JAAK GABRIELS
...

JAAK GABRIELS"De aanleg van nieuwe wegen is niet de hele oplossing van het probleem, wel een deel ervan. Uitbreidingen als de verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en de E3 zijn absoluut noodzakelijk. Als die werken niet worden uitgevoerd, zal Gent tegen het jaar 2000 dichtslibben. Antwerpen zit nu al vast. Meer en sneller verkeer gaan wel degelijk samen met verkeersveiligheid, in tegenstelling tot wat sommigen beweren. In het verleden had men bij de aanleg van nieuwe wegen alleen oog voor een betere doorstroming en werd de verkeersveiligheid buiten beschouwing gelaten. Die fouten moeten we niet herhalen. Infrastructuurwerken en veiligheid moeten hand in hand gaan. De schrik voor nieuwe wegen is ongegrond. Ja, iedereen kent wel voorbeelden van bruggen die van nergens naar nergens gaan, maar zulke aberraties uit het verleden mogen toch niet de koers van ons huidig beleid bepalen. Agalev wil de verkeersveiligheid verhogen door de mobiliteit van de mensen af te remmen, dat zien wij niet zitten. Mobiliteit is een sociale plicht aan de gemeenschap. Die op dit moment niet wordt vervuld. Om aan te geven hoe hoog de nood is: als we vandaag beginnen te investeren, kunnen we pas binnen twintig jaar opnieuw mobiliteit garanderen. Wagens bumper aan bumper laten staan in de file is natuurlijk ook een manier om de verkeersveiligheid te verhogen, want als auto's stilstaan zijn er minder ongevallen, maar wie is daar voorstaander van? De auto thuislaten, is geen oplossing. Wie zegt dat bus en trein een alternatief vormen voor de wagen, die beliegt de mensen. Wat niet betekent dat het openbaar moet worden afgeschreven, wel integendeel. Wij pleiten voor injecties in het trein- en busaanbod. In ieder geval: de overheid zal meer inspanningen moeten leveren. Partijgenoot Ward Beysen suggereert dat het nodige geld kan komen van de 175 miljard frank verkeersbelasting die Vlaanderen nog moet krijgen van de federale regering. Wishful thinking wellicht, gezien de precaire budgettaire toestand van de federale regering. Een deel van het geld uit die pot is evenwel welkom." HUGO VAN DIENDERENDe aanleg van nieuwe wegen kan nooit bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid en zal het mobiliteitsprobleem zeker niet verlichten, zegt Agalev-volksvertegenwoordiger Hugo Van Dienderen. Meer verkeersveiligheid kan pas wanneer het roer helemaal wordt omgegooid. "De aanleg van nieuwe wegen betekent ook een toename van de verkeersintensiteit op die wegen, dat is wetenschappelijk bewezen. Er worden verplaatsingen gemaakt die voordien niet werden gemaakt. Alle verkeersspecialisten zijn het erover eens: nieuwe wegen staat gelijk aan meer verkeer. En elke extra kilometer leidt tot meer ongevallen. Als men iets aan verkeersveiligheid en files wil doen, moet men het roer omgooien. Het mobiliteitsbeleid moet erop gericht zijn verkeer te voorkomen. Dan voorkom je files, ongevallen én luchtvervuiling. Men moet ook stoppen met het uitschrijven van vergunningen voor baanwinkels en men moet geen openbare gebouwen openen buiten het centrum, want daarmee wordt het autoverkeer alleen maar gestimuleerd. Er moet een beleid van ruimtelijke verdichting komen in de plaats van ruimtelijke verspreiding. De functies van wonen, winkelen, schoolgaan enzovoort, moeten we dichter bij elkaar brengen. En niet uit elkaar trekken, zoals men in de voorbije decennia heeft gedaan, op maat van de auto. De VLD steekt met haar voorstellen zelfs Febiac voorbij. Febiac pleit de jongste tijd niet voor nieuwe wegen, maar voor de variabilisering van de autokosten, opdat mensen op een meer oordeelkundige manier van de auto gebruik zouden maken. De 100 of 150 miljard die de VLD wil investeren, moet en kan op een betere manier worden besteed. Bovendien: als we het autogebruik afremmen, komt er automatisch geld vrij voor andere initiatieven. Want een automobilist kost meer geld aan de staat dan dat hij betaalt via belastingen. Ik denk aan de kosten verbonden aan de inzet van veiligheidsdiensten, de verzorging van slachtoffers van auto-ongevallen, milieuvervuiling, toename van ziektes als astma's ten gevolge van autoverkeer... We moeten geen geld uit de schatkist halen, we moeten een regeling vinden waarbij de externe kosten van autogebruik betaald worden door degenen die ze veroorzaken. En neen, ik wil niet de indruk wekken dat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief vormt voor de auto, maar op lange termijn moet het dat wel worden."Opgetekend door Bart Vandormael