Laten we beginnen met een van de belangrijkste vragen. Wanneer moet u de aangifte van uw inkomsten met betrekking tot 2007 indienen? Dit jaar is dat ten laatste op woensdag 2 juli. Behalve de aangiftes die elektronisch (via Tax-on-web) worden ingediend door een fiscaal volmachthouder (zoals een accountant). De indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting wordt dan verlengd tot 31 oktober 2008. 'Als u de aangifte zelf invult,' zegt Jan De Meyer, 'moet u de deadline van 2 juli respecteren, op papier of via Tax-on-web. Als je de deadline niet respecteert, riskeer je sancties door de fiscus. '
...

Laten we beginnen met een van de belangrijkste vragen. Wanneer moet u de aangifte van uw inkomsten met betrekking tot 2007 indienen? Dit jaar is dat ten laatste op woensdag 2 juli. Behalve de aangiftes die elektronisch (via Tax-on-web) worden ingediend door een fiscaal volmachthouder (zoals een accountant). De indieningstermijn voor de aangifte van de personenbelasting wordt dan verlengd tot 31 oktober 2008. 'Als u de aangifte zelf invult,' zegt Jan De Meyer, 'moet u de deadline van 2 juli respecteren, op papier of via Tax-on-web. Als je de deadline niet respecteert, riskeer je sancties door de fiscus. ' Wie hoopte dat de aangifte in 2008 een vermageringskuur had ondergaan, komt bedrogen uit. Pieter Debbaut verduidelijkt. 'Dit jaar telt de aangifte 49 nieuwe codes. Hiermee komt het aantal codes op 628 voor deel I en deel II van de aangifte. Daarmee is ze twee pagina's dikker dan vorig jaar. De nieuwe codes zijn onder meer een gevolg van nieuwe belastingverminderingen die vorig jaar zijn ingevoerd, zoals de belastingvermindering voor de uitgaven ter beveiliging van de privéwoning tegen inbraak of brand, de belastingvermindering voor zogenaamde passiefhuizen (zeer goed geïsoleerde woningen), voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaalverhuurkantoor en voor de aankoop van een wagen met een lage CO2-uitstoot.' Opmerkelijk is dat de fiscus met een aantal van deze verminderingen het gedrag van de belastingplichtige probeert te beïnvloeden. Jan De Meyer verduidelijkt. 'Het mooiste voorbeeld is dat van de fiscale maatregelen die tot milieuvriendelijk gedrag moeten aansporen. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende investeringen in uw woning, zoals dubbele beglazing, dakisolatie of zonnecelpanelen. Als deze werken zijn uitgevoerd door een geregistreerde aannemer, dan geven de uitgaven ervoor recht op een belastingvermindering van 40 % op dat bedrag, met een absoluut maximum van 2600 euro per woning. Voor zonnecelpanelen wordt dit maximum verhoogd met 780 euro. Houd er rekening mee dat het effect van een dergelijke belastingvermindering pas voelbaar is als uw fiscale afrekening, het zogenaamde aanslagbiljet, in uw bus valt. 'Als u in 2007 uw dak hebt laten isoleren, dan mag u 40 % van de betaalde uitgaven (beperkt tot 2600 euro) invullen op de aangifte die u moet indienen voor 2 juli 2008. Het is dan wachten op uw aanslagbiljet dat ten vroegste eind 2008 in uw bus valt. Deze belastingvermindering wordt verrekend met uw andere belastbare inkomsten en uitgaven en zal resulteren in een hoger terug te geven bedrag of een lager bij te betalen bedrag aan de belastingen. Als u terugkrijgt van de fiscus, gebeurt dat op het einde van de tweede maand volgend op de maand waarin u uw aanslag hebt gekregen. Als u in december 2008 uw aanslagbiljet krijgt voor de inkomsten van 2007, dan staat het bedrag eind februari 2009 op uw rekening', aldus Pieter Debbaut. 'Nog een voorbeeld van een groene fiscale maatregel is die voor de aankoop van een schone wagen. Sinds 2005 krijgt u een belastingvermindering op de aankoopprijs van een wagen met een lage CO2-uitstoot. Goed nieuws is dat deze vermindering sinds 1 juli 2007 vervangen is door een directe korting op de factuur bij aankoop van de wagen. U hoeft dus niet langer te wachten op uw aanslagbiljet om van het fiscale voordeel te profiteren, en dat motiveert mensen uiteraard meer om er gebruik van te maken', zo zegt Jan De Meyer. Ondanks de nieuwe codes en de dikkere belastingaangifte, doet de fiscus zijn best om het de belastingplichtige gemakkelijker te maken. Een mooi voorbeeld is Tax-on-web, de elektronische aangifte in de personenbelasting. 'Na vijf jaar loopt het systeem op zijn volle toerental en zijn de kinderziektes overwonnen', zo vertelt Pieter Debbaut. 'Meer dan 1.350.000 of meer dan een op de vijf belastingplichtigen, verkozen vorig jaar de digitale aangifte boven het papieren exemplaar. Een groot aantal van hen laat zijn aangifte wel invullen door belastingambtenaren.' 'Het systeem vergemakkelijkt bovendien de taak van de belastingplichtige', zo gaat Jan De Meyer verder. 