Bouwpromotoren en dikwijls medeplichtige mandatarissen mochten de Vlaamse kustlijn verkwanselen tot het Duinendecreet midden 1993 zo'n 1.100 van de resterende 3.600 (oorspronkelijk 6.000) hectaren duin begon te beschermen. Daarmee waren deze in Europa soms unieke ecosystemen en landschappen evenwel nog niet gered. Er werden dus herstelmaatregelen uitgewerkt. Die kunnen echter niet overal uitgevoerd worden, omdat het merendeel van die resterende 3.600 hectaren duin in handen is van privé-personen of -vennootschappen. En ook omdat ons land geen Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres heeft die de duinen desnoods opkoopt om ze beter te beheren. Begin 1997 wilden zowel de vzw Natuurreservaten en het Wereld Natuur Fonds (WWF) als enkele Agalev-, VU- en SP-parlementsleden een gelijkaardig duinenfonds in Vlaanderen oprichten. Het me...

Bouwpromotoren en dikwijls medeplichtige mandatarissen mochten de Vlaamse kustlijn verkwanselen tot het Duinendecreet midden 1993 zo'n 1.100 van de resterende 3.600 (oorspronkelijk 6.000) hectaren duin begon te beschermen. Daarmee waren deze in Europa soms unieke ecosystemen en landschappen evenwel nog niet gered. Er werden dus herstelmaatregelen uitgewerkt. Die kunnen echter niet overal uitgevoerd worden, omdat het merendeel van die resterende 3.600 hectaren duin in handen is van privé-personen of -vennootschappen. En ook omdat ons land geen Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres heeft die de duinen desnoods opkoopt om ze beter te beheren. Begin 1997 wilden zowel de vzw Natuurreservaten en het Wereld Natuur Fonds (WWF) als enkele Agalev-, VU- en SP-parlementsleden een gelijkaardig duinenfonds in Vlaanderen oprichten. Het meest gedetailleerde voorstel kwam van de Vlaamse SP-volksvertegenwoordigers André Van Nieuwkerke (Oostkust) en Jacky Maes (Westkust), tevens eerste schepen van Bredene, met een absolute SP-meerderheid. Omdat het Duinenfonds er niet kwam en de problemen zich aan de Westkust het scherpste stellen, aan volksvertegenwoordiger Maes eerst de vraag waarom Vlaanderen het Franse voorbeeld niet volgde. Jacky Maes: Een apart Duinenfonds hebben wij niet, maar toch is ons opzet gerealiseerd. In het kader van het Fonds voor Milieu- en Natuurbehoud, het zogeheten Mina-Fonds, werd in februari 1998 een aparte begrotingspost gecreëerd om de Vlaamse overheid in staat te stellen gedurende de komende tien jaar een aantal duingebieden te verwerven. Om bovendien een coherent beleid te verzekeren, werd tussen het Vlaamse Gewest en de provincie West-Vlaanderen een convenant voorzien. De onderhandelingen daarover lopen nog. Intussen heeft de provincie in haar ontwerp van Milieubeleidsplan 1999-2002, dat tot eind oktober eerst met de bevolking besproken wordt, alvast twintig miljoen frank per jaar gereserveerd voor de aankoop van duinen. Dit betekent dat er, samen met de zeventig miljoen die de Vlaamse minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP) en de vijftig miljoen frank die zijn collega van Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP) op hun respectieve begrotingen voorzien, jaarlijks toch 140 miljoen frank vrij komt om duinen te verwerven met het oog op een beter beheer ervan. Ook gemeenten kunnen daarbij betrokken worden. Tijdens de voorbije twee jaar werden amper 20 hectaren aangekocht. Aan dit ritme kan ook de komende generatie de duinen niet redden.Maes: Tot op heden had de overheid inderdaad geen visie terzake. Nu komt daar verandering in. Al beseft niet iedereen dat ongerept duin een duurzame grondstof is, die ook voor het toerisme van het allergrootste belang is. Minister-president Luc Van den Brande (CVP) steunt met zijn Kustactieplan-2002 echter vooral in het oog springende initiatieven. Duinen daarentegen herstellen langzaam en dat is niet onmiddellijk spectaculair. Wat doet u met de illegale campings in de duinen die elk geïntegreerd kustzonebeheer onmogelijk maken?Maes: In Bredene staan geen campings meer in de duinen. Wij hebben die weggekregen dankzij de goede wil van alle betrokkenen. Bredene telt wel 33 campings, die zich hier en daar nog moeten aanpassen aan het nieuwe decreet; maar het betreft kleine aanpassingen. Intussen plaatst de Vlaamse overheid echter ook een vraagteken achter de permanente woonfunctie in wettelijk gegunde weekendverblijven. Terwijl er in de zeereepduinen van Koksijde, Nieuwpoort, Westende en Oostende nog negen compleet illegale campings staan. De overheid zou beter eerst deze illegalen, onder wie een militair vakantiecentrum in de duinen van Nieuwpoort, aanpakken. In uw eigen gemeente rukken die weekendverblijven op tot aan de rand van het natuurreservaat d'Heye. Op de koop toe dreigt het centraal gedeelte daarvan zijn gewestplanbestemming als "natuurgebied met waterwinning als nevenbestemming" te verliezen om desnoods bouwsels toe te staan.Maes: Het college van burgemeester en schepenen van Bredene heeft de expansie van de weekendhuisjes beperkt tot aan de Zandstraat, die de grens vormt met het landbouwgebied. Anderzijds stelt de SP in zijn Actieplan voor een Duurzaam Kustbeheer dat de grondwaterwinning in de duinen, die tijdens de voorbije twintig jaar op d'Heye al van 300.000 tot 50.000 kubieke meter per jaar daalde, overal moet afgebouwd worden. En dat er daarover best een globaal plan wordt uitgewerkt. Ik ben dus zeker niet gelukkig met de voorgestelde gewestplanwijziging, al zie ik niet goed waar er in dit waterwinningsgebied nog kan gebouwd worden. Frank De Moor