Op 24 juni 1998 heeft Knack een artikel gepubliceerd dat de integriteit van de ngo Actec in twijfel trekt. Voor een juiste informatie van uw lezers, en in het bijzonder van de velen onder hen die de werking van Actec hun steun betuigen, staan wij erop dat de volgende rechtzetting gepubliceerd wordt: 1. Actec is een vzw die zich uitsluitend met ontwikkelingssamenwerking bezig houdt. Alle projecten uit de Derde Wereld die door Actec worden gesteund, zijn gericht op een betere beroepsopleiding en een vlottere inschakeling op de arbeidsmarkt van de allerarmsten. 2. Actec is sinds 1983 door het Abos (Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking) erkend voor de medefinanciering van sociale projecten in ontwikkelingslanden. Het Abos bestudeert de aanvragen van iedere ngo en gaat na of deze overeenstemmen met de principes van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het Abos zorgt voor de opvolging en controle van alle initiatieven waarvoor het samenwerkt met Belgische ngo's. 3. De rekeningen van Actec worden ieder jaar onderworpen aan de controle van een onafhankelijke bedrijfsrevisor. 4. Actec wordt ook regelmatig gecontroleerd door het ministerie van Financiën. Deze controle van inkomsten en uitgaven wordt door het ministerie verricht bij alle vzw's, die een erkenning hebben verkregen met het oog op de fiscale aftrekbaarheid van giften. Ze heeft o.a. tot doel na te gaan of de uitgaven van de vereniging in overeenstemming zijn met het statutair doel van de vzw. 5. Met deze rechtzetting beperkt Actec zich tot het weerleggen van de kern van de insinuaties en aantijgingen van het bewuste artikel. Ze missen gewoonweg iedere grond. Wij zijn pijnlijk verbaasd te moeten vaststellen dat Misjoe Verleyen het blijkbaar overbodig heeft geacht met ons contact op te nemen: wie iemand beschuldigt zonder ooit naar deze persoon te hebben geluisterd, geeft op zijn minst blijk van vooringenomenheid. 6. Actec is een onafhankelijke vereniging. Ze is geen verantwoording verschuldigd aan andere burgerlijke instellingen, en staat los van commerciële, politieke en/of religieuze organisaties. Zij krijgt bv. ge...

Op 24 juni 1998 heeft Knack een artikel gepubliceerd dat de integriteit van de ngo Actec in twijfel trekt. Voor een juiste informatie van uw lezers, en in het bijzonder van de velen onder hen die de werking van Actec hun steun betuigen, staan wij erop dat de volgende rechtzetting gepubliceerd wordt: 1. Actec is een vzw die zich uitsluitend met ontwikkelingssamenwerking bezig houdt. Alle projecten uit de Derde Wereld die door Actec worden gesteund, zijn gericht op een betere beroepsopleiding en een vlottere inschakeling op de arbeidsmarkt van de allerarmsten. 2. Actec is sinds 1983 door het Abos (Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking) erkend voor de medefinanciering van sociale projecten in ontwikkelingslanden. Het Abos bestudeert de aanvragen van iedere ngo en gaat na of deze overeenstemmen met de principes van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het Abos zorgt voor de opvolging en controle van alle initiatieven waarvoor het samenwerkt met Belgische ngo's. 3. De rekeningen van Actec worden ieder jaar onderworpen aan de controle van een onafhankelijke bedrijfsrevisor. 4. Actec wordt ook regelmatig gecontroleerd door het ministerie van Financiën. Deze controle van inkomsten en uitgaven wordt door het ministerie verricht bij alle vzw's, die een erkenning hebben verkregen met het oog op de fiscale aftrekbaarheid van giften. Ze heeft o.a. tot doel na te gaan of de uitgaven van de vereniging in overeenstemming zijn met het statutair doel van de vzw. 5. Met deze rechtzetting beperkt Actec zich tot het weerleggen van de kern van de insinuaties en aantijgingen van het bewuste artikel. Ze missen gewoonweg iedere grond. Wij zijn pijnlijk verbaasd te moeten vaststellen dat Misjoe Verleyen het blijkbaar overbodig heeft geacht met ons contact op te nemen: wie iemand beschuldigt zonder ooit naar deze persoon te hebben geluisterd, geeft op zijn minst blijk van vooringenomenheid. 