BV's (1)
...

BV's (1)"Maagd in de politiek" (Knack nr. 49) omschrijft heel goed wat de nieuwe politieke cultuur in Vlaanderen betekent: "Elke hond met een hoed op is mogelijk interessant." De lage geloofwaardigheid van politici wordt niet opgelost met het aantrekken van zoveel mogelijk bekende Vlamingen. Ik sluit me dan ook aan bij de uitval van Marc Van Peel (wellicht uit bescherming van zijn eigen partij) tegen partijen die zich met mooie (of ronde) lichamen in de schijnwerper plaatsen. Politici moeten nog altijd bekwame en ervaren mensen zijn, geen volksnarren.BV's (2)Ik herinner me een Armand Pien, bekend om zijn vlotte verschijning bij het presenteren van het weerbericht, die grandioos de mist inging toen hij een quiz presenteerde. Politiek bedrijven is nog wat anders dan "kwissen", maar de clue blijft hetzelfde: manifesteert de BV zich of verdwijnt hij/zij in het politieke landschap? Misschien zorgen BV's er juist voor dat de kiezers weglopen.BV's (3) Abicht/DefoortIn "We zouden samen nogal eens gensters slaan" (Knack nr. 46) stelt Ludo Abicht: "Morelli is een verstandige vrouw. Het is alleen jammer dat ze dichtbij de PvdA staat. Gezien de houding van de PvdA tegenover Stalin is dat even erg als het lidmaatschap van de Algemene SS Vlaanderen." Ik ben de dochter van een antifascistisch weerstander die naar Duitsland werd gedeporteerd en door België werd erkend als politiek gevangene. Ik heb steeds gevochten tegen het nazi-fascisme en de heropbloei ervan. Stalin stierf toen ik een peuter was, mijn familie moest de Sovjet-Unie in 1929 verlaten omdat hun onorthodox communisme hen het leven moeilijk maakte. Ik ben links gebleven, openlijk maar niet georganiseerd. Ik steun dus verschillende initiatieven in verband met sociale rechtvaardigheid, vrijheid en strijd tegen discriminatie, ongeacht uit welke hoek die komen. Er zijn soms uitstekende anarchistische initiatieven. Ik steun Alternative Libertaire, hang hun affiches op en bereid een tentoonstelling voor. Er zijn soms uitstekende trotskistische initiatieven. Ik deel hun analyses niet, maar neem wel deel aan acties van het Antifascistisch Front. Ik steunde het initiatief van de Adventisten van de Zevende dag. Deze christenen zijn zeker niet links, maar gingen wel rond met een internationale petitie tegen de Griekse identiteitskaarten waarop de godsdienst staat vermeld. Ze deden het uit zelfverdediging, maar de eis was juist. Ik werk samen met culturele en politieke organisaties van socialisten, linkse christenen en communisten. Ik werk mee aan initiatieven van de PvdA, als die in de richting gaan zoals ik beschreef. Ik was bij de initiatiefnemers van Objectief 479.917 voor de automatische toekenning van de Belgische nationaliteit aan migranten die vijf jaar in België verblijven. Zoals de PvdA steun ik de syndicale delegatie van Clabecq. Ik juichte toen de bulldozers wraak namen op de wettelijke gewelddaden die de arbeiders al zo lang werden aangedaan. Ik maak met School zonder Racisme een antiracistische schoolagenda, een leuke manier om de essentiële problematiek voor de toekomstige samenleving in de scholen te brengen. Ik nam bij de Orde van Geneesheren de verdediging op van de PvdA-artsen. Zij worden gestraft omdat ze voorstander zijn van gratis geneeskunde. Ik was nooit aangesloten bij een politieke groep of partij, in tegenstelling tot Ludo Abicht, vandaag een ultranationalist die extreem-links gelijkstelt aan extreem-rechts terwijl hij ooit nog lid was van de communistische partij. Vroegere stropers zijn de beste boswachters?Amoebe"De amoebe is een moordenaar" (Knack nr. 48) komt niet overeen met de epidemiologische realiteit in dit land: geen enkel geval sinds meer dan twintig jaar. Infectieziekten, of ze nu zeldzaam zijn of frequent, moeten door een goed epidemiologisch netwerk bewaakt worden. Zo'n netwerk bestaat in ons land en wordt, in samenwerking met de gemeenschappen, gecoördineerd door het WIV. Het laboratorium van de door Knack geciteerde Naegleria expert van het WIV (expert N) participeert niet