Het onderzoek naar de bende rond Marc Dutroux neemt nog maar eens een verrassende wending.
...

Het onderzoek naar de bende rond Marc Dutroux neemt nog maar eens een verrassende wending.A nubis was tot voor kort slechts de Egyptische god die, met het lijf van een man en de kop van een jakhals, de necropool bewaakt en de doden begeleidt tot voor Osiris, de goddelijke rechter. Anubis zou overigens de zoon zijn van deze goede god en van de vruchtbaarheidsgodin Nephthys. Zij was op haar beurt tot voor kort slechts de gemalin van Set, de god van het kwaad en dus Osiris' gezworen vijand. Evenals Anubis, staat ook Nephthys de doden bij in hun tocht naar het hiernamaals. Abrasax was tot voor kort de oppergod die over de 365 kosmische goden en dus impliciet ook over de tijd heerst. Abrasax wordt trouwens al eens met Anubis vereenzelvigd, maar dan wel afgebeeld met de kop van een haan, een leeuw of een slang. Sinds begin vorige week hebben Anubis, Nephthys en Abrasax in ons land een heel andere gedaante gekregen. Anubis heet nu ineens Francis Desmedt (50), Nephthys heet Dominique Kindermans (46) en Abrasax blijkt ook de naam te zijn van het ?Institut? waarin dit koppel sinds midden 1990 de volgelingen van uiteenlopende luciferiaanse en satanische riten samenbrengt in Forchies-la-Marche, ten westen van Jumet. Daar hebben immers zowel een Waalse afdeling van de luciferiaanse Wicca International Witchcraft en L'Ordre Luciférien Initiatique als L'Eglise Belge de Satan hun tempels. Het is onder meer deze kerk die de speurders in het onderzoek naar de bende van Marc Dutroux sinds enkele maanden intrigeert. Vandaar ook enkele huiszoekingen tijdens de zonnestilstand in de nacht van 21 op 22 december. Er wordt immers vermoed dat (onder anderen) Bernard Weinstein, Dutroux' handlanger, wiens gebeente op 17 augustus 1996 in Sars-la-Buissière werd opgegraven, bindingen had met een satanische sekte. Dat blijkt uit het nu stilaan beruchte (maar niet gedateerde) briefje van ene Anubis dat bij Weinstein in Jumet gevonden werd : ?Bernard, n'oublie pas de lui rappeller que la grande fête approche et songe au cadeau pour la grande prêtresse.? Wie Weinstein aan dat groot feest moest herinneren, over welk geschenk, over welke opperpriesteres en over welke Anubis het gaat, is (nog) niet duidelijk. Het is evenmin duidelijk hoe ernstig de zogeheten bon de commande van ene Abrasax moet genomen worden, waarin aan Weinstein gevraagd wordt tegen achttien specifieke data van de satanische kalender slachtoffers van welbepaalde leeftijdscategorieën te leveren. Dat in hetzelfde document niet alleen verwezen wordt naar baby's maar ook naar ?des pratiques sexuelles anales, orales et vaginales? en naar rituelen waarbij ledematen worden afgerukt en bloed vloeit, maakt het allemaal nog beangstigender. SEKTEN IN BELGIEDe waakzaamheid ten aanzien van occulte genootschappen is tijdens de voorbije jaren verscherpt. Begin 1993 publiceerde Alain Lallemand, een journalist van Le Soir, zijn (onlangs nog geactualiseerde) boek ?Les sectes en Belgique et au Luxembourg?. De hogervermelde personnages en hun riten worden daarin uitvoerig maar niet zonder ironie beschreven. In maart 1996 startte ook het Belgische parlement met een onderzoek naar de activiteiten van sekten in België. Een volgens sommigen (vooral VLD-parlementariërs) overbodig initiatief. Temeer omdat de Belgische Staatsveiligheid al eerder ?een inventaris van de problemen? opmaakte en de informatie omtrent sekten centraliseert. Maar toen begon het Dutroux-onderzoek. Een vuistregel wil dat inlichtingendiensten het veld verlaten zodra een gerechtelijk onderzoek van start gaat, tenzij het gerecht een beroep wil doen op hun expertise. Zo volgde de Staatsveiligheid de activiteiten van de Celestian Church of Christ, een sekte waar vooral Ann Bouty, de gewezen vrouw van Jean-Michel Nihoul, mee te maken heeft. En zoals genoegzaam bekend, is Nihoul een van de hoofdverdachten in de affaire-Dutroux. Intussen werkt de Staatsveiligheid ook samen met de Brusselse BOB en de Gerechtelijke Politie in een vooronderzoek van het Brussels parket naar de handel en wandel van Abrasax. Vandaar het ongenoegen van de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid Bart Van Lijsebeth toen bleek dat de onderzoekers van Neufchâteau hem niet hadden ingelicht over de huiszoekingen van 21 december. Het leek zelfs alsof de Staatsveiligheid zich op haar beurt in de politieoorlog stortte. Als gewezen substituut-procureur des konings moet Van Lijsebeth nochtans weten dat de onderzoeksteams in de Dutroux- en aanverwante affaires thans op zoveel fronten tegelijk oprukken dat zij noch de magistraten en de speurders van andere ambtsgebieden, noch de twee (reeds overbelaste) nationale magistraten, noch de Staatsveiligheid, noch de minister van Justitie (en wie nog meer ?) kunnen inlichten over alle geplande acties. Loslippigheden kunnen bovendien niet alleen de eigenlijke Dutroux-onderzoeksdaden, maar ook de doorlichting van bepaalde sekten en het verder natrekken van enkele getuigenissen omtrent het misbruik van kinderen tijdens seksfuiven hypothekeren. En daar waren noch Lucifer noch Satan verantwoordelijk voor. Frank De Moor Het Institut Abrasax in Forchies-la-Marche, dichtbij Charleroi, is lang niet het enige dat zich met zwarte magie en duivelsriten inlaat.