulariseerd, 1347 werden geweigerd.” Wie van haar voorgangers kan dergelijke resultaten voorleggen op dergelijke korte termijn?

Uiteraard is het werk nog niet af. Puinhopen ruimen kost immers tijd. De professionals van het vreemdelingenrecht hebben ons land de reputatie bezorgd van naïef te zijn door blind geld of materiële steun aan te bieden aan zij die erom verzoeken. Er zullen daarom nog tientallen ontradingscampagnes nodig zijn vooraleer de boodschap zal doorgedrongen zijn dat de tijden veranderd zijn. Echter, dát ze veranderd zijn dat heeft de burger te danken aan de nieuwe Staatssecretaris die wars van enige pogingen tot manipulatie op correcte maar rechtvaardige wijze de koers bepaalt.

Asiel en migratie zijn één van de belangrijkste beleidsdomeinen van de federale Staat en elke rechtschapen en oprechte politicus of politica heeft de plicht Staatssecretaris De Block te ondersteunen in haar strijd tegen migratie- en sociale fraude. Kamerleden Smeyers en Francken viseren terecht de blokkeringsstrategieën van bepaalde partijen maar vergissen zich wanneer ze Staatssecretaris De Block aanvallen. Speel niet in de kaart van zij die willen heersen door verdeling. In drie woorden: Mijd friendly fire!

Anthony Godfroid is advocaat en schrijft dit artikel in eigen naam.

Partner Content