JA

Pierre-Yves Jeholet
...

Pierre-Yves Jeholet 'Minister Reynders verschilt in heel wat punten van mening met de groene politici. De verkoop aan minderjarigen verbieden, is natuurlijk geen mirakeloplossing. Maar misschien belet het sommigen wel om op jonge leeftijd al te roken. Voor alcohol bestaat er al een soortgelijk verbod. Waarom zou dat voor tabak niet kunnen? Gezien zijn bevoegdheid kan de minister zelf geen wettelijk verbod opleggen. Wel kan hij in afwachting van een verbod al met de sector onderhandelen over het invoeren van een vrijwillige gedragscode. Zowel de distributie- als de verkoopssector blijken zich daarin te kunnen vinden. Door bijvoorbeeld heel goed zichtbaar een bordje te plaatsen, kan een verkoper duidelijk maken dat hij geen tabak verkoopt aan minderjarigen. Met de tabakssector heeft de minister ook een akkoord bereikt voor de financiering van de Stichting Rodin. Dat is een preventiefonds, waarvoor de regering al twee jaar tevergeefs naar middelen zocht. Voor de minister is er dus duidelijk veel gelegen aan het probleem. Zo heeft hij eerder kunnen bereiken dat pakjes van minder dan negentien sigaretten niet meer verkocht mogen worden. Die waren namelijk veel te aantrekkelijk voor beginnende, minder kapitaalkrachtige rokers. Bovendien verhoogt hij geregeld de belastingen. Niet genoeg volgens de groenen, maar zij beseffen misschien niet dat je door een forse verhoging alleen maar de zwarte markt en de smokkel vanuit Luxemburg stimuleert. De dienst douane en accijnzen onderschept nu al dagelijks grote ladingen alcohol en tabak. De groene excellenties zijn niet altijd even enthousiast over onze visie op de tabaksproblematiek. Ze verwijten ons dat we niet rigoureus genoeg zijn. Wat wij echter moeilijk kunnen begrijpen, is dat zij bijvoorbeeld in het vlak van drugs zelf dan weer niet doortastend willen optreden. De laksheid die ze daar aan de dag leggen, compenseren ze blijkbaar door irrationeel op te treden ten aanzien van tabak.'Sophie Dessalle'Dat de tabaksindustrie een verbod op tabaksverkoop aan minderjarigen steunt, is een veeg teken. Ook zij weten maar al te goed dat verbieden de verkoop niet zal schaden. De voorbeelden uit het buitenland geven hen daarin gelijk. Noch in Spanje noch in Italië heeft een dergelijke maatregel tot nu toe enig positief effect gehad. Bovendien is zo'n verbod praktisch onuitvoerbaar. We zouden afzonderlijke licenties moeten invoeren voor tabakshandels, en vervolgens zware straffen opleggen aan overtreders. Maar het is onmogelijk om vervolgens de naleving van de maatregel te controleren. We kunnen moeilijk voor elke winkel een politieagent posteren. Het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen wordt ook al zo makkelijk omzeild. Bij een verbod krijg je ook nog een gevaarlijk pervers effect. Door tabak als een verboden vrucht voor te stellen, zullen jongeren nog meer geneigd zijn naar de sigaret te grijpen. Dat begrijpt iedereen die de psychologie van jonge mensen maar enigszins kent. Wij kiezen daarom voor andere oplossingen. We geloven sterk in de informatie- en preventiecampagnes van de bevoegde Vlaamse en Waalse ministers Mieke Vogels (Agalev) en Nicole Maréchal (Ecolo). Zij trekken onder meer naar de scholen om de leerlingen duidelijk te maken waarom sigaretten zo schadelijk zijn voor de gezondheid, door bijvoorbeeld met foto's aan te tonen wat tabak aanricht in het lichaam. We steunen daarbij op de bevindingen van de Wereldbank, die twee jaar geleden een groot rapport wijdde aan de bestrijding van tabaksverslaving. Voor de strijd tegen de tabak is overleg op zijn plaats. Wij zijn erin geslaagd alle bevoegde ministers in ons land op één lijn te krijgen en dragen zelf 1,85 miljoen euro bij aan het gezamenlijk fonds ter bestrijding van het roken. Het is dus jammer dat een minister die in deze geen bevoegdheid heeft, zonder overleg de kaart van de tabaksindustrie trekt.''Voor alcohol bestaat er al een soortgelijk verbod.''We kunnen moeilijk voor elke winkel een politieagent posteren.'