JA
...

JASteve Stevaert'Ik ben blij met dit akkoord omdat er zoveel middelen vrijgemaakt worden voor de NMBS, namelijk 687 miljard frank. En omdat Vlaanderen de mogelijkheid krijgt van pre- en cofinanciering. Zodoende kunnen we een aantal projecten vrij snel realiseren zoals de ontsluiting van de haven van Antwerpen. Ik vind de 60/40-verdeelsleutel onzin, maar die communautaire muur bleek tijdens de onderhandelingen te hoog om te slopen. Als je die regeling buiten beschouwing laat, zit je met een goed akkoord. Om van die regeling te kunnen afstappen, heeft de federale regering behoefte aan een basismobiliteitsplan naar analogie met het Vlaamse. Daarin zijn duidelijke en objectieve maatstaven opgenomen die kunnen dienen als basis voor het opzetten van projecten en de financiering ervan. Tot op vandaag haalt Wallonië zijn oppervlakte aan als parameter ter ondersteuning van de verdeelsleutel. Wat uiteraard een vertekend beeld geeft van de noden op vlak van mobiliteit. Vlaanderen krijgt meer invloed op de NMBS dankzij dit akkoord. De administrateur-generaal van De Lijn verliest weliswaar de post die hij namens de CVP in de raad van beheer van de NMBS bekleedde. Hij zal er echter in de toekomst opnieuw zitting in hebben; dit keer echt als de grote baas van De Lijn. Een kleine maar belangrijke nuance. Daarnaast krijgen de regionale ministers van Mobiliteit voor het eerst in de geschiedenis echt iets te zeggen over de NMBS door zitting te hebben in het uitvoerend comité. Vroeger was er het interministerieel comité Mobiliteit, maar daarin kwam de spoorwegmaatschappij niet aan bod. Voor de Port of Singapore Authority (PSA) maakt de verdeelsleutel ook niets uit. Zij willen weten of de Antwerpse haven ontsloten wordt. Het klopt dat de haven veel belastingen opbrengt voor de federale staat en dat door die domme 60/40-regel te weinig terugvloeit naar Vlaanderen. Maar het is niet Vlaanderen dat de ontsluiting van de haven zal financieren. Wij betalen de intresten op een lening die de NMBS kan aangaan voor de werken. Daardoor kan de spoorwegmaatschappij sneller aanvangen met de werken en hoeft ze niet te wachten tot het moment dat ze binnen haar budget de middelen ter beschikking krijgt.'NEEJos AnsomsDe federale overheid stelt te weinig middelen ter beschikking van de NMBS en Vlaanderen heeft te weinig te zeggen binnen de spoorwegmaatschappij, vindt kamerlid Jos Ansoms (CVP). 'Ik ben blij dat ik dit akkoord niet hoef te verdedigen. Het overheidsgeld voor de NMBS tot 2012 bedraagt slechts 462 miljard frank en geen 687 zoals steevast vermeld wordt. Het verschil, 225 miljard, moet door de NMBS zelf gezocht worden door verzilvering van eigendommen, leasing, publiek-private samenwerking, enzovoort. Maar zelf houdt de regering de knip op de portemonnee: op het einde van deze regeerperiode zal de NMBS alles samen slechts 3,7 miljard meer investeringskredieten gekregen hebben dan het niveau in 1999. Terwijl er dankzij de economische hoogconjunctuur in 4 jaar 800 miljard meer ontvangsten te noteren vallen. In het beste geval worden vanaf de volgende regeerperiode meer middelen vrijgemaakt voor projecten in Vlaanderen. Maar dan is het te laat. Terwijl er in Wallonië, waar de noden kleiner zijn, de couponnetjestrein Luxemburg plots van nationaal belang wordt. Als je de werkelijke investeringsbehoeften in België nagaat, dan zou de verhouding 75/25 moeten zijn en niet 60/40. Premier Guy Verhofstadt (VLD) verwees de verdeelsleutel voor het Airbusproject en voor de onderwijsfinanciering zonder boe of ba naar de prullenmand. Telkens in het voordeel van Wallonië. Waarom kan dit niet voor het NMBS-akkoord? Omdat dit in het voordeel van Vlaanderen zou zijn. Voor Vlaanderen is dit een slecht akkoord. Het krijgt niet meer invloed in de NMBS. Geen extra zitje in de raad van beheer, de administrateur-generaal van De Lijn vliegt er zelfs uit. Iemand die daar op zijn plaats zat om de mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen aan te kaarten. Vlaanderen kreeg ook nul op het rekest wat betreft gewestelijke aanvullende beheerscontracten. Uitbating van spoorlijnen in samenwerking met De Lijn kan dus niet. De prefinanciering voor de ontsluiting van de Antwerpse haven is een vergiftigd geschenk. Want nu moet Vlaanderen driemaal betalen. Een eerste keer voor de verdeelsleutel 60/40, die Vlaanderen benadeelt. Een tweede keer om de Belgische economie met puur Vlaams geld te ondersteunen via de versnelling van de investeringen in de Antwerpse haven. En een derde keer om met federaal belastinggeld - vooral Vlaams geld - Waalse regionale snoepjes zoals de lijn Brussel-Luxemburg te financieren.'Opgetekend door Michel Van Hoof