In Knack nr. 4 verscheen een artikel met als titel 'Dansen op de vulkaan'. Dit artikel was aangekondigd op de omslag met o.m. de woorden 'Zwart geld & Radio 4FM?' en 'De bende van de Zillion - Het volledige dossier'.
...

In Knack nr. 4 verscheen een artikel met als titel 'Dansen op de vulkaan'. Dit artikel was aangekondigd op de omslag met o.m. de woorden 'Zwart geld & Radio 4FM?' en 'De bende van de Zillion - Het volledige dossier'. In dit artikel formuleert Knack een reeks verdachtmakingen aan ons adres. Zo wordt o.m. de vraag geopperd of de heer Frank Verstraeten de toewijzing van de radiolicenties zou hebben beïnvloed ten voordele van 4FM. Bovendien wordt uitdrukkelijk gesteld dat 4FM zich niet zou houden aan de voorwaarden die aan landelijke commerciële radio's worden opgelegd. Er wordt eveneens gewag gemaakt van handel met voorkennis in aandelen van Think-Media en van het feit dat Frank Verstraeten en Maurice De Velder aloude kompanen zouden zijn. Deze beschuldigingen zijn voornamelijk gebaseerd op geruchten zonder dat wij de mogelijkheid kregen onze versie van de feiten te geven. Hierop willen wij reageren.Wie is Wie bij Think-Media ? Think-Media is een beursgenoteerde onderneming op Euronext. Iedereen kan dus aandeelhouder worden. Een beursnotering heeft tot gevolg dat de beursautoriteiten toezicht uitoefenen op wat Think-Media doet. Bovendien moeten alle aandeelhouders die meer dan 3% van de aandelen in hun bezit hebben, dit melden bij Euronext. Uiteraard publiceert Think-Media haar resultaten in een jaarverslag dat kan worden geraadpleegd op de website of kan worden aangevraagd op de zetel. De aandeelhouders, de werking en de resultaten van Think-Media zijn dus volledig transparant. Maurice De Velder is de voorzitter van de raad van bestuur van Think-Media. Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de dochtervennootschappen is in handen van andere personen. In de raad van bestuur van Think-Media waken onafhankelijke bestuurders over de belangen van de vennootschap. Think-Media voldoet volledig aan de voorwaarden van corporate governance.In het artikel is sprake van handel met voorkennis in aandelen van Think-Media naar aanleiding van de toewijzing van een landelijke radiolicentie aan 4FM. Think-Media benadrukt hier dat er, noch in hoofde van de heer Maurice De Velder noch in hoofde van de andere bestuurders, sprake is van enige handel met voorkennis. Indien derden met voorkennis speculeerden met aandelen van Think-Media, is Think-Media hiervan uiteraard het eerste slachtoffer.De Zillion was enkel klant. De heer Verstraeten kocht advertentieruimte bij Business Panel en De Vrije Pers, maar bekleedde noch enig bestuursmandaat binnen de groep van Think-Media, noch bepaalde hij op enigerlei wijze mee het beleid. Hij nam dan ook nooit deel aan bestuurs- of directievergaderingen, laat staan dat hij een 'aloude kompaan' zou zijn van Maurice De Velder. Geen reactie op de uitlatingen van Alain Grootaers. In het artikel worden een aantal uitspraken aangehaald van Alain Grootaers. Wij betwisten zijn uitspraken in hun geheel, maar wensen er verder niet op te reageren, omwille van een lopende procedure. 4FM had ijzersterk dossier. De oprichters van 4FM maakten hun eerste plannen voor landelijke commerciële radio in Vlaanderen nog vooraleer de huidige minister zijn beleidsopties voor commerciële radio aankondigde. Toen in 1999 duidelijk werd dat commerciële radio in Vlaanderen niet lang meer zou uitblijven, zochten zij naar investeerders voor hun project. Think-Media verklaarde zich in 1999 bereid om als financiële partner toe te treden. Onmiddellijk daarna startten de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure. De financiering van het project gebeurde met de transparantie die een beursgenoteerd bedrijf eigen is. Een belangrijke fase in de voorbereiding was de opstart van 4FM als kabelradio op 2 september 2000. 