Vlaams minister Dirk Van Mechelen (VLD) zet er vaart achter. Vorige week vergaderde hij al een eerste keer met het Antwerpse bedrijfsleven over een vorm van publiek-private samenwerking (PPS) voor de ondertunneling van de Krijgsbaan. Midden september wil hij dat 'de contouren' vastliggen. Tegen Kerstmis moet de Paticipatiemaatschappij Vlaanderen een concreet voorstel uitwerken. Van Mechelen voert daarmee de beslissing uit die de Vlaamse regering op 19 juli heeft genomen.
...

Vlaams minister Dirk Van Mechelen (VLD) zet er vaart achter. Vorige week vergaderde hij al een eerste keer met het Antwerpse bedrijfsleven over een vorm van publiek-private samenwerking (PPS) voor de ondertunneling van de Krijgsbaan. Midden september wil hij dat 'de contouren' vastliggen. Tegen Kerstmis moet de Paticipatiemaatschappij Vlaanderen een concreet voorstel uitwerken. Van Mechelen voert daarmee de beslissing uit die de Vlaamse regering op 19 juli heeft genomen. Maar of het echt zo'n vaart zal lopen, moet worden afgewacht. Rond die regeringsbeslissing werd een vreemd schimmenspel opgevoerd. Nieuw was niet dat de ondertunneling van de Krijgsbaan er enkel kan komen als ook de privésector een flinke duit in het zakje doet. Dat werd al in maart 2000 afgesproken in het beruchte Deurne-akkoord om de landingsbaan (1510 meter) niet te verlengen. Voor het optimale gebruik en voor een oplossing van het 'probleem' van de Krijgsbaan - waar nu stoplichten in werking treden als sommige vliegtuigen vertrekken - zou rekening worden gehouden met de rentabiliteit van Deurne als zakenluchthaven en met veiligheidsregels (die vanaf november 2003 de landingsbaan met 300 meter zouden inkorten zonder tunnel onder de Krijgsbaan).De Vlaamse regering bevestigde deze aanpak in oktober 2001 toen ze voor haar regionale luchthavens externe managers aanstelde (BIAC voor Oostende en Ernst & Young ETM voor Deurne). Op 31 mei verbrak minister van Mobiliteit Steve Stevaert (SP.A) die twee contracten al na een vernietigend rapport van het Rekenhof (zie Knack van 3 juli jl.). Nieuw zijn intussen wél de voorwaarden die de Inspectie van Financiën op 18 juli in een spoedadvies aan de beoogde PPS-formule heeft opgelegd. De Vlaamse regering nam ze in haar beslissing van 19 juli over. De kosten van een ondertunneling van de Krijgsbaan worden geraamd op 37,5 miljoen euro, of bijna het dubbele van het bedrag dat minister Van Mechelen in een vertrouwelijk document voor zijn collega-ministers vermeldde. De privésector moet minstens de helft betalen. De partipicerende bedrijven moeten 'een duurzaam belang' aantonen. En de geïnde landingsrechten moeten dienen om 'de initiële inbreng in het project binnen een redelijke termijn volledig terug te verdienen'. OPGEWARMDE KOSTDie rentabiliteitseis haalt de rooskleurige prognoses van Ernst & Young ETM in een zoveelste rapport over de luchthavenuitbating in Deurne onderuit. Ze zet ook de redenering van minister Stevaert over een 'scheiding tussen exploitatie en ondertunneling' op de helling. Hij hield zich op 19 juli handig buiten de netelige discussie over de ondertunneling door te focussen op een besluit om in Deurne en Oostende voortaan te werken met publieke 'diensten met afzonderlijk beheer' en twee nieuwe algemene directeurs. In Gazet van Antwerpen legde Stevaert uit dat Deurne voor vijf jaar uit de zorgen is, want de luchthaven is verzekerd van een exploitatie- en investeringsenveloppe (in totaal 15 miljoen euro). Bovendien hoeft ze volgens de SP.A-minister het onmogelijke - haar rentabiliteit - niet langer te bewijzen. De beslissing over de enveloppe is echter opgewarmde kost, want al tweemaal eerder genomen (in maart 2000 en oktober 2001). De omvang ervan spoort anderzijds niet met de overheidsinvesteringen die Ernst & Young ETM, los van het ondertunnelingsdossier, in gedachten had (bijna 16 miljoen euro of 5 miljoen meer dan in de investeringsenveloppe is voorzien). De Vlaamse regering nam op 19 juli overigens alleen 'kennis van' het rapport van de afgedankte externe manager. Zijn huiswerk wordt dus verticaal geklasseerd.Voor het Antwerpse bedrijfsleven is dat bijzaak. Het Vlaams Economisch Verbond en de Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid stappen voluit mee in een PPS-formule voor de ondertunneling van de Krijgsbaan. Philippe Muyters (VEV): 'Deurne is van groot belang voor de haven, het Antwerpse zakenleven en de diamantsector. Het hele opzet is een testcase voor de PPS-intenties van de Vlaamse regering. Het moet in Deurne een win-win situatie zijn. De privésector investeert niet alleen in beton. Het geheel van de luchthaveninfrastructuur moet worden betrokken, bijvoorbeeld door de privésector toe te laten 50 hectare van het luchthaventerrein te ontwikkelen als KMO-zone.'Maar dat laatste stuit nu al op een njet van de Agalev-ministers Mieke Vogels en Vera Dua. Vorige week vrijdag probeerden zij op een allerlaatste vergadering van de Vlaamse regering voor het zomerreces in de beslissingsfiche van 19 juli over Deurne een passage over 'de valorisatie van de beschikbare luchthaventerreinen' te laten schrappen. 'Dat is niet gelukt. Maar die terreinen kunnen in een PPS-formule in geen geval pasmunt zijn voor een tunnel. We laten de rentabiliteitseis voor de luchthaven ook zeker niet vallen', luidde het achteraf. Het steekspel rond Deurne gaat gewoon door.Patrick Martens