Voor het Masterplan Antwerpen, dat de mobiliteit in en rond de stad moet verbeteren, is 3,5 miljard euro nodig. Vorige week merkte Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) evenwel op dat de ban-kencrisis de externe financiering van het Masterplan zwaar bemoeilijkt. Naast een kapitaalsinbreng van 822 miljoen door de Vlaamse regering, zou het geld moeten komen van de Europese Investeringsbank (700 miljoen), een financieel consortium (1,5 miljard) en tolheffingen voor het gebruik van het grootste project van het Masterplan, de Oosterweelverbinding.
...

Voor het Masterplan Antwerpen, dat de mobiliteit in en rond de stad moet verbeteren, is 3,5 miljard euro nodig. Vorige week merkte Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) evenwel op dat de ban-kencrisis de externe financiering van het Masterplan zwaar bemoeilijkt. Naast een kapitaalsinbreng van 822 miljoen door de Vlaamse regering, zou het geld moeten komen van de Europese Investeringsbank (700 miljoen), een financieel consortium (1,5 miljard) en tolheffingen voor het gebruik van het grootste project van het Masterplan, de Oosterweelverbinding. Die verbinding moet de Ring rond Antwerpen sluiten met een tunnel onder de Schelde en een fel betwiste Lange Wapperbrug over het Eilandje. Kosten van de constructie: 2,54 miljard. Maar volgens Van Mechelen zou het goedkoper kunnen uitvallen door de dalende grondstoffenprijzen. Hij en voorzitter Karel Vinck van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) waren wel verrast toen ze vorige zondag tijdens een Panorama-uitzending vragen kregen over briefwisseling tussen de BAM en de Europese Commissie over de tolrichtlijnen. Daarin is sprake van een factuur van ruim 3 miljard. Vinck zei onomwonden dat met een dergelijk bedrag - dat hij overdreven noemde - de financiële haalbaarheid op de helling komt te staan. De BAM, die sinds 2003 is belast met de uitvoering van het Masterplan, moet nu van de Vlaamse regering de financiering herbekijken. Tegelijk heeft de Vlaamse regering 2,3 miljoen euro uitgetrokken om drie alternatieve tracés voor de Oosterweelverbinding (een met de Lange Wapperbrug en twee tunnelvarianten) te bestuderen. De studie, die in februari 2009 klaar moet zijn, zou ook het 'politiek en maatschappelijk draagvlak' voor het project moeten herstellen. Dat draagvlak brokkelde in de voorbije maanden, ook door het optreden van Antwerpse organisaties als StRaten-generaal en Ademloos, sterk af. In de al genoemde Panorama-uitzending werd daarbij opnieuw gewezen op het falende communicatiebeleid van het BAM-management. Nochtans heeft de BAM voor dat beleid al meer dan 6 miljoen euro betaald aan het consultancybedrijf Groep C & Slangen. Gedelegeerd bestuurder is Noël Slangen, die ook algemeen manager van Open VLD is. Groep C & Slangen werkt voor de BAM in onderaanneming via de tijdelijke vereniging Studiegroep Antwerpen Mobiel (SAM), die alle studies en de communicatie over het Masterplan coördineert en daarvoor al ruim 100 miljoen heeft gefactureerd aan de BAM. Een en ander leidt tot een vloed van vragen in het Vlaams Parlement, dat halfjaarlijkse voortgangsrapporten van het Rekenhof over de BAM-aanpak heeft afgedwongen. Daarbij ligt ook Groep C & Slangen onder vuur, omdat het bedrijf in 2001 zonder enige openbare aanbesteding is ingeschakeld. Bovendien krijgt het Vlaams Parlement geen inzage in het contract tussen SAM en Groep C & Slangen. Jan Peumans (N-VA): 'Ofwel wíl men dat contract niet laten zien en is dat een schending van het parlementaire controlerecht. Ofwel kán men het niet laten zien en is er geen rechtsgeldige overeenkomst. Het bevestigt mijn vermoeden dat de aanstelling van Slangen een paarse benoeming was, die gezien de povere BAM-communicatie is uitgemond in poenschepperij.' Groep C & Slangen kan zelf niet over zijn dienstenovereenkomst communiceren wegens een vertrouwelijkheidsclausule. Op het kabinet van Van Mechelen wordt gezegd dat de minister operationele contracten niet opvolgt. 'Dat is de verantwoordelijkheid van de BAM.' Vlaams Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten (Open VLD) heeft intussen een scherpe brief gestuurd naar Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en de betrokken ministers Van Mechelen, Van Brempt (SP.A) en Crevits (CD&V), waarin ze het getreuzel van de BAM 'onaanvaardbaar' noemt. Patrick Martens