aan dit netwerk. Voor zover ik weet, gaan de beroepen van expert N bij de Raad van State over benoemingen, want die Raad is niet bevoegd te oordelen over wanbeleid. De tegenstelling tussen expert N en de WIV-directeur heeft te maken met de divergente visie van expert N op het soort onderzoek dat op het WIV moet gebeuren. De directeur meent dat het onderzoek beleidsondersteunend moet zijn, conform aan het statuut van wetenschappelijke inrichtingen van de staat en in overeenstemming met de uitdrukkelijke eisen van de financierende overheden. Het lange wachten met het akkoord voor het uitvoeren van analyses voor twee privé-instanties heeft vooral te maken met een moeilijk discussieproces binnen de directieraad van het WIV over de activiteiten van expert N. De Raad wenste een open dialoog, expert N weigerde een discussie. Wie beweert dat dit uitstel de volksgezondheid in gevaar brengt, doet aan stemmingmakerij of heeft geen inzicht in de epidemiologie van besmettelijke ziekten. De preventie van Naegleria-infecties bestaat niet in het opsporen van Naegleria's, wel in het afraden of verbieden van zwemmen in de risicozones, ongeacht of er Naegleria's aangetoond zijn of niet. Als Naegleria's en aanverwante pathologenen ooit een emerging disease worden, zal ik graag mijn mening hezien. Maar dan op basis van epidemiologische gegevens, niet van fantasie. In het dossier dat expert N binnen het WIV klaarmaakte voor het bekomen van milieuvergunningen voor zijn eigen labo, argumenteerde hij dat Naegleria fowleri in risicoklasse twee (niet drie) thuishoorde. Dat ontkracht de kritiek op het KU-onderzoek.PortiersIn "Hier komen de portiers" (Knack nr. 48) geeft Yves Van Opslagh een totaal vertekend beeld van Interdistrict Supply. De firma bestaat voor zeventig procent uit Belgische werknemers. Het gaat hier dus niet om "Nederlanders" die vanuit Zeeuws-Vlaanderen een stormachtig gegroeide organisatie leiden die 150 à 200 portiers tewerkstelt. Inderdistrict Supply werkt al van 1987 in België en is langzaam gegroeid. Er zijn nu een veertig portiers werkzaam. Wij kwamen niet tussen bij de opening van de dancing Zillion. We werden door de eigenaar voor een gesprek uitgenodigd, stelden een aantal van onze portiers voor en vulden sollicitatieformulieren in. Omdat we niets meer vernamen, werd geen overeenkomst afgesloten. We wensen niet door geweld of intimidatie werk te verkrijgen, we bieden onze diensten aan op verzoek van een uitbater. De aantijging dat onze portiers of onze mensen in drugs dealen, is zuiver speculatief en schaadt onze reputatie. Dat Nederlanders zich aanboden bij de dancing La Rocca wil niet zeggen dat zij iets te maken hebben met Interdistrict Supply. Wij zijn nooit bij die dancing betrokken geweest.FDFDe sceptische reactie van VLD-parlementslid Guy Vanhengel op mijn verklaringen als zou het FDF racistoïde zijn ("Dixit", Knack nr. 50) roept bij mij volgende bedenkingen op: Alle Vlaamse partijen in Brussel hebben boter op het hoofd: VU, CVP en SP zetel(d)en met het FDF in de Brusselse regering, de VLD zetelt met Maingain in het Brusselse schepencollege en het Vlaams Blok kan communautair als de evenknie van het FDF gelden. Er doen zich bovendien twee nieuwe feiten voor die er ons moeten toe aanzetten de relatie met het FDF na de verkiezingen te herzien: - de incivieke actie tot niet-betaling van belastingen in de Rand. - de studie over het racistoïde discours van het FDF. Vervang in de door deze studie aangehaalde citaten de woorden flamand/néerlandophone door turc/marocain en de woorden français/francophone door de woorden blanc/européen en oordeel zelf. De Vlaamse partijen aarzelen niet zich kritisch op te stellen tegenover het Vlaams Blok, de Franstalige partijen nemen niet dezelfde houding aan tegenover het FDF en zelfs niet tegenover het Front National.Pieter De Muynck, Wervik.,Martine Laenen, Westerlo.,Anne Morelli, Brussel.,Dr. Godfried Thiers, directeur Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur (WIV).,Luc Verheye, Jacob Heyboer, Interdistrict Supply.