Ook na het conclaaf in het Residence Palace blijft het dilemma van chef-staf Willy Herteleer - meer geld of zesduizend ontslagen - onverkort van kracht. Generaal-majoor Pierre Segers, hoofd van de divisie operaties, staat helemaal achter Herteleer.
...

Ook na het conclaaf in het Residence Palace blijft het dilemma van chef-staf Willy Herteleer - meer geld of zesduizend ontslagen - onverkort van kracht. Generaal-majoor Pierre Segers, hoofd van de divisie operaties, staat helemaal achter Herteleer.Pierre Segers: Er is geen alternatief. Op een budget van honderd miljard frank kun je onvoldoende op de werkingskosten, goed voor 24 miljard, sparen om 47.500 manschappen te betalen en het verouderd materieel te vervangen. Minister André Flahaut en de meerderheid willen een eengemaakt commando. Kan die ingreep soelaas brengen?Segers: Het zal ons geen miljarden opleveren. In het rapport-Bovy, dat twee jaar terug op papier is gezet en dat zonder gevolg bleef, hebben jullie het uitgerekend.Segers: We onderzochten alleen de verbetering van de werkmethodes en de besluitvorming. Cijfers waren er niet bij. Veel besparingen zal het niet opleveren. De generale staf gebruikt alleen computers, papier en telefoons, geen wapensystemen. Er is een politieke consensus om het legerbudget tot honderd miljard te beperken.Segers: Dat is onhoudbaar. Moet u de structuur van de krijgsmacht niet radicaal herdenken? De Koude Oorlog is al tien jaar voorbij.Segers: Dat gebeurde al in 1993, met het plan-Delcroix. We schakelden toen over naar een beroepsleger en verminderden het aantal militairen van 120.000 tot 42.500. We hebben toen meer dan vijftig procent van onze zwaardere uitrusting afgestoten. Het aantal F-16's is van 144 naar 72 gezakt en de tanks van 334 naar 134. We hebben ons dus aan de nieuwe geostrategische situatie aangepast. Ondertussen hebben we met al onze wapensystemen aan vredesoperaties deelgenomen. U wil er ons van overtuigen dat al de wapens, ook de Leopards, moeten blijven.Segers: Inderdaad. Onze NAVO-taken blijven bestaan, ongeacht de Europese interventiemacht. Overigens is in Helsinki beslist dat Europa operaties, zoals in Kosovo, desgevallend alleen moet aankunnen. We hebben bijgevolg vliegtuigen en een zeemacht nodig. Hoe kunt u nu al zeggen dat we nieuwe jachtvliegtuigen nodig hebben? Eerst moeten de nieuwe taken op Europees vlak zijn bepaald.Segers: Nee, in Europa gaan we het niet over nieuwe taken hebben. Zover zijn we nog lang niet. In Helsinki is alleen beslist dat tegen 2003 een vredeskorps van 60.000 mensen paraat moet staan. Waarom zouden andere Europese landen de luchtsteun niet voor hun rekening nemen?Segers: Zoiets is alleen denkbaar in een Europees leger, niet in een Europees korps. Het debat over een eengemaakte Europese strijdmacht, inclusief taakverdeling en specialisatie, moet nog beginnen. En ondertussen moet in het leger alles ongeveer bij het oude blijven.Segers: Zo is het. In geval de Vijftien met een Europees leger akkoord zouden gaan, duurt de concrete realisatie nog tien tot vijftien jaar. Het lijkt erop dat de regering op een Europees leger wil anticiperen. Kan dat tot een schisma met de legertop leiden?Segers: Het is goed dat we het voortouw nemen, maar niet dat we unilaterale beslissingen nemen. Terwijl het Europees leger nog een verre toekomst is, moeten we nú een antwoord op onze acute noden krijgen. Met andere woorden: in de shoppinglist van het leger kan niet worden geschrapt.Segers: Over de aantallen kan worden gepraat, niet over de wapensystemen. Overigens zijn er ook nog onze NAVO-verplichtingen. Hoewel die nog steeds van kracht zijn, is daar op het conclaaf van de meerderheidspartijen weinig of niets over gezegd. Destijds hebben we de F-16's unilateraal verminderd.Segers: Sorry, we hebben eerst onderhandeld met de NAVO. In onze shoppinglist kun je slechts schrappen na akkoord met de bondgenoten. Leo Delcroix stoorde zich daar niet aan. Zonder overleg kieperde hij 200 Leopardtanks buiten.Segers: Inderdaad, maar zulke unilaterale beslissingen zijn wel het foute signaal als we het debat over een Europees leger willen versnellen. In Kosovo zetten we veertien van onze 134 Leopards in. Hebben we er geen honderd te veel?Segers: Over cijfers kan worden gepraat. Zelf ben ik er ook niet van overtuigd dat we alle 72 F-16's moeten vervangen. U vindt het wel ondenkbaar om géén nieuwe jachtvliegtuigen te bestellen?Segers: Inderdaad, het lijkt me twijfelachtig dat de partners zullen aanvaarden dat België niet in duurdere wapensystemen investeert. En als ze er toch mee akkoord gaan, zullen ze vragen dat we meer risicovolle opdrachten uitvoeren. Vreest u geen grondige verstoring van de relaties tussen de generale staf en de regering, zoals in 1993 onder Delcroix?Segers: Ik denk het niet, onze standpunten en die van minister Flahaut liggen niet mijlenver uit elkaar. Hij pleit niet voor het opdoeken van de bestaande wapensystemen, integendeel. De chef-staf wil dat het budget aan de economische groei wordt gekoppeld, de meerderheid vindt dat de indexatie het absolute maximum is.Segers: De minister zit met een zware erfenis. Er is niet alleen het plan-Delcroix; ook de afspraak om het budget in 1997 te herzien, is niet nageleefd geworden. Als deze regering niet ingrijpt, krijgt de volgende het op haar bord. De feiten zijn wat ze zijn.