JA
...

JAMarc Moens'Volgens de programmawet moesten de artsen vóór 31 december 40 miljoen euro besparingen vinden. Op 11 december werd daarover in de technisch-geneeskundige raad, een voorbereidend orgaan van de zogenaamde medicomut, overeenstemming bereikt. Er werd zelfs iets meer bespaard. Dokter Rob Van den Oever van de Christelijke Mutualiteiten (CM) legde immers ter zitting een voorstel op tafel met een besparingswaarde van 13,6 miljoen euro. Wat hij toen lanceerde, was heel nieuw voor ons. We hadden zijn dossier vooraf niet eens kunnen inkijken. Maar de ideeën erin leken bespreekbaar.De basisidee bestond erin het honorarium van de specialist te halveren indien hij tezelfdertijd voor meer dan 75 euro technische onderzoeken deed. Het aantal technische verstrekkingen beperken om de intellectuele prestaties te kunnen indexeren, was voor de BVAS verdedigbaar. In die voorbereidende vergadering heeft de BVAS het voorstel van de CM dus goedgekeurd. Een ander voorstel, om voor de aanwezigheid van een huisarts bij een operatie geen honorarium meer toe te kennen, zorgde voor een bijkomende 2,5 miljoen euro.Toen we dit voorstel voorlegden aan onze achterban, kwamen er onmiddellijk objectieve kritieken. Er zouden perverse effecten optreden: raadpleging en technische verstrekking zouden opzettelijk gescheiden worden, met als gevolg nog meer kosten en nog minder comfort voor de patiënt.Op 17 december werden voor 55 miljoen euro besparingsvoorstellen aan de medicomut voorgelegd, maar slechts 41,3 miljoen was daadwerkelijk goedgekeurd. Daardoor bleek de indexering van de honoraria niet meer mogelijk. De BVAS steunde in de Task Force van Gabriël Perl het voorstel dat standaardoperaties een referentiebedrag zouden krijgen, waardoor de huidige grote verschillen weggevlakt zouden worden. Dat zou 10 miljoen euro opleveren. Zo zou de indexering toch kunnen ingaan vanaf 15 februari. Maar de ziekenhuisbeheerders hebben dat voorstel op 18 december gekelderd. Ze wilden er zelfs niet over onderhandelen zolang de minister hun structurele onderbudgettering niet zou oplossen. Chantage dus. Zo streng de minister voor ons is, zo bang is hij blijkbaar van de ziekenhuizen.'NEEFrank Vandenbroucke'Het is misschien nuttig om een paar dingen in herinnering te brengen. In het begin van oktober heb ik aan de artsenvakbonden gezegd dat we in alle sectoren inspanningen zouden vragen om binnen onze begrotingsdoelstellingen te blijven. De artsen zelf heb ik gevraagd 126,4 miljoen euro te besparen op hun honoraria. Midden december heeft de voorzitter van de BVAS, dokter Jacques de Toeuf, een voorstel op tafel gelegd, waarbij er voldoende selectieve besparingen voorzien waren op technische prestaties om toe te laten dat we bepaalde erelonen van huisartsen en specialisten zouden indexeren vanaf 1 januari, zonder dat de patiënt daar het slachtoffer van zou worden. Het gaat om een vergoeding voor intellectuele prestaties, zoals raadplegingen en huisbezoeken.Maar de medicomut, het overleg tussen artsen en ziekenfondsen, heeft dat voorstel toen niet aanvaard. Ze hebben het geamputeerd, omdat ze een maatregel om de herhaling en opstapeling van technische onderzoeken te beperken, niet aanvaardden. Zo was er geen geld meer over voor de indexering. De artsenvakbonden beseften dat zeer goed, en hebben dat toen ook aanvaard. Nog geen drie weken later begint de BVAS, de grootste artsenvakbond, echter campagne tegen mij te voeren omdat het toch wel een schande is dat de erelonen van de huisartsen niet geïndexeerd worden, en roept men de artsen op om zonder meer te indexeren.Eerlijk gezegd zou ik die indexering graag toestaan. Maar de BVAS heeft geoordeeld dat de patiënten die moeten betalen. En daar kan ik niet op ingaan. Ik wil erelonen én terugbetalingen indexeren als er elders besparingen komen.Er bestaat op dit moment een overwaardering van de technische prestaties. Tegelijk is er een onderwaardering van degenen die veel tijd moeten steken in het contact met hun patiënten. Ik denk dan aan huisartsen, kinderartsen, psychiaters en geriaters. Die voelen zich nu in de steek gelaten. Als de BVAS die mensen dan toch zo belangrijk vindt, moeten ze dat ook laten blijken. Nu zijn ze allerminst consequent.'Opgetekend door Gerry Meeuwssen'Artsen zijn niet consequent.''Minister zwicht voor chantage.'