Tariq Ramadan bejubelt Barack Obama vanwege zijn pleidooi voor toetreding van Turkije tot de EU. Hoofdzakelijk judeo-christelijke groepen zien niet dat Turkije incontournable is in de relaties met het Midden-Oosten, noch dat de bilaterale handel verdrievoudigd is tussen 1990 en 2003 en evenmin dat de EU miljoenen werkkrachten nodig heeft. Het wordt tijd, aldus Ramadan, dat Europa Turkije binnenlaat in het Europese project.
...

Tariq Ramadan bejubelt Barack Obama vanwege zijn pleidooi voor toetreding van Turkije tot de EU. Hoofdzakelijk judeo-christelijke groepen zien niet dat Turkije incontournable is in de relaties met het Midden-Oosten, noch dat de bilaterale handel verdrievoudigd is tussen 1990 en 2003 en evenmin dat de EU miljoenen werkkrachten nodig heeft. Het wordt tijd, aldus Ramadan, dat Europa Turkije binnenlaat in het Europese project. Via een geprivilegieerd partnerschap kan echter gerust ingespeeld worden op Ramadans wens. Het aanleren van een studieuze houding en een efficiënt activeringsbeleid van de honderdduizenden werkloze immigrantenjongeren (en hun nakomelingen) kunnen verder het Europese vergrijzingsprobleem remediëren. Belangrijker is echter dat Europa levensbeschouwelijk weinig lessen te leren heeft van een omstreden islamoloog die Europa enkel als wingewest beschouwt. Ramadan miskent vooral een zich immer uitbreidend niet-theïstisch wereldbeeld onder de Europese (en Amerikaanse burgers). De meest recente American Religious Identification Survey (ARIS) 2008 stelt sinds 1990 een verdubbeling vast van het aantal VS-burgers die zichzelf atheïstnoemen. In The Ancestor's Tale beschrijft de kersverse UA-eredoctor Richard Dawkins immers onze rechtlijnige afstamming van eencelligen via miljoenen jaren evolutie. In Science Express van 8 januari 2009 wordt bijkomend het principebewijs geleverd dat het mogelijk is dat leven ontstaat uit niet-levende materie, zonder tussenkomst van een bovennatuurlijke kracht! De ARIS-enquête suggereert sterk dat het wetenschappelijke verlichtingsdenken reeds diepgeworteld zit in de westerse mens. Mogelijk verklaart dit mede de reserve van de Europese publieke opinie ten aanzien van godspersoon-gebonden religies in het algemeen en een moslimland als Turkije in het bijzonder. In dit Darwinjaar stellen we echter vast dat de moslimbevolking een sciëntistisch wereldbeeld niet deelt. Verontrustend is ook de terugkeer van de theopolitiek, bijvoorbeeld in de vorm van de met het creationisme flirtende Vrije Christen Democraten, en de opmars van conservatieve ideeën over de man-vrouwverhoudingen en van homofobie bij Vlaamse jongeren. Zowel bij allochtonen als bij autochtonen dient het langzaam doorbrekende niet-theïsme dus verder beschermd, uitgelegd en verankerd, en dit ter bevordering van de maatschappelijke rust in een multiculturele wereld. Het is voor alle Europese lidstaten reeds een voldoende uitdaging om de miljoenen Europese moslims te winnen voor deze moderne kijk op de wereld. Pas wanneer dit project kans op slagen heeft, kan de opname van nog eens miljoenen gelovige Turkse moslims overwogen worden. Maarschalk Vauban zou zeggen: D'abord la consolidation, après l'expansion... van het niet-theïstische paradigma. KARL DHAENE IS KERNLID VAN DE LIBERALE DENKTANK LIBERALES. door Karl Dhaene