Opus Dei (1)
...

Opus Dei (1)In "Het geld komt van overal" (Knack nr. 26) wordt gesteld dat de erkende ngo Actec "een dekmantel vormt voor de ontwikkelingshulp van Opus Dei". Het artikel suggereert sterk dat ik mij zou vereenzelvigen met Opus Dei. Ik wil mij uitdrukkelijk van deze organisatie distantiëren en betreur dat mijn naam gebruikt wordt door een geleding van Actec om aan fondsenwerving te doen. Het ngo-landschap in België weerspiegelt alle geldende politieke of levensbeschouwelijke stromingen. Er zijn vrijzinnig-, protestants- en katholiek-geïnspireerde ngo's, andere organisaties identificeren zich met bepaalde politieke partijen, nog andere komen uit kringen van werknemers- of werkgeversverenigingen en zo meer. Het toekennen van subsidies aan ngo's is gebaseerd op de kwaliteit van hun werk en staat los van hun religieuze, politieke of filosofische overtuiging. Mocht de overheid haar subsidies verdelen op basis van toevallige sympathie voor deze of gene strekking, dan zou men haar terecht van willekeur kunnen beschuldigen. De subsidiëring hangt af van de ontwikkelingsrelevantie van de activiteiten voor de plaatselijke bevolking. Een betoelaging van een ngo houdt bijgevolg niet in dat ik de levensbeschouwelijke opstelling van die ngo deel. De nieuwe regelgeving vereiste dat alle ngo's opnieuw een erkenningsaanvraag indienden. Eens erkend kon een aanvraag tot subsidiëring door Abos ingediend worden. Om voor iedereen een objectieve en transparante procedure te garanderen, werd het onderzoek toevertrouwd aan onafhankelijke experts, bijgestaan door Abos-ambtenaren. Ik volgde hun advies: de werking van Actec op het terrein te subsidiëren, maar het luik "educatie" - bewustmaking in het Noorden - sterk te reduceren. De kwaliteit van dit terreinwerk zal later dit jaar bij alle ngo's, dus ook Actec, geëvalueerd worden. Mochten uit deze evaluatie tekortkomingen blijken, zal dat zijn weerslag hebben op de financiering van de volgende jaren. Om dat mogelijk te maken, heb ik dit jaar in de Abos-begroting vijftig miljoen frank voorzien. De financieel-administratieve werking van ngo's wordt jaarlijks gecontroleerd. Op basis van ernstige aanwijzingen van mogelijke misbruiken kan steeds een diepgaander onderzoek worden gestart.Opus Dei (2)Al veel te lang brengt Opus Dei schade toe aan de katholieke kerk. Haar fervente aanhangers zijn erin geslaagd om op slinkse wijze tot in de hoogste rangen van de kerk te infiltreren waar ze de boodschap van liefde, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid geweld aandoen. Er zijn nog veel overtuigde katholieken die op bewuste, echte en vrije wijze trouw zijn aan de paus en de boodschap van Christus. Die moeten wel toezien hoe valse profeten heimelijk proberen de kerk te vernietigen. Het werd hoog tijd dat deze huichelaars worden ontmaskerd.Opus Dei (3)Ik ben geen lid van Opus Dei en zou het niet willen zijn, want ik verafschuw in een gespannen sfeer te leven. Daarbij is de organisatie wat ouderwets op alle niveaus. Als ze succes heeft, dan is dat alleen omdat andere ideologieën nog meer naast de realiteit leven. Maar wees tolerant: wat heeft Opus u misdaan? "Haar opvattingen over de arbeid wijken een eind af van de leer van de katholieke kerk en leunen sterk aan bij het calvinisme." Mag de katholieke kerk na 450 jaar geen deel van de calvinistische leer inslikken? "Zijn volgelingen noemen hem sober. Critici oordelen dat hij verlekkerd was op drank en spijs." Dat had hij dan gemeen met vele gekende personaliteiten zoals onder andere Jezus Christus en ikzelf. Laat die ascetische volgelingen de mensen maar wijsmaken dat hij van zuiver water en christelijke liefde leefde. Bent u wel zeker dat Knack de voornaamste maatschappelijke aspecten onder de ogen van de lezers brengt? Wat kent u van de grote gebeurtenissen, spanningen, opties, machten op het einde van dit decennium? Leer maar van het Opus Dei uw werk nauwgezet te volbrengen.Opus Dei (4)Uw potsierlijke opsomming heeft onverwachte, plezierige gevolgen. Alexandra Colen weet niet eens waarover het gaat, want als zij van het parlement komt, doet zij de was en maakt het eten voor haar kinderen. Zij is immers huismoeder. Maar het vernoemen van haar naam doorbreekt nogmaals het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok. Het is toch duidelijk dat alle mensen die haar mening delen, nu Vlaams Blok gaan stemmen.Opus Dei (5)U licht een tipje van de inktzwarte sluier van bedrog, corruptie, intimidatie, indoctrinatie en manipulatie die de activiteiten van het Opus Dei aan het