Jacques de Toeuf
...

Jacques de Toeuf (voorzitter Belgische Vereniging van Artsensyndicaten): Guy Verhofstadt (VLD) omdat hij de verzuchtingen van onze sector kent en openstaat voor overleg. Louis Michel (MR) heeft een ruime ervaring en een groot aanzien in het buitenland. Jean-Luc Dehaene (CD&V) een politicus met een brede achtergrond en veel ervaring, zeker op het vlak van volksgezondheid en sociale zaken. Gerard Alsteens (cartoonist GAL): Frank Vandenbroucke (SP.A) omdat hij zijn dossiers kent en zich weet te beheersen. Vera Dua (Agalev) omdat ik er iemand van Agalev bij wil. Guy Verhofstadtals paars-groen voortgaat, zal hij de zware opdracht hebben om met de andere twee strekkingen in zee te gaan. Carl Devos (professor Politieke Wetenschappen, Universiteit Gent): Johan Vande Lanotte (SP.A) omdat hij beschikt over een goede dos-sierkennis en strategisch inzicht. Jean-Luc Dehaenein minder gunstige sociaal-economische tijden kunnen we iemand gebruiken die knopen durft door te hakken over besparingen in de sociale zekerheid. Jos Geysels (Agalev) is vooruitziend bij alle maatschappelijke discussies die op ons afkomen en kan het partijpolitieke gebeuren nuanceren. Jef Vermassen (strafpleiter): Guy Verhofstadt heeft getoond dat hij een groep mensen met sterk uiteenlopende ideeën kan samenhouden en tegelijk de dynamiek kan bewaren. Stefaan De Clerck (CD&V) kan een heel goed premier zijn als hij werkt zoals toen hij minister van Justitie was: luisteren naar de mensen, openstaan voor adviezen en creatief naar oplossingen zoeken. Jos Geyselsbezit het talent om mensen positieve injecties te geven en koppelt zijn idealisme aan een groot relativeringsvermogen. Jan De Maeseneer (voorzitter van de vakgroep Huisartsengeneeskunde, Universiteit Gent): Frank Vandenbrouckeomdat hij zich voor zijn beleid op wetenschappelijk onderzoek beroept en heel zorgvuldig te werk gaat. Jos Geyselsheeft de feeling om politieke analyses te maken. Zijn oplossingen zijn maatschappelijk aanvaardbaar omdat hij het middenveld consulteert. Vera Duais erin geslaagd om de verschillende behoeftes van de belangengroepen af te wegen door met hen in overleg te gaan. Mohammed Chakar (directeur Federatie van Marokkaanse Verenigingen): Frank Vandenbrouckeis een heel integer politicus die grote hervormingen durft door te voeren, ook al moet hij daarvoor de strijd aangaan met lobbygroepen. Hij bestudeert zijn dossiers grondig en strooit nooit zomaar beloftes rond. Louis Michelis een sterke persoonlijkheid die risico's durft te nemen en geen onderscheid maakt tussen allochtonen en niet-allochtonen. Koen Pelleriaux (professor Sociologie, Universiteit Antwerpen): Johan Vande Lanotteomdat hij een verstandig man is die over het nodige politieke inzicht beschikt om binnen een coalitie met verschillende partners te manoeuvreren. Ann Demeulemeester(algemeen secretaris ACW) kan goed lijnen uittekenen en mensen motiveren. Misschien is het tijd voor een vrouwelijke premier. Louis Michel is een Waal die er goed in slaagt om het contact met de Nederlandstalige gemeenschap te onderhouden. Meer dan Verhofstadt is hij een man van het centrum. Walter Zinzen (gepensioneerd VRT-journalist): Bea Cantillondirecteur van het Centrum voor Sociaal Beleid, is de ideale figuur om een verantwoord sociaal beleid uit te stippelen in barre economische tijden. Chris Van de Wyngaert(rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag) zou van justitie een echte prioriteit maken en ervoor zorgen dat het beleid van de Dienst Vreemdelingenzaken humaan wordt. Saïd El Khadraoui (SP.A) is het geheime wapen tegen vooroordelen van allerlei aard. Kan als premier (maar dan wellicht pas over vier jaar) een brug slaan tussen oude en nieuwe Belgen. Marc Justaert (Voorzitter Landsbond Christelijke Mutualiteiten): Jean-Luc Dehaeneheeft bewezen dat hij budgettair