6. Actec is een onafhankelijke vereniging. Ze is geen verantwoording verschuldigd aan andere burgerlijke instellingen, en staat los van commerciële, politieke en/of religieuze organisaties. Zij krijgt bv. geen enkele richtlijn van het Opus Dei, noch van andere kerkelijke instellingen. De persoonlijke overtuiging van haar medewerkers en partners behoort hen exclusief toe. Actec werkt in België en in de hele wereld met weldoeners en partners van uiteenlopende religieuze strekking. In Libanon bv. werkt onze ngo samen met een plaatselijke stichting, die door orthodoxen wordt geleid, voor de promotie van een school met leerlingen uit verschillende gemeenschappen: moslims (sjiïeten en sunnieten), druzen en christenen van diverse kerken en ritussen. 7. Het artikel van Knack bevat een regelrechte insinuatie van gesjoemel met overheidsgeld, meer bepaald van verduistering van subsidies. Deze lasterlijke beschuldiging is gericht op de partners van Actec, maar treft ook rechtstreeks onze ngo, die als medeplichtig wordt afgeschilderd. Misjoe Verleyen lijkt niet erg vertrouwd met de gangbare terminologie en werkwijze in de sector ontwikkelingssamenwerking: zij gebruikt het woord "project" stelselmatig op een dubbelzinnige wijze. De journaliste denkt op het spoor te zijn van oneerlijke "gemengde financieringen" wanneer zij vaststelt dat eenzelfde instelling (bv. een landbouw- of een technische school) uit de derde wereld subsidies ontvangt uit verschillende landen. Zij lijkt niet te weten dat het woord "project" wordt toegepast op bv. één bepaald stadium (bv. van de bouw of van de inrichting), zelfstandig gedeelte of specifiek programma van eenzelfde instelling; en dat verschillende projecten van eenzelfde instelling dikwijls aan verschillende partners worden toevertrouwd. Dit is nochtans algemeen geweten in de wereld van de ngo's. In de drie gevallen die Misjoe Verleyen aanhaalt, zijn de feiten ontegensprekelijk: a) Villa Madero (beroepsschool in Buenos Aires): Actec, die haar projecten regelmatig ter plaatse gaat controleren, heeft geen enkele reden om Apred - de promotor en eigenaar van Villa Madero - te verdenken van oneerlijke "gemengde financiering". Actec heeft ingestaan voor de bouw en de basisuitrusting van deze school in de periode tussen april '91 en april '95. In deze bouwfase heeft geen enkele andere ngo Villa Madero geholpen. In oktober '97, na de inhuldiging van het gebouw (en dus na afronding van dit project van Actec voor Villa Madero), besliste de Italiaanse regering deze beroepsschool te steunen, via de ngo ACE, met een nieuw project, dat de uitbreiding beoogde van een aantal begunstigden en de aankoop van bijkomende uitrustingsgoederen. Besluit: niet één, maar twee ngo's - en via hen twee regeringen - hebben hun vertrouwen geschonken aan Apred om twee totaal verschillende projecten van Villa Madero te ondersteunen, en - wellicht is het overbodig hierop te wijzen - dit is niet gebeurd zonder grondige studie, opvolging en controle. Misjoe Verleyen laat verstaan dat beide regeringen van mekaars inbreng niet op de hoogte waren. Die insinuatie is absurd: de ambtenaren van de Italiaanse regering die het dossier hebben bestudeerd, en Villa Madero hebben bezocht vooraleer hun goedkeuring te geven aan het project, wisten maar al te goed dat het reeds tevoren de steun van anderen had genoten. Men kan toch niet veronderstellen dat zij van mening waren dat het gebouw uit de lucht was komen vallen... Het feit dat de Belgische regering hierbij betrokken was, staat trouwens duidelijk vermeld op een gedenkplaat in de inkomhal van Villa Madero, die iedere bezoeker aan de Belgische steun herinnert. b) Kinal (beroepsschool in Guatemala): dit initiatief staat in heel Centraal-Amerika bekend voor haar innoverend en doeltreffend werk onder de armste inwoners uit de krottenwijken van de hoofdstad. In deze school heeft Actec tussen 1988 en 1991 de bouw en de uitrusting gefinancierd van verschillende ateliers voor technische opleiding; van haar kant heeft ICU in de loop van '97 aan Kinal steun verleend voor andere materiële voorzieningen. Besluit: het gaat in beide gevallen om gans andere projecten, die volledig losstaan van elkaar. c) Valle Grande (landbouwinstituut in Peru): Actec heeft nooit een frank overgemaakt aan die instelling. Besluit: in tegenstelling tot wat het artikel beweert, kan Actec dus moeilijk Valle Grande "op zijn naam schrijven", er kan in die omstandigheden ook geen sprake zijn van "gemengde financiering" in hoofde van Actec. 