WALTER VANDENBOSSCHE
...

WALTER VANDENBOSSCHE De Vlaamse Gemeenschapscommissie is perfect voorbereid op de uitvoering van het Vlaams beleid in de hoofdstad. Dat zegt Walter Vandenbossche, CVP-fractievoorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij vreest dat de Vlaamse regering zelf de zaken in Brussel wil regelen.?In het kluwen van de Brusselse instellingen is terreinkennis nodig. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de opvolger van de Nederlandstalige Cultuurcommissie en werkt sinds 1989. Ze bestaat uit de tien leden van de Vlaamse taalgroep binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Ze kent het terrein én ze wordt gesteund door vele Vlaamse Brusselaars die mee de kar trekken. Het Beleidsplan voor Brussel dat door de Vlaamse regering werd gelanceerd, is inhoudelijk een zeer degelijke samenvatting van de verzuchtingen van de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad. Het is goed dat Vlaanderen prioriteit geeft aan de bestrijding van de kansarmoede in Brussel. Dat probleem is daar dringender en groter dan gelijk waar. Even goed is de nadruk op Brussel als culturele hoofdstad van Vlaanderen in het jaar 2000. Ik mis wel een mobiliteitsplan, bijvoorbeeld de uitbouw van een Gewestelijke Expresnet dat files vermijdt en de stad leefbaarder maakt. Ons probleem ligt vooral op het strategische vlak. Vlaanderen moet de diverse actoren die in Brussel bestaan OCMW's, 19 gemeenten, Brussel Hoofdstedelijk Gewest, de Europese instellingen kennen en aanvaarden. Ze moet haar plannen via samenwerkingsakkoorden tot stand brengen. Gezien de beperkte bevoegdheden van Vlaanderen in Brussel dringt overleg zich op. Men verwijt ons vaak dat we de zogenaamde Vlaamse rechtlijnigheid missen, maar wij zijn een generatie van Brusselse politici die opgegroeid zijn via een net van verworven Vlaamse instellingen. We hebben leren samenleven met alle bevolkingsgroepen : Franstaligen, migranten, Europeanen. Wij zijn meer bezorgd om de uitbouw van een kwaliteitsvolle samenleving in Brussel dan om de invulling van een Vlaams-radicale speerpuntfunctie zoals de generatie van de jaren zeventig. De Vlaamse regering moet de instrumenten gebruiken die in twintig jaar werden opgebouwd. Het is goed dat Vlaanderen aandacht heeft voor Brussel. De strategie zou ervan moeten uitgaan dat de VGC daarin de spil is.? ANNE VAN ASBROECK De Vlaamse regering wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet opzij schuiven en zelf de zaken regelen. Die commissie blijft onze eerste gesprekspartner maar is geen gemeente-vervangende overheid. Dat zegt Anne Van Asbroeck (SP), Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeleid.?Dat het Beleidsplan Brussel aanleiding geeft tot talrijke reacties langs beide zijden van de taalgrens, kan ik alleen maar toejuichen. Het is immers de vaste wil van de Vlaamse regering om van dit beleidsplan een dynamisch instrument te maken voor het toekomstig beleid voor de hoofdstad. Hiertoe kan een brede maatschappelijke discussie een belangrijke bijdrage leveren. De eerste partner voor de bespreking van dit beleidsplan en de realisering van een Vlaams beleid voor Brussel is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Dit is voor de Vlaamse regering een evidente zaak. Ook bij de voorbereiding van het Beleidsplan Brussel werd de VGC, zowel op ambtelijk als op politiek niveau, nauw betrokken. Het verbaasde mij dan ook dat enkele leden van de VGC-Raad hun beklag deden over het negeren van de VGC door de Vlaamse regering. Wellicht was deze reactie ingegeven door bepaalde krantencommentatoren die de intentie van de Vlaamse regering om zelf meer te investeren in de uitbouw van de Vlaamse voorzieningen in Brussel, interpreteerden als een opzij schuiven van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse regering wil de VGC helemaal niet kortwieken. Integendeel, het versterken van het overleg tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommisie loopt als een rode draad doorheen het beleidsplan. Wel wenst de Vlaamse regering de VGC niet telkens als een gemeente-vervangende overheid te beschouwen. De Brusselse gemeenten zullen meer dan in het verleden door de Vlaamse regering gestimuleerd en ondersteund worden om Vlaamse voorzieningen als bibliotheken, dienstencentra of jeugdhuizen op te richten. De VGC krijgt hierdoor evenwel meer ruimte en mogelijkheden om op het vlak van de agglomeratie op te treden. Ook met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil de Vlaamse regering intenser samenwerken op diverse domeinen : tewerkstelling, openbaar vervoer, leefmilieu en zo meer. Omdat Vlaanderen niet zonder Brussel kan. En omgekeerd.? Opgetekend door Misjoe Verleyen