Dient het nieuwe toegangsexamen in de studierichting geneeskunde om meer Nederlandse studenten af te schrikken ?
...

Dient het nieuwe toegangsexamen in de studierichting geneeskunde om meer Nederlandse studenten af te schrikken ?Om het aantal studenten dat arts wil worden af te remmen, wordt in juli voor het eerst een toegangsexamen gehouden. Wie aan een Vlaamse universiteit wil beginnen aan de studie geneeskunde zal een proef moeten afleggen over basiskennis in de biologie, de scheikunde, de fysica en de wiskunde. Het tweede deel van het examen bestaat uit een psychologisch georiënteerde proef ?informatie verwerven en verwerken?. Dat deel test naar geheugen, ruimtelijk inzicht en analytisch denken. Ook het vermogen tot synthese en luistervaardigheid komt aan bod. Professor Boudewijn Van Damme van de faculteit geneeskunde in Leuven vreest dat het toegangsexamen het aantal Nederlandse studenten niet zal afremmen : ?Nederlandse studenten worden precies voorbereid op zo'n proef.? Cis Van den Bogaert van de Universiteit Antwerpen (Ruca) was lid van de technische commissie die de toegangsproef voorbereidde : ?We waren er ons van bewust dat Nederlanders beter opgeleid zijn in het oplossen van meerkeuzevragen. Ze zijn daar al mee geconfronteerd bij het centraal eindexamen dat elke laatstejaars van het secundair onderwijs in Nederland moet afleggen.? Om het effect van het examen van juli te testen, hield de KU Leuven begin dit academiejaar een beperkt proefexamen onder de eerstejaars geneeskunde. Het resultaat doet de wenkbrouwen fronsen. In de vier proefexamens (fysica, scheikunde, wiskunde, biologie) slaagde 9 procent van de Vlaamse studenten en 28 procent van Nederlandse. In drie van de vier examens waren 30 procent van de Vlamingen en 59 procent van de Nederlanders geslaagd. Alarmerend ? FRANS OPSTEL ? NONSENS?Er waren onvolkomenheden in deze proeven en de studenten waren er niet op voorbereid,? relativeert Pascal Remmerie, de ombudsman van de eerstejaars geneeskunde in Leuven. ?Toch ben ik er niet gerust in. Al zouden de resultaten misschien beter zijn geweest, mochten de Vlaamse studenten beter voorbereid zijn geweest.? Intussen circuleren in Nederland schrikverhalen over de Vlaamse universiteiten. ?Het toegangsexamen zal het aantal Nederlanders niet doen dalen. Maar de geruchten erom heen kunnen dat wel,? lacht Robin Lemmens, een Nederlandse tweedejaars geneeskunde in Leuven. ?Mijn decaan van de middelbare school bij Breda raadt studenten af om in België te studeren, omdat het te moeilijk zou zijn en omdat het toegangsexamen de kansen van Nederlandse studenten zou beperken.? Op andere plaatsen wordt tegenovergestelde informatie gegeven. Volgens sommige geruchten in Nederland zou zelfs een Frans opstel in de toegangsproef zitten om onze noorderburen buiten te houden. ?Nonsens,? reageert Remmerie. In de Nederlandse pers verschenen ook verhalen over Vlaamse professoren die de Nederlandse studenten zouden benadelen. Studenten zouden hun examens niet mogen inkijken. Remmerie : ?Onwaar. Dat recht staat in het examenreglement. Al is het organisatorisch soms moeilijk te verwezenlijken wegens het groot aantal studenten in de eerste kandidatuur geneeskunde. Dat professoren Nederlandse studenten zouden benadelen, wordt tegengespoken door de feiten. Als Nederlandse studenten slecht scoren op mondelinge examens, wordt het resultaat meestal bevestigd door de schriftelijke toetsen. En die worden meestal onafhankelijk van de mondelinge proeven verbeterd door de assistenten.? Robin Lemmens : ?Mondelinge en schriftelijk examens gaan over verschillende onderwerpen en zijn zo niet naast elkaar te zetten. Toch heb ik zelf niets gemerkt van enige benadeling.? Volgens Remmerie zijn de meeste Vlaamse professoren een beetje bang de naam te krijgen anti-Nederlanders te zijn. ?De mentaliteit verschilt grondig. Als een Vlaamse student niet slaagt, zwijgt hij meestal. Als een Nederlander zakt, roept hij meteen de universiteit ter verantwoording.?