8. Corposol (Colombia) was een belangrijke ngo, gesteund door talrijke Colombiaanse en internationale instellingen, o.a. ngo's. In het kader van Corposol is Actec financieel uitsluitend tussengekomen voor een beperkt project (ongeveer 3 miljoen BEF) van technische bijstand aan boeren van Cundinamarca, Boyaca en Tolima. Dit project heeft niets te maken met de financiële moeilijkheden van Corposol op het vlak van microkredieten. In die context spreken over een "Belgian connection" is gewoon grotesk. 9. Via haar departement opleiding ("Students for Development") organiseert Actec o.a. geregeld stages in de derde wereld voor jongeren uit België die een concrete ervaring willen opdoen i.v.m. ontwikkelingssamenwerking. Talrijke personen en bedrijven steunen dit initiatief. De giften die hiervoor verkregen worden gaan integraal naar de organisatie van deze stages. De rekeningen van "Students for Development" zijn opgenomen in de boekhouding van Actec en dus onderhevig aan dezelfde externe controles waarvan sprake in punten 3 en 4 van dit recht op antwoord. Iedere schenker krijgt een volledig dossier over de stage, met vermelding van de begroting van de reis. Na de terugkeer krijgen ze allen een uitvoerig stageverslag. 10. Met Actec werken al meer dan 15 jaar duizenden mensen samen, in België, in verschillende landen van Europa, in Latijns-Amerika, in Afrika en in Azië. Die mensen zetten zich in voor de allerarmsten, soms in uiterst moeilijke omstandigheden. Wij hopen dat deze rechtzetting enigszins zal bijdragen tot een vorm van eerherstel voor de schade die hun inzet heeft opgelopen door het artikel van Knack. 1. Guy Caeymaex - die onder meer optreedt als notaris voor de Coöperatieve voor Culturele Centra (CCC), die huizen koopt waarvan de spirituele leiding wordt toevertrouwd aan Opus Dei, schenker is van vzw Campus die huizen beheert waarvan de spirituele leiding is toevertrouwd aan Opus Dei - wéét dat Opusleden de raad van bestuur van Actec bemannen van de stichting tot vandaag. Waarom een band tussen beiden ontkend wordt, is maar de vraag. 2. Actec wordt inderdaad gecontroleerd. En verloor veel van haar subsidies voor "bewustmaking in België". 3. Villa Madero is een centrum van Opus Dei, meldt de Argentijnse prelatuur. De school werd door kroonprins Filip in april 1994 en niet in oktober '97 geopend. In '96 meldt de Argentijnse regering dat president Carlos Menem de school opende. En dan komt Ace, wel degelijk een Opuscentrum in Rome. Iedereen kan de oefening herhalen. Elk project en elke partner van Actec leidt naar een ander Opus Dei-netwerk in Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland en zo voort. Alweer: waarom mag niemand weten dat Opus Dei-ngo's Opus Dei-centra in de derde wereld steunen? 4. Wat Corposol betreft. Zullen we even wachten tot de rechtszaak in Colombia en Accion-kaderlid Carlos Costello zijn onderzoek naar de door hem aangehaalde "Belgian connection" heeft afgerond? Misjoe VerleyenG. Caeymaex voorzitter ActecNaschrift 1. Guy Caeymaex - die onder meer optreedt als notaris voor de Coöperatieve voor Culturele Centra (CCC), die huizen koopt waarvan de spirituele leiding wordt toevertrouwd aan Opus Dei, schenker is van vzw Campus die huizen beheert waarvan de spirituele leiding is toevertrouwd aan Opus Dei - wéét dat Opusleden de raad van bestuur van Actec bemannen van de stichting tot vandaag. Waarom een band tussen beiden ontkend wordt, is maar de vraag. 2. Actec wordt inderdaad gecontroleerd. En verloor veel van haar subsidies voor "bewustmaking in België". 3. Villa Madero is een centrum van Opus Dei, meldt de Argentijnse prelatuur. De school werd door kroonprins Filip in april 1994 en niet in oktober '97 geopend. In '96 meldt de Argentijnse regering dat president Carlos Menem de school opende. En dan komt ACE, wel degelijk een Opuscentrum in Rome. Iedereen kan de oefening herhalen. Elk project en elke partner van Actec leidt naar een ander Opus Dei-netwerk in Spanje, Italië, Duitsland, Zwitserland en zo voort. Alweer: waarom mag niemand weten dat Opus Dei-ngo's Opus Dei-centra in de derde wereld steunen? 4. Wat Corposol betreft. Zullen we even wachten tot de rechtszaak in Colombia en Accion-kaderlid Carlos Costello zijn onderzoek naar de door hem aangehaalde "Belgian connection" heeft afgerond? Misjoe Verleyen