Tot mijn grote verbazing werd in Knack een uitgebreid artikel gepubliceerd (waarvan ik nooit op de hoogte werd gebracht, zonder deelname aan een interview en zonder mijn toestemming) waar ik bij naam en toenaam door journalist Dirk Draulans werd omschreven als hobby-activist die met zijn actiegroep Beperk De Straling ingedeeld mag worden bij het groepje van complotdenkers.
...

Tot mijn grote verbazing werd in Knack een uitgebreid artikel gepubliceerd (waarvan ik nooit op de hoogte werd gebracht, zonder deelname aan een interview en zonder mijn toestemming) waar ik bij naam en toenaam door journalist Dirk Draulans werd omschreven als hobby-activist die met zijn actiegroep Beperk De Straling ingedeeld mag worden bij het groepje van complotdenkers. Door het puur 'op de man' spelen met de opmerkelijke afwezigheid van wetenschappelijke referenties en inhoudelijke argumenten bewijst Draulans dat dit artikel geschreven is vanuit een rancune en persoonlijke hekel aan iedereen die actie voert zonder over harde wetenschappelijke bewijzen te beschikken. Draulans hanteert het 'no evidence of harm equals evidence of no harm'-principe, dat volledig indruist tegen het voorzorgsprincipe beschreven in art 174 van het Verdrag van de Europese Unie. Dat zegt namelijk dat het milieu en de mensen preventief moeten worden beschermd tegen blootstelling aan gekende en potentieel gevaarlijke agentia en toegepast moet worden vooraleer er harde bewijzen van schadelijke effecten zijn. Beperk De Straling is trouwens geen actiegroep, maar een werkgroep die tot doel heeft bevolking, pers en beleidsmakers te informeren over de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek en gebaseerd op de adviezen van internationale en nationale gezondheidsraden, instituten en wetenschappelijke adviesraden. Men mag toch aannemen dat het classificeren van RF straling in 2B als potentieel kankerverwekkend voor de Mens door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gebeurd is op basis van ernstige wetenschappelijke onderzoeksresultaten, nu ook een recent Frans wetenschappelijk onderzoekscentrum de link tussen gsm en hersenkanker bevestigt. Mag een werkgroep de bevolking dan niet informeren dat de Raad van Europa, het Europees Milieu Agentschap, de Amerikaanse Academie voor kindergeneeskunde en onze Hoge Gezondheidsraad adviseren om strikt het voorzorgsprincipe toe te passen in het kader van de bescherming van kinderen vanwege het bestaan van aanwijzingen en bewijzen van schadelijke biologische effecten onder de huidige stralingsnorm? Ten slotte richt Draulans al zijn pijlen op mijn persoon en probeert hij mij publiekelijk af te schilderen als hobby-activist met een rijke fantasie. Sinds wanneer is een mens die samen met zijn medebewoners in Drongen actievoert tegen de plannen voor de aanleg van een volwaardige autosnelweg ten dienste van het containervervoer via de weg tussen de Nederlandse en Noord-Franse havens, waardoor de leefkwaliteit van een ganse dorpsgemeenschap in het gedrang komt, een hobby-activist? Denk je dat een dure en jarenlange procedure tegen een toegekende vergunning voor een 38 meter hoge gsm-zendmast achter aan mijn tuin een vorm van hobby is? Het is overduidelijk dat het artikel van Draulans vanuit zijn persoonlijke overtuiging is geschreven, waarbij hij zonder enige vorm van informatie en consent publiekelijk de persoonlijke levenssfeer van mijn persoon en gezin heeft aangetast. Jan Allein, Coördinator Werkgroep Beperk De Straling