Onderwijs
...

OnderwijsIn de problematische overgang van leerlingen van het secundair naar het hoger onderwijs wordt één punt over het hoofd gezien ('Dossier Onderwijs', Knack nr. 14). Alle onderwijsinstellingen moeten zien te overleven in een concurrentiemodel. De vraag is of de aanmatigingen van de vrije markt ook van toepassing zijn op het onderwijs. Anders gezegd: verhoogt concurrentie de kwaliteit? Zolang onderwijsinstellingen gesubsidieerd worden door het tellen van het aantal neuzen, vrees ik dat dit niet het geval is. Secundaire scholen worden onder meer geëvalueerd op slaagpercentages, of die garant staan voor kennis en kunde wordt niet nagegaan. Geen enkele secundaire school wordt bestraft of extra gesubsidieerd op basis van haar eindproducten: produceren zij goeie werkkrachten, vindingrijke ondernemers, bekwame studenten, maatschappelijk waardevolle mensen? Wie maalt erom? De subsidiërende overheid? Dan zal zij toch andere of bijkomende criteria moeten hanteren bij de doorlichting van scholen.Paul MuysPaul Muys zet Jan Hoet op de plaats waar hij hoort: de ontspanningswereld. Het is goed dat iemand eindelijk de zogenaamde 'moderne kunst' op de korrel neemt ('Forum, Knack nr. 14). Jan Hoet is inderdaad een potsierlijk man die denkt de moderne kunst te hebben uitgevonden. Wat hij doet, heeft niets te maken met kunst maar alles met animatie en vrijetijdsbesteding.Dillemans (1)Roger Dillemans stelt in 'Forum' (Knack nr. 12) dat hij 'maar weinig godsdiensten kent die openlijk vergiffenis vragen voor hun fouten'. Ik ken maar weinig godsdiensten die zoveel fouten gemaakt hebben. Verder is het vrij zinledig om vergiffenis te vragen voor een fout en vervolgens keihard te volharden in het boze. De Paus verklaart de vrouwen in een recente brief bijvoorbeeld opnieuw tot tweederangswezens, betuigt nu zijn spijt over het leed dat de vrouwen is aangedaan maar verandert er uiteindelijk niks aan. De christelijke heilsboodschap van Dillemans' generatie ken ik wel: ik werd namelijk door zijn generatie in 'het geloof' opgeleid en ben na veel kritisch nadenken over wat ik geleerd had en na diepe introspectie tot de slotsom gekomen dat er buiten de schaamteloze indoctrinatie met geopenbaarde waarheden niks essentieels in die christelijke heilsboodschap zit. Tenzij Dillemans de humanistische ethiek zou bedoelen maar dat is natuurlijk geen godsdienst, maar een morele code. Ik begrijp natuurlijk wel dat Roger Dillemans Christus' oorspronkelijke boodschap van universele, onvoorwaardelijke liefde als een diepe persoonlijke religieuze ervaring bedoelt, maar daar heeft een slachtoffercultus als het christendom al bijna 2000 jaar niks mee te maken.Dillemans (2)Roger Dillemans kent zijn eigen godsdienst niet: noch de geschiedenis, noch de leer. De geschiedenis kan hem leren wie de werkelijke schuldigen zijn en welke de draagwijdte is van de bekende misdaden (verkleind tot fouten) en vooral hoe het mogelijk was dat deze gruwelijke barbaarsheden in naam van God konden gebeuren vanuit de leer. Dan zal hij zien dat alles enkel bedoeld was om absoluut gezag en absolute macht te verwerven. Een katholiek wereldgeweten, in handen van een onfeilbare, absolute dictator was de droom van vele pausen. Ik zou liever dat wereldgeweten toevertrouwen aan mensen zonder een predikaat, dat onenigheid, strijd en de afschuwelijkste misdaden tegen de menselijkheid oproept. Roger Dillemans zal verwonderd zijn over het agressieve opportunisme van deze pauselijke schuldbekentenis, met goddelijke accuratesse afgewogen.Hoger Comité van ToezichtIn 'Speurders zoeken werk' (Knack nr. 14) staat het onthutsende nieuws te lezen dat Willy Vermeulen de oorzaak zou zijn van de afschaffing van het Hoog Comité van Toezicht (HCT) dat werd vervangen door de Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) omdat 'intussen de CDBC verder lijdt onder het odium waarmee Vermeulen het toenmalige Hoog Comité van Toezicht heeft opgezadeld'. Dit is toch wel sterke taal over de