Mieke Vogels
...

Mieke Vogels"De belangrijkste eisen - de loonharmonisatie, de regularisering van de tewerkstellingsprogramma's en de creatie van bijkomende tewerkstelling in het algemeen en in de social-profit-sector in het bijzonder - hadden al hun plaats verworven in het regeerakkoord voor de vakbonden hun eisenbundel indienden. Nog voor de eerste ontmoetingen met de sociale partners werd een akkoord gesloten met de federale overheid met betrekking tot het behoud van de trekkingsrechten, voerde de administratie werkgelegenheid een zeer gedetailleerde enquête uit over de tewerkstelling in het Derde Arbeidscircuit (DAC) en werden proefprojecten - onder meer de schoonmaakhulp binnen de diensten voor gezinshulp - afgebakend. De regularisatie van die proefprojecten - die een belangrijk onderdeel vormen van de DAC-projecten - zal einde 2000 een feit zijn. De overheveling van de totaliteit van de Programma's ter Bevordering van de Werkgelegenheid (PBW's) naar de verschillende bevoegde ministers wordt nu door de administratie voorbereid en zal ook einde 2000 een feit zijn. De loonharmonisering wordt in sectorale werkgroepen met de sociale partners verder uitgewerkt. Achter de slogan 'gelijk loon voor gelijk werk' ligt immers een ingewikkeld kluwen van CAO's, diplomavereisten, functieclassificaties en zo meer. Het werkschema dat de sociale partners kregen, moet het mogelijk maken de technische voorbereiding van die looneisen tegen het einde van de maand februari af te ronden. Tegelijk wordt er gewerkt aan bijkomende tewerkstelling. Er worden belangrijke incentives voorbereid, ondermeer in de sector van de kinderdagopvang. De situatie op de arbeidsmarkt is immers dusdanig dat steeds meer mensen om een (vooral flexibele) opvang vragen. Ook de sector van de gezinszorg kent een verhoogde vraag. De vergrijzing van de bevolking - die haar piek nog niet heeft bereikt - dwingt de overheid om in deze sector te investeren. Ook dat zal voor aanzienlijke bijkomende tewerkstelling van gezondheidswerkers zorgen. Er is dus veel werk verzet. Een mens kan niet vliegen, maar bij minister Vogels lijkt het er toch aardig op."Opgetekend door Misjoe Verleyen