'Enkele gegevens worden immers vooraf ingevuld. Bijvoorbeeld de bedragen die vermeld zijn op inkomstenfiches en de uitgaven met belastingvermindering die voorkomen op de fiches voor wie aan pensioensparen doet of met dienstencheques betaalt. Niet alle uitgaven worden vooraf ingevuld, alleen de uitgaven die voorkomen op genummerde, vaste fiches.' Pieter Debbaut voegt eraan toe dat Tax-on-web nog andere voordelen biedt. 'Zo krijgt u bij de elektronische aangifte een ontvangstbewijs. Op die manier bent u zeker dat de fiscus uw aangifte heeft ontvangen en daarover geen discussie meer mogelijk is. U moet geen bewijzen of betalingattesten meesturen, al kunt u bepaalde bijlagen, zoals een overzicht van uw werkelijke beroepskosten, altijd vrijwillig toevoegen. U moet de bijlagen sowieso bijhouden voor het geval ze worden opgevraagd door de controleambtenaren. Tax-on-web biedt eveneens de mogelijkheid om uw belastingen te laten berekenen. ' Zijn er dan geen beperkingen of nadelen aan de digitale belastingaangifte? 'Toch wel', zegt Jan De Meyer. 'Een aantal belastingplichtigen kan er geen gebruik van maken. Mensen die op 1 januari 2007 minder dan één jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk een aangifte hebben ontvangen. Maar ook de aangifte van iemand die in 2006 of 2007 overleden is, kan niet elektronisch worden ingediend, evenmin als die van mensen die in 2006 of 2007 weduwnaar of weduwe zijn geworden. Houd er bovendien rekening mee dat de berekening die Tax-on-web maakt van uw belastingen geen optimalisaties doorvoert. Als u bijvoorbeeld samen met uw partner met wie u gehuwd bent of wettelijk samenwoont een woonkrediet hebt voor de financiering van uw eigen en enige woning, dan vertelt de berekening van Tax-on-web u niet hoe u de betaalde interesten en kapitaalaflossingen optimaal onder beide partners kunt verdelen. Voor zo'n optimalisatie, met het betalen van minder belastingen als onmiddellijk gevolg, hebt u een apart berekeningsprogramma nodig (zie kaderstuk 'Op zoek naar hulp bij uw aangifte'). Zonder die optimalisaties is Tax-on-web natuurlijk wel interessant. Al blijft er bij oudere belastingplichtigen wel een zekere computervrees bestaan. ' Tax-on-web is bovendien niet alleen voor de belastingplichtigen interessant, maar ook voor de fiscus zelf. Het groeiend aandeel elektronische aangiften maakt het de fiscus immers mogelijk om die sneller te behandelen. Twee jaar geleden moest de fiscus in januari nog met de verwerking van de aangiften beginnen. Vorig jaar waren er eind 2007 al ongeveer 3 miljoen afrekeningen met betrekking tot inkomstenjaar 2006 verstuurd. Eind maart van dit jaar waren zogoed als alle aanslagbiljetten met betrekking tot inkomstenjaar 2006 de deur uit; meer dan drie maanden voor het verstrijken van de deadline op 30 juni 2008. Er is trouwens een wetsvoorstel ingediend dat de fiscus verplicht een elektronisch ingediende aangifte binnen de veertien dagen te doen volgen door een belastingafrekening. 'Het een en ander heeft er ook mee te maken dat een elektronisch ingediende aangifte niet bijzonder wordt gecontroleerd door de fiscus', zo verduidelijkt Jan De Meyer. 'De controle gebeurt op basis van zogenaamde knipperlichten: aangiften die opvallen omdat er bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen zijn in vergelijking met het jaar voordien worden er wel nog uitgepikt. Niet opvallen is de boodschap. ' Zal het ooit zover komen dat u geen belastingaangifte meer moet indienen, maar dat de aangifte volledig door de fiscus wordt ingevuld en u zich alleen akkoord moet verklaren met het voorstel van de fiscus? 'Dat zal nog even duren', denkt Jan De Meyer. 'Banken en verzekeraars zijn eerder terughoudend om informatie over hypothecaire leningen en verzekeringen van hun klanten door te geven aan de fiscus. Zij verwijzen naar de privacy van hun klanten en het bankgeheim. Zonder hun medewerking zal de fiscus geen aangifte kunnen invullen van belastingplichtigen met een woonkrediet of met een levensverzekering waarvan de premies in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Een wettelijke regeling tussen de overheid en de financiële sector is nodig.' Toch wil Carlos Six, topambtenaar bij Financiën vanaf inkomstenjaar 2008, aangifte in 2009, een stapje verder gaan. Het is de bedoeling dat gepensioneerden zonder woonkrediet in 2009 een brief krijgen met daarop hun fiscale gegevens en de berekening van de belasting. Als deze belastingplichtigen daarop niet binnen een bepaalde termijn reageren, dan zal op basis daarvan de aanslag definitief worden bepaald.' Belasting- en Beleggingsgids 2008, uitgeverij Pelckmans in samenwerking met Hamburg-Mannheimer, 22,50 euro. Op donderdag 29 mei verschijnt in het magazine Moneytalk een belastingdossier van veertien pagina's. DOOR JOHAN STEENACKERS