Er is al veel gezegd over de oproep in het handvest van Hamas om Israël te vernietigen en - wat sommigen vinden - de noodzaak dat Hamas dit doel afzweert als voldoende voorwaarde om internationale legitimiteit, economische steun en diplomatieke erkenning te krijgen. Maar wie het handvest zelf nauwkeurig leest (te vinden op http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html), ontdekt dat Hamas - ook bekend als de Islamitische Verzetsbeweging - niet alleen (hoezeer ook op verkeerde of moorddadige wijze) de vernietiging van Israël nastreeft. Uit het handvest blijkt dat Hamas beheerst wordt door een nazigelijke en genocidale houding tegenover joden in het algemeen.
...

Er is al veel gezegd over de oproep in het handvest van Hamas om Israël te vernietigen en - wat sommigen vinden - de noodzaak dat Hamas dit doel afzweert als voldoende voorwaarde om internationale legitimiteit, economische steun en diplomatieke erkenning te krijgen. Maar wie het handvest zelf nauwkeurig leest (te vinden op http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html), ontdekt dat Hamas - ook bekend als de Islamitische Verzetsbeweging - niet alleen (hoezeer ook op verkeerde of moorddadige wijze) de vernietiging van Israël nastreeft. Uit het handvest blijkt dat Hamas beheerst wordt door een nazigelijke en genocidale houding tegenover joden in het algemeen. Het zou geen verbazing wekken als een zogenaamde Palestijnse bevrijdingsbeweging Israël afschilderde in weinig vleiende, of zelfs (als we de beweging enige overdrijving toestaan) giftige bewoordingen. Maar het negenduizend woorden tellende Hamas-handvest zet, net zoals de nazi's deden, joden, Israëli's en zionisten (termen die in het handvest vrijwel als synoniemen worden gebruikt) in een manicheïstisch conflict niet louter tegenover de Palestijnen, maar tegenover de islam, die voor Hamas synoniem is met al het goede. 'Doordat het joods is en het een joodse bevolking heeft, tart Israël de islam en de moslims' (artikel 28). Deze voor het overige ongelofelijke bewering is niet verbazingwekkend, aangezien Hamas joden en Israël beschrijft als een kosmisch kwaad. Op een manier die vrijwel linea recta uit nazihandboeken komt, betoogt Hamas dat het zionisme 'niet aarzelt welke weg dan ook te bewandelen, of welke verachtelijke en weerzinwekkende middelen dan ook aan te wenden om zijn streven te bereiken'. En wat is dat streven? 'Samenlevingen te gronde te richten, waarden te vernietigen, verantwoordelijkheidszin te fnuiken, de deugd te doen wankelen en de islam weg te vagen. Het (zionisme) zit achter het verspreiden van alle soorten verdovende middelen en giftige stoffen om zijn heerschappij en groei te bevorderen' (artikel 28). Hamas ziet joden niet alleen als uitermate kwaadaardig in hun verlangens, maar - anders dan anderen - ook als uitermate machtig en in staat om die verlangens te bevredigen. In een delirerende antisemitische passage die herinnert aan de extreemste nazi-ideologen beweert het handvest dat de joden rijkdom hebben opgehoopt die het hun mogelijk heeft gemaakt 'controle te verwerven over de media van de wereld zoals nieuwsagentschappen, de pers, uitgeverijen, omroepen en dergelijke. [Ze hebben die rijkdom ook gebruikt] om revoluties te ontketenen in verschillende delen van de wereld om hun belangen te dienen en er de vruchten van te plukken. Zij zaten achter de Franse en de Communistische Revolutie en achter de meeste revoluties waar we hier en daar over horen' (artikel 22). In deze delirerende fantasie (onder de clandestiene organisaties waarvan de joden zich zouden bedienen om de wereldheerschappij te verwerven noemt het nadrukkelijk 'Rotary Clubs'!) beschrijft het handvest van Hamas vervolgens de joodse macht en kwaadaardigheid in nog