Maandag 4 februari.
...

Maandag 4 februari.Gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Hansen van Tractebel erkent dat de Bijzondere Belastinginspectie al aan haar tweede poging toe is om de energiegroep een bijzondere belastingaanslag op te leggen. Uit een rondvraag van de Artsenkrant blijkt dat vier op de tien huisartsen hun beroepskeuze betreuren. Ze vinden hun loon niet evenredig met hun prestaties en betreuren dat patiënten almaar meer een specialist boven een huisarts verkiezen. Dinsdag 5 februari.De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties vragen de communautaire splitsing van het paritair comité voor het sociaal-cultureel werk. Daarmee reageren ze op de weigering van de Franstaligen om een Vlaamse cao over tijdskrediet te ondertekenen. Eerder had zich in het paritair comité van de zieken- en rusthuizen en andere gezondheidsinstellingen een soortgelijk incident voorgedaan. In het kader van een onderzoek naar corruptie en oplichting bij de verkoop van Mirage-vliegtuigen van de Belgische luchtmacht aan Chili verrichten speurders van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie (CDBC) huiszoekingen bij de generale staf van de luchtmacht, vliegtuigconstructeur Sabca en kredietverzekeraar Delcredere. Woensdag 6 februari.Het Bureau van het Comité van de Regio's wijst Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) en Brussels minister Jos Chabert (CD&V) aan om deel te nemen aan de Europese Conventie. Eerder waren al Jean-Luc Dehaene (CD&V), Louis Michel (PRL), Anne Van Lancker (SP.A), Elio Di Rupo (PS) en Karel De Gucht (VLD) aangesteld. Na de krokusvakantie stemt de Kamer over de kandidaten. Vooral de keuze voor De Gucht is omstreden omdat hij niet tot het federale parlement behoort. Geert Bourgeois (N-VA) en Hugo Coveliers (VLD) beweren dat de kwaliteit van het werk van sommige Antwerpse politieagenten ondermijnd wordt door hun sympathie voor het Vlaams Blok. Donderdag 7 februari.Gedelegeerd bestuurder van de West-Vlaamse elektronicagroep Barco Hugo Vandamme gaat met vervroegd pensioen. Martin De Prycker, chief technology officer van Alcatel, volgt hem op. Een doorlichting van de federale politie leert dat politieagenten te weinig met 'uitvoerende taken' bezig zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) wil binnen vijf jaar administratieve politietaken doorgeven aan burgerpersoneel. Uit een onderzoek van de verzekeringsmaatschappij Axa blijkt dat in vergelijking met vorig jaar, dubbel zoveel Belgen niet meer tegen een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 68 jaar zijn gekant.Vrijdag 8 februari.Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet België in de komende vijftig jaar 1 procent van zijn bruto binnenlands product overhouden om de bijkomende kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen. Vorig jaar steeg het aantal klachten over telefoonterreur bij de ombudsdienst voor telecommunicatie tot ruim 2200. Dat is een stijging met 20 procent.