stichter en huidig voorzitter van vzw STEM - (Samen tegen elke Misstand bij de Overheid) die de 'prijs van de democratie' heeft ontvangen tijdens de Gentse Feesten van 1997. Vermeulen was blijkbaar in de problemen geraakt nadat hij misstanden bij het HCT had durven aanklagen en belangeloos elke vorm van dysfunctioneren van deze diensten aan het licht had gebracht (zo staat te lezen in de statuten van STEM). Als de bewering in Knack de waarheid is, rijst de vraag of deze ambtenaar als orgaan van de overheid geen misstap heeft begaan. Vermits Willy Vermeulen door dit artikel in opspraak wordt gebracht, korte tijd nadat hij door minister Verwilghen zogezegd in ere werd hersteld, kan worden verwezen naar de statuten van vzw STEM. Volgens artikel 3 kan de vzw mensen (vooral ambtenaren) helpen met raad en daad maar 'daarnaast kan de vereniging op de meest uiteenlopende manieren bijdragen tot het realiseren van maatschappelijke veranderingen in de richting van een meer doorzichtige, democratische maatschappij met inbegrip van een efficiënte, doelmatig gecontroleerde overheid en dito overheidsdiensten'. Beantwoordt de CDBC niet aan deze criteria inzake efficiëntie?SleenIn 'Kunst voor de kassa' (Focus, bijlage bij Knack nr. 13) worden verschillende strips, waaronder twee strips bij Standaard Uitgeverij uitgegeven, besproken. Marc Sleen, auteur van Nero, heeft dit artikel gelezen en ons daarna gecontacteerd. De stelling die in dit artikel aangenomen wordt betreffende de huidige inbreng van Marc Sleen in het album, is niet correct. Tot op heden is het nog steeds Marc Sleen die de volledige scenario's schrijft en het volledige album schetst. Zijn medewerker zorgt voor de verdere uitwerking hiervan. Er zijn reeds meer dan tweehonderd Nero-albums verschenen. Dat zijn tweehonderd albums waarvan zowel het scenario als de tekeningen komen van de hand van Marc Sleen.LegerHet enige goede aan een Europees leger is dat de lidstaten minstens onder elkaar geen oorlog zullen voeren. Want in Europa ontstonden de wereldoorlogen. Maar denken dat we de Amerikanen niet meer nodig hebben, is het toppunt van verwaandheid ('Wat we zelf doen, kost meer', Knack nr. 14). Kenschetsend is wel dat rivaliteit steeds aanwezig blijft. Het is bespottelijk dat een klein landje - met een staatsschuld van 10.000 miljard, dat boven zijn stand leeft en nauwelijks de eindjes aan elkaar kan knopen - zich voordoet als een rijk land. De last van steeds duurdere bewapening zal niet meer kunnen gedragen worden door kleine landen. Zij kunnen enkel nog het voetvolk leveren en wat logistieke steun. Amerika is en zal de enige grootmacht blijven die instaat voor de wereldvrede. Europa heeft Engeland, Duitsland en Frankrijk die bij kleinere conflicten kunnen optreden en daar ook geld genoeg voor hebben. Laat elk doen waar hij geschikt voor is. België zou beter eerst zijn schulden afbetalen en het geld voor nutteloze ongebruikte bewapening besteden aan meer welzijn.Golf'Met Payne in het hart' (Knack nr. 14) getuigt van een zeer diepzinnige kennis van de golfsport. Het artikel beschrijft perfect de pathologie van de golfverslaafde. Het kan niet anders of de auteur heeft het zelf ook goed zitten. Dank voor het leesplezier.LumumbaHet koloniale uitbuitingsbeleid van Leopold II kostte - afhankelijk van de bronnen - tussen 8 en 20 miljoen mensen het leven. De barbaarse repressiemethoden in Kongo-Vrijstaat verschilden niet van die van nazi-Duitsland. Leopold II hoefde zich nooit te verantwoorden voor zijn Kongo-politiek. Als mea culpa voor het verleden wordt een parlementaire onderzoekscommissie opgezet aangaande de moord op Patrice Lumumba ('Pro & contra', Knack nr. 14). Eén symbolische frank schadevergoeding voor een vergeten genocide.Staf de Wilde, De Haan.,André Cassiers, Brasschaat.,Rudy Deblieck, e-mail,Denis Reynders, Helchteren.,Andreas Godfroid, eredirecteur-generaal Abos, Ternat.,Vanessa Fias, assistente pers en promotie, Standaard-uitgeverij.,Willy Degheldere, Brugge.