JA
...

JAKristien Grauwels'Het klassieke gezin is steeds minder de regel, en in de nieuw-samengestelde gezinnen worden veel kinderen geboren en opgevoed. Het zijn pogingen om een nieuw leven te beginnen, waarbij mensen voor elkaar en elkaars kinderen willen zorgen. Dat engagement willen we juridisch ondersteunen. Het ouderlijk gezag kan pas toegekend worden wanneer de partners twee jaar samenwonen, wettelijk of feitelijk. Als de relatie toch spaak zou lopen, is het ouderlijk gezag voorbij, maar kan de ex-zorgouder wel om een beperkt omgangsrecht met het kind vragen. Net zoals dat al wettelijk geregeld is voor grootouders.Nu hebben zorgouders geen rechten tegenover de kinderen van hun partner. Als de wettelijke moeder bijvoorbeeld overlijdt, staat de zorgouder nergens. Er is geen enkel wettelijk middel om de band met de kinderen voort te zetten. Zij riskeren onder voogdij te komen, of zelfs in een instelling, terwijl de partner al jaren in de feiten een emotionele, pedagogische en financiële band heeft met hen.Ik heb zeer veel reacties op mijn voorstel gekregen, veelal van gescheiden mannen, maar ik wil benadrukken dat mijn voorstel geen enkele afbreuk doet aan de rechten van de wettelijke vader en moeder. Het ouderlijk gezag kan bovendien alleen toegekend worden aan de nieuwe partner wanneer iedereen akkoord gaat: de wettelijke vader, de wettelijke moeder, de nieuwe partner en het kind vanaf twaalf jaar.Vele gescheiden ouders reageren negatief omdat ze geen bezoekrecht kunnen afdwingen, ook al werd hen dat wettelijk toegekend. Met mijn voorstel wil ik dat probleem zeker niet minimaliseren of ontkennen. Maar ik wil de aandacht vestigen op het bestaan van de zogenaamde neutrale bezoekruimtes, waar ouder en kind elkaar kunnen ontmoeten. Het is een poging van justitieel welzijnswerk om aan deze problemen tegemoet te komen. Door de traagheid van het gerecht ligt vaak veel tijd tussen het indienen van een klacht over het niet-naleven van het bezoekrecht en het gevolg. Dat is dan zeer pijnlijk, omdat de band met het kind zolang is afgesneden. Mijn voorstel weekt veel reacties los omdat het over relaties gaat tussen ouders, nieuwe partners en kinderen, waar vaak zoveel emotionaliteit en frustratie mee gemoeid is. Het leven van veel mensen staat of valt daarmee.'NEEEddy De Waele'Het voorstel van mevrouw Kristien Grauwels is onaanvaardbaar. Het verlenen van het ouderlijk gezag aan de nieuwe partner van een gescheiden ouder zal voor problemen zorgen. De zorgouders krijgen meer macht, terwijl de wettelijke ouders aan invloed zullen inleveren, ook al is dat niet de bedoeling van mevrouw Grauwels.Volgens het voorstel moeten alle partijen hun goedkeuring verlenen vooraleer het ouderlijk gezag verleend wordt aan een zorgouder. Maar hoeveel wettelijke ouders gaan dat toestaan? Dat kan alleen bij koppels die vriendschappelijk uit elkaar gegaan zijn. Dat is meestal niet het geval. Als de nieuwe relatie op de klippen loopt en de ouder begint een derde relatie, krijgt die nieuwe zorgouder dan na twee jaar ook het recht op ouderlijk gezag? En op omgangsrecht als ook die relatie afbreekt?Het is vooral een kaakslag voor ouders die na een scheiding hun kinderen niet meer zien, ook al verkregen ze officieel omgangsrecht via een rechtbank. Het afdwingbaar maken van het omgangsrecht is een prioriteit! Veel ouders verliezen zo hun kinderen, en dat komt grotendeels door de laksheid en desinteresse van het gerecht. Jaarlijks worden in Vlaanderen ongeveer tienduizend klachten over het niet-naleven van het omgangsrecht gewoon geseponeerd. Waar sta je dan? Daar wordt niets aan gedaan.We vragen niet dat de voormalige partner gestraft wordt, we willen een humane oplossing. Mevrouw Grauwels verwijst naar de neutrale bezoekruimtes, waar een rechter de benadeelde ouder en kind kan samenbrengen. Maar die ruimtes hebben te veel dossiers en te weinig middelen. In die mate dat ze gesloten zijn op zondag en open tijdens de kantooruren, wanneer het kind op school zit en de ouder werkt. Er zijn ook enorme wachtlijsten, soms moet je een jaar wachten! Gedurende die periode kan een kind van zijn vader of moeder vervreemden. Met onze vzw (www.sbo.be) vechten we al jaren voor de rechten van gescheiden ouders, zonder resultaat. Nu moeten ondervinden dat zorgouders allerlei rechten krijgen, doet pijn. Een zorgouder verdient respect, maar hem of haar het ouderlijk gezag toewijzen gaat te ver. Voor ons kan dat alleen wanneer een wettelijke ouder overlijdt of wanneer die geen interesse toont voor zijn kinderen, alleen dan.'Opgetekend door Lieve Reynebeau,'Nu staat de zorgouder nergens.''Wettelijke ouders worden benadeeld.'