evenwicht kan combineren met de bescherming van de sociale zekerheid. Guy Verhofstadtheeft ook de intellectuele capaciteit en ingesteldheid om die combinatie te maken. Stefaan De Clerckomdat hij aandacht heeft voor alles wat sociaal is en het standpunt van ondernemers kent. Hugo Verhenne (nationaal voorzitter Kristelijke Beweging van Gepensioneerden): Jean-Luc Dehaeneheeft in het verleden bewezen dat hij een staat kan leiden. Frank Vandenbrouckebesteedt veel aandacht aan sociale zekerheid en de zorg voor ouderen. Yves Leterme (CD&V) een sociaal heel beslagen man, die over de kalmte en wijsheid beschikt die bij sommige politici ontbreken. Bovendien zou een nieuw gezicht als premier niet slecht zijn. Hugo De Greef (Intendant Brugge 2002): Guy Verhofstadtmag wat mij betreft verder doen. Hij heeft getoond dat hij het kan. Stefaan De Clerckis binnen de CD&V de enige van zijn generatie die het in zich heeft. Annemie Neyts (VLD) Origineler en consequenter: een vrouw als premier. Ze is zeer intelligent en heeft ervaring in het politieke spel. Jan Hoet (cultuurpaus): Guy Verhofstadt heeft het goed gedaan: soepel, genereus en 'over zijn eigen partij heen'. Stefaan De Clerckis een man met sérieux, vooral wat cultuur betreft, die het zeker ook nationaal waar kan maken. Eric Goeman (voorzitter Democratie 2000): Meryem Kaçar (Agalev) is een vrouw van Turkse origine en een progressieve en moedige politica. Ze ijvert voor migrantenstemrecht en een Tobintaks en is aanwezig bij alle progressieve acties. Fatma Pehlivan (SP.A) is een verrijking voor de sociaal-democratie. Ze vecht voor het migrantenstemrecht, is sterk betrokken bij de sociaal-economische en culturele emancipatie van haar gemeenschap en staat voor meer sociale gelijkheid. Peter Vanhoutte (Agalev) is de meest consequente anti-oorlogsactivist van de voorbije periode. Michel Vandenbosch (GAIA): Frank Vandenbrouckeheeft een brede maatschappelijke visie, komt heel geloofwaardig over en weet duidelijk waarover hij spreekt. Guy Verhofstadtje kunt moeilijk zeggen dat hij het de afgelopen vier jaar slecht heeft gedaan. Hij wordt meer en meer een echt staatsman. Steve Stevaert (SP.A) zie ik veeleer als Vlaams minister-president dan als premier. Toch zou hij een goed kandidaat zijn. Hij is een heel pragmatische, krachtdadige no-nonsense figuur. Baron Paul Buysse (voorzitter Bekaert): Baron Daniël Janssenvoorzitter van Solvay, kent het interne (politieke) weefsel van het land en kan België internationaal positioneren. Guy Verhofstadtop voorwaarde dat hij goed begeleid wordt, minder als einzelgänger optreedt en minder tot compromissen bereid is. Herman De Croo (VLD) zou het ook kunnen, maar idem dito: goed omkaderd. Toon Colpaert (Vlaams havencommissaris en lid van de raad van bestuur van de NMBS): Gro Harlem Brundtland(voormalig premier van Noorwegen en scheidend directrice van de Wereldgezondheidsorganisatie) zouden we moeten klonen voor de Belgische politiek. Louis Michelvanuit het democratische principe moeten we ook ruimte laten voor een Waals premier. Hij is een sociaal-liberaal die zeer billijk lijkt op het vlak van de gezondheidszorg. Freya Van den Bossche (SP.A) zou de eerste vrouwelijke premier kunnen worden. Ze heeft een sterke gedrevenheid en een drang naar dossierkennis. Jan Callebaut (Censydiam): Stefaan De Clerckde buitenlandse politiek van de regering-Verhofstadt is gevaarlijk voor ons imago en dus slecht voor onze economie. Als we daar iets aan willen doen, moeten we van merk veranderen: een CD&V'er als premier. Louis Michelzou vanuit binnenlands standpunt bekeken een goed premier zijn en voor een trendbreuk zorgen in de dialoog tussen Vlaanderen en Wallonië. Frank Vandenbrouckezou het land op een nuchtere, adequate en zakelijke manier kunnen managen, zonder in hysterie te vervallen. Hij handelt altijd op basis van dossierkennis.