JA
...

JAMeryem Kaçar 'Het lokaal stemrecht is een fundamenteel democratisch recht dat iedere burger toekomt. Het is volgens mij niet alleen een sleutel tot de verfijning van de democratie, maar ook tot de integratie van migranten. Behalve een recht krijgen ze ook de plicht om dat recht te gebruiken. Om op lokaal niveau mee te draaien, moeten ze op de hoogte blijven van het politieke landschap in België. Pas daarna komen ze in aanmerking om de Belgische nationaliteit te verwerven en mee te beslissen op het federale niveau. De volgorde omwisselen, zoals de VLD voorstelt, zou onlogisch zijn. Net zoals het onverantwoord is een beleid niet door te voeren omdat een meerderheid van de Vlamingen er zogezegd niet voor te vinden is. Er bestaat geen enkele wetenschappelijke studie die dat aantoont. En bovendien wordt het federale beleid mee bepaald door Wallonië, waar uit een enquête gebleken is dat de meerderheid van de bevolking zich wél voor het migrantenstemrecht uitspreekt. Ook op het Europese niveau is een dynamiek op gang gekomen met de goedkeuring van het advies van de Engelse liberale Sarah Ludford door het Europees parlement. Dat wil aan niet-Europese burgers die langer dan vijf jaar in een Europese lidstaat verblijven de mogelijkheid geven om politiek te participeren op het lokale vlak. Uiteraard zijn die adviezen niet bindend, maar ze tonen wel aan dat op Europees niveau een beweging actief is die de rechten van niet-Europese migranten wil erkennen. Het lokaal stemrecht voor niet-Europese migranten is in Nederland, Denemarken, Finland en Ierland overigens wél ingevoerd. Als we het nu niet zelf doen, komt het later onvermijdelijk vanuit Europa op ons af. Met het Verdrag van Maastricht is er in 1993 trouwens al afgestapt van de nationaliteitsvereiste om deel te nemen aan lokale verkiezingen. Alle Europese burgers hebben inspraak op lokaal niveau in de lidstaat waar ze verblijven. Die bepaling is ook opgenomen in de Belgische grondwet van 1998, waardoor Europese burgers die in België verblijven in oktober 2000 voor het eerst hun stem konden uitbrengen bij de lokale verkiezingen.'NEEJeannine Leduc'De VLD is bereid een debat aan te gaan over het stemrecht voor onderdanen die niet afkomstig zijn uit de Europese Unie, ook al is dit stemrecht pas aan de orde in 2006. Niet-Europese migranten die hun oorspronkelijke nationaliteit verkiezen boven de Belgische hoeven geen inspraak te krijgen in het beleid. Als niet-Europese migranten weigeren hun nationaliteit als een vodje papier te beschouwen, waarom zouden Belgen dat dan wel doen en een recht dat aan hen voorbehouden is, verlenen aan niet-Belgen?In vergelijking met landen die via stemrecht tot een nationaliteitswijziging van niet-Europese migranten zijn gekomen, kiezen wij in België voor een veel directere weg: iedereen die dat wil en geen strafbare feiten heeft gepleegd, kan op een eenvoudige manier via de snel-Belg-wet Belg worden en genieten van alle rechten en plichten. Van bij het begin krijgen ze volledige inspraak in het beleid. Men kan trouwens onmogelijk een onderscheid maken tussen Belgen die stemplicht hebben, en burgers die stemrecht zouden hebben. Om niet met twee maten te werken, zijn we er voorstander van om aan iedereen stemrecht te geven. Daarvoor moet het desbetreffende artikel in de grondwet worden gewijzigd en dat kan niet meer in deze regeerperiode. Als vertegenwoordigers van het volk moeten politici hun oor te luisteren leggen bij de man in de straat. Er bestaat inderdaad geen wetenschappelijke studie die aantoont dat de bevolking niet voor het stemrecht voor niet-Europese migranten te vinden is, maar er zijn evenmin bewijzen van het tegendeel. Toch blijkt uit een ruime rondvraag van de VLD in Vlaanderen dat de Vlaamse burger onder geen enkel beding het migrantenstemrecht aanvaardt. Het stemrecht doordrukken tegen de wil van de bevolking in, zou niet bijzonder democratisch zijn. Dat geldt ook op het Europese niveau. De maatschappij is inderdaad in evolutie, maar er is geen enkele aanwijzing dat het stemrecht voor niet-Europese migranten op dit ogenblik moet worden doorgevoerd.'Opgetekend door Leen De Keijser'De snel-Belg-wet is een beter breekijzer.''Het komt toch vanuit Europa op ons af.'