daglicht onttrekt. Hun geïndoctrineerde medewerkers voeren de plannen uit, maar het Opus neemt daar nooit de verantwoordelijkheid voor op. Steeds opnieuw verschuilt Opus zich achter spirituele motieven om de meest corrupte praktijken te camoufleren. Ondanks het protest van zeer goed ingelichte christenen, zijn ze er door geld en bedrog in geslaagd, hun stichter te laten zalig verklaren.Brussel"Het Gewest speelt met geld" (Knack nr. 26) richt de schijnwerper op de uitvoering van het Urban-programma en meer specifiek op het voorstel met betrekking tot een bedrijvencentrum in Molenbeek. U schrijft dat Europa al in 1994 honderd miljoen voor Brussel uittrok en dat pas vier jaar later projecten op gang kwamen. De Brusselse regering diende in 1994 een "voorstel" in. Pas in 1996 kwamen de Europese goedkeuring en de zekerheid over het beschikbare bedrag om een sterk geamendeerd programma uit te voeren. U hecht veel belang aan een nota van burgemeester Moureaux van Molenbeek. Met meer kennis van zaken had u "het gewest waakt over haar geld" moeten schrijven. Het Urban-programma wordt voor de helft op het grondgebied van de Stad Brussel uitgevoerd. De realisatie van het bedrijvencentrum in Molenbeek zou inderdaad vlotter kunnen verlopen. Economieminister Chabert en zijn medewerkers staan erop dat een zo belangrijk initiatief in een gevoelige wijk correct verloopt en economisch onderbouwd is, zodat het op termijn voldoende levenskansen heeft. Met voorspelbare mislukkingen is noch de bevolking van Molenbeek, noch de belastingbetaler noch de co-sponsor Europa gediend. Er werd inderdaad een hele periode gezocht naar een geschikt gebouw dat in modules kan gerealiseerd worden en voldoende toegankelijk is. Het gebouw dat uiteindelijk toch aangekocht werd - om de Europese middelen niet te verliezen -, beschikt over weinig troeven. Wij drongen erop aan dat de managers van de bedrijvencentra van 3000 m² niet "onder vrienden" zouden worden aangeworven, maar op een gedepolitiseerde en objectieve wijze via een selectiebureau. De stad Brussel ging hiermee akkoord, Molenbeek had bezwaren. Is het zo abnormaal dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarborgen en correcte procedures vraagt als het in het Molenbeeks bedrijvencentrum 36 miljoen investeert? De nota van Moureaux dan. De sleutelfiguur in het Molenbeeks dossier is Merry Hermanus. Dergelijke lieden willen koste wat het kost hun zin doordrukken, mensen die correct hun werk doen, zijn dan "onbekwaam". Kritiek uit die hoek, motiveert mij om correct te blijven.Recht van antwoordHoewel ik geen eeuwigdurende polemiek wil starten, moet ik toch andermaal reageren op de uitlatingen van Frank De Moor in "Broedkamer van geruchten" (Knack nr. 23) en in zijn naschrift bij mijn lezersbrief in Knack nr. 25. Ik ben nooit verhoord door de rijkswacht. Na maandenlang aandringen van Danny De Pauw van de BOB Brussel, heb ik uiteindelijk toegestemd in een gesprek met hem en zijn collega op 2 oktober 1997. Strikte voorwaarde van mijn kant was, dat ik hen enkel algemeen advies zou verstrekken over het verhoren van mensen met dissociatieve stoornissen en niet zou spreken over mevrouw Louf (kwestie van beroepsgeheim). Dat heb ik ook zo gedaan, hoewel beide heren honderduit vertelden over hun ervaringen met en hun ideeën over mevrouw Louf. Meneer De Moor impliceert in zijn naschrift dat ik toch mijn beroepsgeheim zou geschonden hebben. Dat is een zware en ongegronde beschuldiging. Meneer De Pauw heeft mij bij twee verschillende gelegenheden verzekerd dat ik zijn verslag van ons gesprek zou kunnen inkijken en eventueel corrigeren. Ondanks mijn aandringen is dat tot op heden niet gebeurd. Door klakkeloos uit dit eenzijdig verslag te citeren, bewijst Frank De Moor enkel dat hij zijn informatie inderdaad van horen zeggen heeft. Daarom wil ik het punt herhalen dat u zo handig uit mijn vorige brief weggelaten heeft: dit is geen serieuze onderzoeksjournalistiek.Naschrift Wij verwijzen de lezer naar onze commentaar op de lezersbrief van mevrouw Heyse in Knack nr. 25. Een gesprek dat is vastgelegd in een proces-verbaal is een verhoor, dat moet mevrouw Heyse toch wel weten. En als dusdanig is een proces-verbaal, tot bewijs van het tegendeel, een officieel bewijskrachtig stuk. Is daaruit citeren dan geen serieuze onderzoeksjournalistiek? De hoofdredactie.R. Moreels, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Brussel.,Dr. A. Beuselinck, Leuven.,J. Vandenbrande, Linkebeek.,A. V. Colen, Oostende.,M. Verbeke, Winksele.,Bie Heyse, klinisch psycholoog, Gent.