Eerst een mea culpa: federaal minister van Verkeer Isabelle Durant (Ecolo) laat weten dat haar kabinetschef Henri Monceau geen kandidaat is voor de post van 'voorzitter van het directiecomité' van de nieuwe Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit & Vervoer. Ecolo wenst niet te interveniëren in de topbenoemingen voor het Copernicusplan ter modernisering van de openbare diensten, dat minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP.A) in de steigers zette.
...

Eerst een mea culpa: federaal minister van Verkeer Isabelle Durant (Ecolo) laat weten dat haar kabinetschef Henri Monceau geen kandidaat is voor de post van 'voorzitter van het directiecomité' van de nieuwe Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit & Vervoer. Ecolo wenst niet te interveniëren in de topbenoemingen voor het Copernicusplan ter modernisering van de openbare diensten, dat minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP.A) in de steigers zette. Het hier vorige week beschreven sollicitatieparcours van financieel directeur van de KU Leuven Hedwige Nuyens illustreerde dat niet iedereen dezelfde terughoudendheid aan de dag legt. Mannen met ervaring op politieke kabinetten kregen de voorkeur boven een goed scorende vrouw uit de privésector.Ook op een lager niveau wordt creatief met benoemingen omgesprongen. De nieuwbakken chef van de FOD Personeel & Organisatie Georges Monard was zijn baas Van den Bossche onmiddellijk gedienstig door de juiste mensen te kiezen voor twee posities op 'niveau min 1' (dat overeenkomt met het huidige directoraat-generaal).Het mandaat aan het hoofd van het selectiebureau van de federale overheid (Selor) ging naar Van den Bossches kabinetschef Marc Van Hemelrijck, hoewel er in de procedure niemand in de A-groep van 'zeer-geschikten' werd gerangschikt. Elders werden procedures overgedaan als er geen A-kandidaten kwamen. Monard zei vorige week dat Van Hemelrijck 'een van de best gerangschikten' was - er waren vier kandidaten in de B-groep van 'geschikten'.EXTERNEN UIT DE FARMACIEZeker niet de beste was Serge Peffer, die nog kabinetschef van PRL-boegbeeld Hervé Hasquin was, en voor Monard het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) mag leiden. Hier was er keuze tussen zes B-kandidaten. De eerst gerangschikte was huidig topambtenaar Jacques Druart (van PSC-signatuur). Monard (zelf een CD&V'er) volgde de rangschikking echter niet en haalde Peffer naar voren.Druart scoorde ook beter in het eerste assessment waarmee het bureau Quintessence Consulting zijn kwaliteiten bepaalde, dan in het tweede zes maanden later. Men zou verwachten dat twee assessments in zo korte tijd hetzelfde resultaat opleveren. Te meer omdat de proeven in beide sessies nagenoeg dezelfde waren. Elders steekt ongerustheid de kop op. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) is verontrust omdat uit de eerste sessie voor de FOD Sociale Zaken twee 'externen' als beste kandidaten waren gekomen - twee personen uit de farmaceutische sector. Ook voor de FOD Volksgezondheid, Voedselketen en Leefmilieu kwamen de beste twee kandidaten (weliswaar met een B-score) uit de privésector. Er is nu alle hens aan dek geblazen om toch geschikte kandidaten uit het politieke milieu aan de top te krijgen. Niet eenvoudig, want in de zomersessie schoten zowel administrateur-generaal Jo De Cock van de Rijksdienst voor Invaliditeits- en Ziekteverzekering als secretaris-generaal Chris De Coster van de administratie Volksgezondheid tekort.Er kwamen veel reacties los op het Copernicusverhaal in Knack van vorige week. Zo onder meer dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, weer onder vuur in de nieuwe PCB-rel, niet verder wordt uitgebouwd zolang Copernicus loopt. En het (niet zo verrassende) feit dat sommige ministeriële kabinetten mee de weerstand tegen Copernicus organiseren. Van den Bossche, die van Knack dringend 'enige intellectuele discipline' vraagt, meldde zelf dat een belangrijke brief die hij op 17 juli 2001 van een Franstalige jury kreeg, en die een procedurefout uitlokte, al op voorhand op het kabinet van minister van Arbeid Laurette Onkelinx (PS) circuleerde. De interessantste reactie was misschien wel dat sommige adviesbureaus in het nieuwe 'secretariaat' (het vroegere kabinet) van Van den Bossche zijn binnengeslopen. In zijn (uitsluitend uit Vlamingen bestaande) beleidsraad zit onder meer de net gepensioneerde Guido Geysemans. Die heeft een lange voorgeschiedenis als partner in de Andersen-groep.Van den Bossches medewerkers houden graag een vinger in de pap bij de toewijzing van een consultancy-opdracht voor het hertekenen van de overheidsdiensten. Zo zijn er momenteel twee dossiers geblokkeerd omdat de ambtenaren die de offerte evalueerden het goedkopere Deloitte & Touche rangschikten vóór het duurdere Arthur Andersen. Terwijl het kabinet het blijkbaar graag andersom had gezien.Dirk Draulans