Bij de Brusselse gerechtelijke politie bij het parket (GPP) (maar niet alleen daar) wordt sedert jaren aangedrongen om een aantal oudgedienden vervroegd met pensioen te sturen en mede daardoor verziekte toestanden te saneren. Welnu, krachtens artikel 245 van de nieuwe politiewet moeten alle gerechtelijke officieren en agenten, die bij de inwerkingtreding van dit artikel zestig jaar zijn en ten minste vijfentwintig jaar dienst hebben, ambtshalve en onmiddelijk met pensioen. Een andere regeling laat ook jongere (en soms goeie) speurders onder financieel gunstige voorwaarden gaan. Hoe dan ook verlaten van vandaag op morgen een twintigtal hoofdcommissarissen en commissarissen belangrijke GPP-brigades, zoals die van Brussel, Antwerpen, Namen en Charleroi, en ook het commi...

Bij de Brusselse gerechtelijke politie bij het parket (GPP) (maar niet alleen daar) wordt sedert jaren aangedrongen om een aantal oudgedienden vervroegd met pensioen te sturen en mede daardoor verziekte toestanden te saneren. Welnu, krachtens artikel 245 van de nieuwe politiewet moeten alle gerechtelijke officieren en agenten, die bij de inwerkingtreding van dit artikel zestig jaar zijn en ten minste vijfentwintig jaar dienst hebben, ambtshalve en onmiddelijk met pensioen. Een andere regeling laat ook jongere (en soms goeie) speurders onder financieel gunstige voorwaarden gaan. Hoe dan ook verlaten van vandaag op morgen een twintigtal hoofdcommissarissen en commissarissen belangrijke GPP-brigades, zoals die van Brussel, Antwerpen, Namen en Charleroi, en ook het commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie. Zelfs commissaris-generaal Christian De Vroom en twee van zijn adjuncten stappen op. Justitieminister Tony Van Parys (CVP) en het college van procureurs-generaal moeten nu dus wel de geschikte figuren vinden die de betrokken GPP-brigades en het commissariaat-generaal ad interim willen leiden en desnoods saneren, vooraleer zij met de leden van de bewakings- en opsporingsbrigades (BOB) en het centraal bureau voor opsporingen (CBO) van de rijkswacht samensmelten tot de nieuwe Algemene Directie Gerechtelijke Politie van de Federale Politie. RIJKSWACHTERS MOGEN STAKENAndere artikels van de nieuwe politiewet, die onmiddellijk van kracht worden, maken het mogelijk om België in te delen in hooguit 200 politiezones. En om de rijkswacht en de gemeentepolitie - naar aanleiding van hun fusie in zo'n 200 lokale politiekorpsen -, een nieuw gezamenlijk voorkomen te bezorgen, plus een eenheidsstatuut, een nieuw syndicaal statuut en een nieuw tuchtstatuut. Met het oog op de nieuwe wetgeving richt artikel 258 een onderhandelingscomité op waarin de betrokken korpsen door de representatieve vakbonden vertegenwoordigd zijn. De onderhandelingen binnen het comité-artikel 258 zouden, volgens sommigen, nog voor de verkiezingen van 13 juni kunnen leiden tot de goedkeuring van het eenheidsstatuut, van het nieuwe syndicaal statuut en van het nieuwe tuchtstatuut. In afwachting krijgen alle bestaande politiekorpsen nu al stakingsrecht (artikel 126). Dit betekent dat de rijkswacht nu voor het eerst mag staken. En dat de bonden dit recht kunnen aanwenden tijdens de onderhandelingen over de nieuwe statuten. Het stakingsrecht wordt wel aan zeer strikte voorwaarden en procedures onderworpen. Zijn de interne besprekingen over het syndicaal statuut van de leden van de geïntegreerde politie omzeggens rond, er klinkt nog veel kritiek op het wetsontwerp van de Ambtelijke Werkgroep aangaande hun tuchtstatuut. Niet alleen omdat de consultaties daarover losgekoppeld worden van de bespreking van het toekomstig eenheidsstatuut. Maar vooral omdat het voorgestelde tuchtstatuut zo (overdreven?) streng is. Zo zullen de gestraften ook echt financieel geraakt worden. En zal de hiërarchische leiding wél, maar zullen de syndicale organisaties niet vertegenwoordigd zijn in de tuchtprocedure. Vooral CCOD-Politiediensten verzet zich tegen deze gang van zaken, wil "gelijktijdig duidelijkheid over het ganse personeelregime en niet alleen over één onderdeel ervan" en laat opmerken dat "de tuchtregeling wordt opgevat als een soort heksenjacht of koppensnellerij." De Octopus-wetgevers hebben, in de naweeën van de Dutroux-commissie, de ordehandhavers omzeggens vogelvrij verklaard en onderhouden de grootste onzekerheid over hun toekomst. Getuige daarvan de behoefte aan de maandelijkse Nieuwsbrief-Politiehervormingen die de Ambtelijke Werkgroep sinds december uitgeeft. En anderzijds het tekort aan kandidaten voor de rijkswacht. Dit contrasteert dan weer met de wervingsreserves bij de gemeentepolitie; behalve in Brussel. Maar ook in het kader van de Octopushervormingen wil de hoofdstad haar eigen gang gaan. Frank De Moor