Montessori
...

Montessori > Maria Montessori (1870-1952). Een van de eerste vrouwelijke artsen in Italië. Ontwikkelt zintuiglijk leermate-riaal dat zelfcorrectie mogelijk maakt en waarin telkens één vaardigheid centraal staat. > Kinderen zitten in leefgroepen met twee tot drie verschillende leeftijden bij elkaar. Gedurende 'gevoelige perioden' kunnen ze bepaalde functies intensief ontwikkelen. De leerkracht speelt daarop in door het juiste mate-riaal in de juiste omgeving aan te bieden. > Vestigingsplaatsen: 3. > 'Leer mij het zelf te doen.' Steiner > Rudolf Steiner (1861-1925). Oostenrijks filosoof, schrijver, architect, filosoof. Grondlegger van de antroposofie. > Een school telt twaalf leerjaren en is onderverdeeld in de 'onderbouw' (1 tot 8) en de 'bovenbouw' (9 tot 12, tweede en derde graad middelbaar onderwijs). Speciale aandacht voor expressie en handvaardigheden, zoals houtbewerking of biologische landbouw. Wil kinderen opvoeden tot vrije mensen, maar gaat ervan uit dat ze in hun autonomie moeten groeien. > Vestigingsplaatsen: 18. > 'Ieder van ons is geroepen tot vrije geest, zoals elke rozenknop ertoe geroepen is een roos te worden.' Freinet > Célestin Freinet (1896-1966). Franse onderwijzer en pedagoog. Zet zich af tegen handboekenonderwijs en baseert het leerproces van kinderen op hun eigen leefwereld. Introduceert 'levend leren'. > Werkt met kringgesprekken en maakt gebruik van 'vrije teksten' en de drukpers, of de hedendaagse variant ervan: ICT. Stimuleert zelfstandigheid met hoeken- en contractwerk. > Vestigingsplaatsen: 53. > 'Leg het me uit en ik vergeet het. Laat het me zien en ik onthoud het misschien. Betrek me erbij en ik begrijp het.' Dalton > Helen Parkhurst (1887-1973). Onderwijs genoemd naar de woonplaats van haar geldschieters: Dalton, in de staat Massachusetts in de VS. > Steunt op drie principes: vrijheid in gebondenheid, samenwerking en zelfstandigheid. Leerlingen krijgen een vierde van de tijd klassikaal onderwijs, drie vierde werken ze zelfstandig onder begeleiding. Ervaringsgericht. Populair in Nederland. > Vestigingsplaatsen: 2. > 'Dalton is geen methode of systeem, maar een manier van leven.'