U hebt het ongetwijfeld gemerkt: het belastingformulier heeft dit jaar opnieuw een gedaanteverwisseling ondergaan. U vindt er geen codes meer op terug. Voortaan moet u die zelf overschrijven van het kladformulier. Er wordt bovendien van u verwacht dat u naast die codes een controlegetal van twee cijfers noteert, dat u eveneens terugvindt op het klad. Het invullen van de fiscale aangifte wordt dit jaar dus weer een beetje ingewikkelder, waardoor de kans toeneemt dat u fouten maakt. Dat risico is veel kleiner als u uw aangifte elektronisch zou indienen. Op het aangifteformulier dat u vindt op Tax-on-web staan alle codes wel vermeld.
...

U hebt het ongetwijfeld gemerkt: het belastingformulier heeft dit jaar opnieuw een gedaanteverwisseling ondergaan. U vindt er geen codes meer op terug. Voortaan moet u die zelf overschrijven van het kladformulier. Er wordt bovendien van u verwacht dat u naast die codes een controlegetal van twee cijfers noteert, dat u eveneens terugvindt op het klad. Het invullen van de fiscale aangifte wordt dit jaar dus weer een beetje ingewikkelder, waardoor de kans toeneemt dat u fouten maakt. Dat risico is veel kleiner als u uw aangifte elektronisch zou indienen. Op het aangifteformulier dat u vindt op Tax-on-web staan alle codes wel vermeld. Dit jaar moet u uw belastingaangifte uiterlijk op dinsdag 30 juni 2009 bezorgen aan de fiscus. Die deadline geldt zowel voor de papieren als voor de elektronische aangifte via Tax-on-web. U stuurt het papieren belastingformulier ofwel via de post naar het scanningscentrum van uw gewest - het adres vindt u op de eerste bladzijde van het netformulier - ofwel deponeert u het in de brievenbus van uw plaatselijke belastingkantoor. Als u uw belastingbrief pas op 30 juni op de post doet, zal die te laat aankomen, met alle gevolgen van dien; de fiscus kan uw aanslag dan zelf vestigen en daarbij geen rekening houden met uw werkelijke beroepskosten. Kiest u voor Tax-on-web, dan kunt u zelfs wachten tot één minuut voor middernacht om de aangifte door te sturen. U kunt uw belastingaangifte ook elektronisch laten indienen door een tussenpersoon of een mandataris, zoals een boekhouder of een accountant. Enkel in dat geval hebt u tijd tot 31 oktober 2009 om de aangifte te bezorgen aan de fiscus. Let wel, u moet die tussenpersoon of mandataris een bijzondere, schriftelijke volmacht verlenen om de aangifte te mogen indienen. Hij moet zich ook registreren als 'lokale beheerder' op Tax-on-web. Elk jaar verschijnen een aantal nieuwigheden op het aangifteformulier. Op de nieuwe belastingbrief staan 61 nieuwe codes. 36 daarvan hebben te maken met de nieuwe wetgeving inzake inkomsten van sportbeoefenaars. Er werden ook 14 nieuwe codes ingevoerd naar aanleiding van het nieuwe fiscale statuut van de auteursrechten. Inkomsten van sportbeoefenaars, scheidsrechters en trainers Bent u arbeider of bediende en hebt u een bijverdienste als sportbeoefenaar, scheidsrechter, opleider of trainer, dan gelden er voortaan bijzondere regels voor de inkomsten uit uw sportieve activiteiten. Wie jonger is dan 26 jaar betaalt op de eerste 16.300 euro van zijn sportinkomen slechts 16,5 procent belastingen. Scheidsrechters en trainers betalen 33 procent belastingen op hun inkomsten, op voorwaarde dat die niet hoger zijn dan de inkomsten die ze halen uit hun hoofdberoep. De codes voor de toepassing van die nieuwe fiscale tarieven vindt u in vak IV van het belastingformulier. Auteursrechten Stel dat u als bediende werkt voor een bank. U schrijft regelmatig een bijdrage over uw vakgebied in opdracht van een uitgeverij. Voor de afgestane auteursrechten ontvangt u een vergoeding. Tot een bepaalde grens - 49.680 euro voor het inkomstenjaar 2008 - wordt die vergoeding voortaan belast als een 'roerend inkomen'. Dat betekent dat u op die inkomsten slechts 15 procent belastingen ('roerende voorheffing') hoeft te betalen. De heffing wordt rechtstreeks ingehouden door de betaler van de auteursrechten, zodat u het ontvangen inkomen in principe niet meer hoeft te vermelden op uw aangifte. Voor het inkomstenjaar 2008 is echter nog een overgangsregeling van kracht. De schuldenaars van de auteursvergoeding hebben immers pas sinds eind 2008 vernomen hoe ze de voorheffing moeten inhouden. De inkomsten op auteursrechten waarvan geen roerende voorheffing werd afgetrokken, moet u verplicht vermelden in vak XIV van deel 2 van de aangifte (codes 1190-71 en 2190-41). Wie deel 2 niet ontvangt, moet het aanvragen bij de belastingdienst. Het is belangrijk dat u aandacht besteedt aan de codes die recht geven op een belastingvoordeel. Die vindt u terug in de vakken VII, VIII en IX van de aangifte. We lichten er enkele voordelen uit. Dienstencheques Hebt u in 2008 dienstencheques gebruikt om er huishoudelijke hulp mee te betalen, dan kunt u het aankoopbedrag van die cheques vermelden onder de codes 1364-91 en 2364-61 van de aangifte. Voor de diensten- en PWA-cheques samen kunt u maximaal een bedrag van 2400 euro inbrengen. Ook mensen met een belastbaar inkomen van minder dan 22.870 euro kunnen voort- aan aanspraak maken op dit belastingvoordeel. Pensioensparen De premies die u in 2008 voor uw pensioensparen hebt betaald, geven recht op een belastingvermindering van 30 tot 40 procent van het gestorte bedrag. Het maximumbedrag dat u kunt inbrengen, is 830 euro. Energiebesparende uitgaven voor een woning Hebt u uw woning in 2008 energiezuiniger gemaakt - bijvoorbeeld door het dak te isoleren of door zonnepanelen te installeren - dan geniet u een belastingvermindering van 40 procent op het geïnvesteerde bedrag. Ook hier is er een plafond: u kunt maximaal 2650 euro recupereren. Hebt u zonnepanelen laten plaatsen aan uw woning, dan kunt u van die investering maximaal 3440 euro terugwinnen. Een belangrijke voorwaarde voor de belastingvermindering is dat u de werken hebt laten uitvoeren door een geregistreerde aannemer. DOOR JOHAN STEENACKERS/illustraties vanmol