sinisterder bewoordingen: de joden 'hebben het geld gebruikt om de heerschappij te verwerven over de imperialistische staten en die vele landen te laten koloniseren om de rijkdommen van die landen te exploiteren en er hun ontaarding te verspreiden. Wat plaatselijke en wereldwijde oorlogen betreft, het is zo geschied en niemand spreekt het tegen dat zij achter de Eerste Wereldoorlog zaten, om het Islamitisch Kalifaat weg te vagen. Zij sleepten materiële winsten in de wacht en legden de hand op vele bronnen van rijkdom. Ze verkregen de Balfourverklaring en richtten de Volkerenbond op om door middel van die organisatie over de wereld te heersen. Ze zaten ook achter de Tweede Wereldoorlog, waar ze reusachtige winsten maakten door de handel in oorlogsgoederen en voorbereidingen troffen voor de oprichting van hun staat. Zij stimuleerden de oprichting van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad ter vervanging van de Volkerenbond, om via deze instrumenten over de wereld te heersen.' Alsof deze wilde antisemitische litanie nog niet genoeg is, verklaart Hamas, op de typische nazimanier om alle kwaad van de wereld aan de joden toe te schrijven, dat 'er nergens één oorlog is uitgebroken zonder dat hun hand erin merkbaar was' (artikel 22). Met hoeveel macht zullen de joden tevreden zijn? Volgens Hamas 'komt er nooit een einde aan het zionistische gekonkel, en na Palestina zullen ze hun zinnen zetten op uitbreiding van de Nijl tot de Eufraat. Pas wanneer ze klaar zijn met het verteren van het gebied waar ze hun hand op hebben gelegd, zullen ze beginnen denken over nog meer uitbreiding, enz. Hun plan is uiteengezet in de Protocollen van de Wijzen van Zion' (artikel 32). Net zoals de nazi's deden, gaat Hamas ervan uit dat de joden een geheime internationale samenzwering hebben opgezet om de wereld te overheersen. Geconfronteerd met deze demonische vijand is Hamas vastbesloten de islamitische wereld ertoe aan te sporen te handelen op de enige tegenover dit gevaar afdoende wijze. Onderhandelen, compromissen sluiten, een zekere modus vivendi vinden met Israël en joden (het bestaan zelf van joden in Israël wordt als een belediging van de islam opgevat) is niet denkbaar. Jihad en vernietiging zijn dat wel. Door elke morzel van Palestina, Israël in zijn geheel inbegrepen, tot Palestijns en islamitisch gebied te proclameren, en conform zijn demonische opvatting van joden, verklaart het handvest dat '[vredes]initiatieven, de zogenoemde vreedzame oplossingen en de internationale conferenties om het Palestijnse probleem op te lossen stuk voor stuk tegen de overtuigingen van de Islamitische Verzetsbeweging indruisen'. Waarom? Omdat 'enig deel van Palestina opgeven betekent dat we een deel van de godsdienst opgeven; het nationalisme van de Islamitische Verzetsbeweging behoort tot haar geloof, de beweging leert haar leden zich aan haar principes te houden en de vlag van Allah boven hun vaderland te hijsen terwijl ze hun jihad strijden' (artikel 13). Dus wat rest Hamas en alle moslims dan te doen? Ondanks de pro forma verklaring van Hamas dat het 'humane' Hamas joden en christenen alleen zal tolereren op de onmogelijke voorwaarde dat zij onder islamitisch fundamentalistische overheersing leven (artikel 32), is de tegen joden gerichte genocidale logica van het stichtingsdocument van Hamas expliciet: 'Hamas streeft ernaar Allahs belofte in vervulling te doen gaan, hoe lang dat ook mag gaan duren. De profeet, gebed en vrede zij met hem, heeft gezegd: de tijd zal niet komen eer moslims tegen de joden strijden (en hen doden); eer de joden zich verbergen achter rotsen en bomen, die zullen uitroepen: O moslim! er zit een jood achter mij verborgen, kom hier en dood hem! Dit zal niet gelden voor de gharqad, die