4FM was de enige Vlaamse kabelradio met een volwaardige programmatie en een uitgebreide eigen nieuwsdienst.De 4FM-kandidatuur voor de landelijke radiolicenties werd tot in de puntjes uitgewerkt. Ze bestond uit meer dan 1000 pagina's. Elk stuk dat door de aanbestedingsprocedure was voorgeschreven, werd tot in het diepste detail uitgewerkt. Niets werd aan het toeval overgelaten.4FM behaalde de erkenning dan ook op grond van het ingediende dossier, en geenszins - zoals in het artikel wordt gesuggereerd - op basis van lobby-inspanningen van wie ook. De licenties werden overigens toegewezen door het Vlaams Commissariaat voor de Media, samengesteld uit drie onafhankelijke magistraten.In tegenstelling tot wat het artikel suggereert, houdt 4FM zich bovendien wel aan de voorwaarden van de erkenning. Dit zal trouwens blijken uit het tussentijds rapport aan het Commissariaat voor de Media dat deze maand uitgebracht wordt.4FM heeft, met een ijzersterk dossier en na een voorbereiding die meer dan twee jaar duurde, een licentie voor het maken van landelijke commerciële radio eerlijk verdiend én gewonnen - tot spijt van wie het benijdt. Het spreekt voor zich dat een aantal verliezende kandidaten minder blij waren met die beslissing, maar dat doet niets af aan de legitimiteit ervan.Think-Media, 4FM, De Vrije Pers en Maurice De VelderNaschriftDe auteurs van dit Recht van antwoord, die in de media iets willen betekenen, moeten weten dat het deontologisch is toegestaan vooraf geen commentaar te vragen aan betrokkenen als de auteur van een artikel voldoende bewijzen en zicht op de waarheid heeft.Think-Media kan, als beursgenoteerde vennootschap, niet ontkennen dat zowel de bevoegde beursinstanties als het Antwerpse gerecht mogelijke handel in voorkennis van Think-Media-aandelen onderzoeken. Onder andere omdat Radio Contact-2 op 28 december 2001 een klacht met burgerlijke partijstelling indiende tegen Frank Verstraeten en onbekenden o.a. wegens voorkennis, omkoping van ambtenaren, private omkoping en afpersing. Of de uitleg van Maurice De Velder op donderdag 17 januari 2002 tijdens de huiszoeking in zijn kantoren en tijdens het verhoor, het gerecht ook overtuigt, zal blijken.Het is begrijpelijk dat De Velder zowel privé als publiek afstand probeert te nemen van Verstraeten, van wie hij nu eenmaal een 'aloude kompaan' is en blijft. Hoe moeten anders De Velders verklaringen in Humo dd. 29 januari 2002 begrepen worden? Hij beklemtoont het zakelijke karakter van zijn contacten met Verstraeten. Maar daar is het hem precies om te doen. Anderzijds verklaarde Verstraeten dat hij minderheidsaandeelhouder is in Think-Media, 4FM, De Vrije Pers en andere vennootschappen waarin De Velder, nog steeds volgens Verstraeten, 'het volledige beslissingsrecht in handen heeft. Door mijn persoonlijke relatie al meer dan tien jaar met Maurice ligt dit voor mij anders en zou ik mijn participaties nooit verkopen voor minder dan 200 à 300 miljoen Belgische frank.'De Velder weet ook dat het gerecht ervan uitgaat dat alle bezittingen en investeringen van Verstraeten op frauduleuze wijze zijn verworven of gebeurd. Hij werd daarvoor eind januari in verdenking gesteld.Dit betekent evenwel dat de witwaswetgeving (art. 42 en 505 Strafwetboek) kan worden toegepast, dat het hier hoe dan ook om 'zwart geld' gaat en dat dit onder andere in de bedrijven geïnvesteerd werd waar De Velder 'het volledige beslissingsrecht in handen heeft'. Think-Media is daar een van en 4FM is voor de helft in zijn handen.De redactie