PETER DE ROOVER
...

PETER DE ROOVER De Raad van State gaf ere-Senator Rob Vandezande gelijk. Die eiste de vernietiging van zijn viertalige identiteitskaart. Maar België wil met de viertalige kaart doorgaan. Een aanslag op de taalwetgeving, vindt Peter De Roover van de Vlaamse Volksbeweging.?Eind 1991 kreeg Rob Vandezande (VU) gelijk van de Raad van State. Eind 1996 bevestigde die het arrest en legde de overheid vanaf 3 maart 1997 een dwangsom op per dag dat ze de taalwet bleef overtreden. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Charles-Ferdinand Nothomb (PSC) nam midden de jaren tachtig namelijk een loopje met die taalwetgeving. De opvolger van Nothomb, Louis Tobback (SP), wilde in 1991 de taalwet wijzigen, maar botste op de Parti Socialiste (PS) die het Engels geen ruimte wilde geven als officiële taal. De overheid deed intussen niets, betoonde jarenlang niet het minste respect voor haar eigen wetgeving. Van de Raad van State mag Johan Vande Lanotte (SP) nu de taalwet wijzigen. Wij betwisten dat advies. Het uitreiken van identiteitskaarten is een taak voor de gemeentelijke overheid en de grondwet bepaalt dat de gemeenschappen, en niet België, bevoegd zijn voor de bestuurszaken. Het Arbitragehof bevestigde dat. Het is dus aan de Vlaamse overheid om wat te ondernemen tegen dit advies van de Raad van State aan Vande Lanotte, dat de Vlaamse bevoegdheden inperkt. Wie er bevoegd is, het Vlaamse of het Belgische parlement, in feite vraagt Vande Lanotte om de taalwetgeving terug te schroeven. Dat gebeurt voor het eerst in de geschiedenis. Tot nu toe werd die wetgeving altijd verfijnd. Natuurlijk zijn viertalige identiteitskaarten niet levensbedreigend, maar het gaat om de principiële vraag of we de taalwetgeving willen aanpassen aan modegrillen. Dit zou een bijzonder ongelukkig signaal zijn, gezien ook de Europese evolutie. De Raad van State zegt niet dat het parlement de taalwet moet wijzigen, wel dat, als dat gebeurt, de Kamer daarover beslist. De Vlaamse meerderheidspartijen CVP en SP dragen hier dus een verpletterende verantwoordelijkheid. Gaan zij de taalwetgeving terugschroeven en zo de deur voor meer openzetten ?? JACQUES VANHAEVERBEEK België, en niet Vlaanderen, is bevoegd voor de taalregeling op de identiteitskaarten. Alleen moet een Koninklijk Besluit van 1985 in een wet worden omgezet. Dat zegt Jacques Vanhaeverbeek, adjunct-kabinetschef op Binnenlandse Zaken.?De identiteitskaart wordt niet alleen in België, maar in heel de Europese Unie en ook daarbuiten gebruikt, in landen waarvoor geen internationaal paspoort vereist is. Vandaar dat het Koninklijk Besluit (KB) van 1985 in vier talen voorzag : Engels, Frans, Nederlands en Duits. Bij Vlamingen staan de aanduidingen van, bijvoorbeeld, de naam en de woonplaats in het Nederlands en het Engels. Bij Franstaligen in het Frans en het Engels. Na het arrest- Vandezande was er discussie. De Vlaamse regering oordeelde dat zij bevoegd was voor de taal op de identiteitskaarten van de Vlamingen. Zij steunde daarvoor op artikel 129 van de grondwet. Volgens dat artikel zijn de gemeenschappen inderdaad bevoegd voor het taalgebruik in administratieve zaken. Wij wezen evenwel op de uitzonderingen in het zesde artikel, tweede paragraaf. Daarin staat dat België bevoegd blijft voor aangelegenheden die het grondgebied van de drie taalgemeenschappen overstijgen. En dus ook voor de identiteitskaart, die in het hele land geldig is. Onze stelling is op 6 februari door de Raad van State bevestigd. Dat gebeurde in een advies dat wij officieel nog moeten ontvangen. Het is de bedoeling om dat advies om te zetten in een wetsontwerp, waarmee wij naar de Kamer trekken. We krijgen die wet niet voor 3 maart rond. Dat betekent dat we vanaf dan een dwangsom van tienduizend frank per week betalen. Dat geld gaat niet naar mijnheer Vandezande, maar naar een fonds voor onder meer de modernisering van de bibliotheek van de Raad van State. Dat fonds wordt, ironisch genoeg, door Binnenlandse Zaken beheerd. Wij hollen de taalwet niet uit en dit is zeker geen precedent voor meer. Wij zetten alleen het KB van 1985 in een wet om, zoals de Raad van State vroeg toen Vandezande zijn individuele identiteitskaart liet vernietigen. Behalve Vandezande heeft niemand deze taalregeling aangevochten, en Nederland en Duitsland hebben ook meerdere talen op hun kaarten.? Opgetekend door Peter Renard