een joodse boom is' (artikel 7). Kan er op welke wijze dan ook van dit genocidale pad worden afgeweken? Nee, volgens het artikel van het handvest dat onmiddellijk op zijn oproep tot genocide volgt, getiteld 'De Slogan van de Islamitische Verzetsbeweging', is dat door God geheiligd: 'Allah is haar doel, de Profeet haar model, de Koran haar Grondwet, Jihad haar weg en de dood voor de zaak van Allah haar subliemste overtuiging' (artikel 8). Dit is geen selectieve lezing van het Hamas-handvest, zoals de uitvoerige citaten aangeven. Gecombineerd met de nadruk die het handvest legt op de slaafse overgave van moslims aan Hamas' fundamentalistische opvatting van de islam, vormen zijn delirerend demoniserende, haast klassiek nazistische beschrijvingen van joden en zijn vernietigingsfantasieën de kern van Hamas' onbuigzame en van Godswege opgedragen canonieke equivalent van de Declaration of Independence. Als iemand die zijn hele leven het nazisme en zijn radicale moordzucht heeft bestudeerd, ben ik altijd uitermate terughoudend om de term 'nazi' te gebruiken voor andere verwerpelijke, antisemitische of genocidale bewegingen. Maar wat ook de overige verschillen mogen zijn, het antisemitisme en de moordzuchtige logica die de hoofdinhoud en de retorische structuur en substructuur van dit handvest en deze politieke partij vormen, zijn onmiskenbaar net als die van de nazi's ten opzichte van joden. Laten we ons eens voorstellen dat een gebied of land dat grenst aan de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of enig ander land geregeerd werd door een politieke partij die, in de geest van zo'n handvest, herhaaldelijk burgers van een van die landen had geterroriseerd en vermoord met zelfmoordbomaanslagen, en een regeringshandvest over Amerikanen, Duitsers, Fransen of Britten had uitgevaardigd dat de bevolking van dat land beschrijft zoals Hamas doet met joden - daarbij niet alleen oproepend tot de vernietiging van dat land maar ook tot massamoord op zijn bevolking. Zouden de mensen van dat land zeggen, wanneer die politieke partij, onder de zwaarste internationale en financiële druk, louter lippendienst bewijst aan het afzweren van zijn doel om dat land te vernietigen, dat die partij dan een geschikte partner voor vrede is? Zouden de mensen zeggen dat een politieke partij die zulke diep irrationele overtuigingen koestert, die zulke onverbiddelijke haat aanwakkert en de taal van de massamoord spreekt massale internationale hulp zou moeten krijgen, die haar greep op de macht alleen maar kan verstevigen en haar moordzuchtige bedoelingen bevorderen? Het handvest van Hamas kan beter niet weggewuifd worden als 'alleen maar woorden' of als niet van belang in vergelijking met wat voor retorische toegevingen Hamas nu misschien ook doet onder politieke en economische druk. (Tot dusver heeft Hamas iedere letter van zijn genocidale handvest keihard verdedigd.) Zelden heeft in de moderne wereld een politieke partij zulke verbijsterende haat en openlijke moordzucht tegen een ander volk in zijn constitutie opgenomen. Nog zeldzamer waren de gelegenheden waarbij zo'n partij aan de macht kwam. Het nazipartijprogram van 1920 bevatte ook veel antisemitisme, maar vergeleken bij het handvest van Hamas waren de demonisering en de voorschriften die het bevatte aan de slappe kant. Regeringen, politieke partijen en politieke leiders spreken zelden openlijk de taal van de vernietiging. Gelet op de buitengewoon grote politieke kosten van zulke taal zouden we hen altijd op hun woord moeten geloven wanneer ze zulke taal gebruiken. De afgelopen honderd jaar hebben laten zien dat ze, wanneer ze uitdrukking gaven aan moordzuchtige dromen, net zoals Hitler meenden wat ze zeiden. VERTALING: HERMAN JACOBSDANIEL JONAH GOLDHAGEN