JA

Harry Van Oers
...

Harry Van Oers 'Wat er in de media ook verschenen is: een voetbalcompetitie voor gevangenen is nooit de bedoeling geweest. Trainingen, geleid door professionele trainers, daar gaat het om in het geplande voetbalproject. De officiële start werd wel symbolisch gegeven met de aftrap van een voetbalwedstrijd tussen twee gevangenisploegen. Maar dergelijke ontmoetingen vinden al veel langer dan vandaag plaats. Sportwedstrijden hebben namelijk een heilzaam effect. Ze verhogen de fysieke en mentale weerbaarheid en geven de gedetineerden een gevoel van eigenwaarde. De evaluatie van de vorige versie van het project was eensluidend positief, zowel bij de gedetineerden, bij het gevangenispersoneel als bij de directies. Natuurlijk zijn er beperkingen. De wedstrijden vinden meestal plaats tussen ploegen van open instellingen. En als gedetineerden van een gesloten instelling het tegen hun lotgenoten van een open instelling opnemen, zijn het die laatsten die de verplaatsing maken. Slechts zelden geven teams van gesloten instellingen elkaar partij. In zo'n geval wordt er bovendien extra streng geselecteerd onder de gevangenen. Van de bezoekende ploeg zullen dan alleen voetballers meemogen die al bewezen hebben met een vorm van vrijheid te kunnen omgaan, bijvoorbeeld door penitentiair verlof. Een gevangenisdirectie beslist autonoom over de organisatie van elke wedstrijd. Die directie zal nooit onderlinge confrontaties toestaan waarbij de veiligheidsrisico's te hoog liggen. Dat er tijdens de wedstrijden incidenten zouden ontstaan, is ook onwaarschijnlijk. Het enthousiasme bij de gedetineerden is zo groot, dat ze het project zeker niet in het gedrang willen brengen. Door het voetbalproject zal de frequentie van de wedstrijden iets hoger liggen. Het personeel hoeft zich echter niet ongerust te maken. De wedstrijden zelf vereisen niet meer mankracht. Alleen voor de verplaatsingen zijn één of twee mensen meer nodig, iets wat een directie makkelijk kan opvangen door de dienstroosters aan te passen.'Nico Poorters 'Voor de verbetering van de leefomstandigheden in de gevangenissen is het voetbalproject van de Belgische voetbalbond een positief initiatief. Als vakbond zijn wij dus niet a priori tegen. We juichen dergelijke ideeën zelfs tot op zekere hoogte toe. Als de gedetineerden een beetje stress kwijt kunnen, zullen ook de bewakers daar wel bij varen. Hoe minder spanningen er leven bij de celbewoners, hoe beter. Elke extra manifestatie brengt natuurlijk wel extra werk mee. Extra werk betekent extra personeel. Welnu, bij de bespreking van het jongste gevangenisakkoord, waarin de aanvulling van het personeelsbestand is vastgelegd, werd nauwelijks over die voetbalmatchen gerept. Nochtans moet je rekenen dat als twee ploegen van elf spelers tegen mekaar uitkomen, dat een verhoging van de bewaking impliceert. Een beetje voorafgaand overleg zou daarom geen kwaad kunnen. De kans op incidenten is ongetwijfeld groter als je gevangenen moet vervoeren van de ene inrichting naar de andere. Niet dat handlangers van gedetineerden direct de beveiligde bussen zullen overvallen, maar toch. De overheid probeert de jongste tijd het gevangenenvervoer tot een minimum te beperken. Want elke gevangene, hoe braaf ook, speelt wel eens met de gedachte te ontsnappen. Wat ons daarom uitermate stoort, is dat sommigen nu al luidop van een competitie dromen, zonder daarover met de vakbonden te praten. Hoewel men op dit moment alleen nog maar over een beperkt aantal wedstrijden onder de diverse gevangenissen spreekt, ging het in een eerste bericht op de radio wel degelijk om een reguliere competitie. Hoeveel wedstrijden er nu uiteindelijk zullen komen, is nog altijd niet duidelijk. Het lijkt wel alsof wij als vakbond pas als laatste op de hoogte worden gebracht. Voor de organisatie van de wandeling op de binnenkoer bestaan duidelijke richtlijnen. Maar om een heuse voetbalwedstrijd te laten plaatsvinden, is dat blijkbaar niet nodig.''Dergelijke ontmoetingen vinden al veel langer dan vandaag plaats.''Elke gevangene speelt wel eens met de gedachte te ontsnappen.'