Een nieuwe wet voorziet in een tijdelijke verlaging van de btw op de bouw van nieuwe woningen. Concreet is het zo dat de eerste schijf van 50.000 euro onderworpen is aan een btw-tarief van 6 % in plaats van aan 21 %. Deze maatregel kan je tot 7500 euro belastingvoordeel opleveren. Let wel, hij geldt maar tot eind 2009, maar is zowel van toepassing bij het bouwen van een nieuwe woning als bij de aankoop ervan met btw (bijvoorbeeld van een bouwpromotor).
...

Een nieuwe wet voorziet in een tijdelijke verlaging van de btw op de bouw van nieuwe woningen. Concreet is het zo dat de eerste schijf van 50.000 euro onderworpen is aan een btw-tarief van 6 % in plaats van aan 21 %. Deze maatregel kan je tot 7500 euro belastingvoordeel opleveren. Let wel, hij geldt maar tot eind 2009, maar is zowel van toepassing bij het bouwen van een nieuwe woning als bij de aankoop ervan met btw (bijvoorbeeld van een bouwpromotor). De btw-verlaging tot 6 % op de eerste schijf van 50.000 euro is onderworpen aan volgende voorwaarden. 1. De nieuwe woning moet de vaste privéwoning worden van de bouwheer of de koper. De btw-verlaging geldt niet wanneer u de woning zult verhuren. Evenmin als u ze beroepsmatig wilt gebruiken of gecombineerd beroepsmatig en privé (en het privégebruik daarbij ondergeschikt is). 2. De bouwheer of de koper moet zijn domicilie zelfs 'zonder uitstel' vestigen in de nieuw opgerichte of gekochte woning. U moet zich er dus laten domiciliëren zodra de nieuwe woning redelijkerwijs bewoonbaar is. 3. U moet minstens vijf jaar blijven wonen op het adres van de nieuw gebouwde of nieuw gekochte woning. 4. De werken moeten worden uitgevoerd door (een) geregistreerde aannemer(s). Als u een woning bouwt, dan moet u of iemand die u als bouwheer vertegenwoordigt (uw architect bijvoorbeeld) een verklaring indienen. Bij voorkeur doet u dat bij het btw-controlekantoor van de plaats waar de nieuwe woning gelegen is. U moet voor deze verklaring gebruik maken van het speciale formulier 121/1, dat beschikbaar is op http://www.myminfin.be. Als u een nieuwe woning koopt, zal de verkoper (bijvoorbeeld de bouwpromotor) de verklaring moeten indienen. Hij moet dit doen via het formulier 121/2, dat hij op dezelfde website vindt. U moet als koper deze verklaring aanvullen en meeondertekenen. De verklaring moet worden gestuurd naar het btw-controle-kantoor waaronder de verkoper ressorteert - dus niet het btw-kantoor van de plaats waar de nieuwe woning gelegen is. Voor verbouwingen van privéwoningen die minstens vijf jaar oud zijn, geldt eveneens een verlaagd btw-tarief van 6 %. Meer zelfs: het is er niet alleen voor de eerste schijf van 50.000 euro. Om te beslissen welk btw-tarief wordt toegepast voor welk nieuw deel van uw woning hanteert de fiscus een oppervlaktecriterium. Als de oppervlakte van het oude gedeelte groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken, dan kan het 6 % btw-tarief worden toegepast. Als de oppervlakte van het nieuwe deel groter is dan het oude deel, dan moet het 21 % btw-tarief worden toegepast. Bovendien geldt het 6 %-tarief alleen als het nieuwe gedeelte niet onafhankelijk gezien en gebruikt kan worden van het oude gedeelte. Het nieuwe gedeelte van het gebouw moet het oude gedeelte aanvullen en er één geheel mee vormen. Het kan gaan om een garage aan een privéwoning, een bijkomende bergruimte of een logeerkamer. Als u bouwt of werken laat uitvoeren aan een gekochte woning, dan hebt u er alle belang bij de werken te laten uitvoeren door een (of meerdere) geregistreerde aannemer(s). De registratieis een soort kwaliteitslabel. Een geregistreerde aannemer is een aannemer die voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep en die in orde is met de fiscale en sociale verplichtingen. De registratie geeft eveneens garanties over de financiële en de technische draagkracht van de aannemer, en blijft alleen behouden als de aannemer geen schulden heeft bij de fiscus en de sociale zekerheid (betaalt hij zijn personeel en zijn eigen sociale bijdragen op tijd?). Vraag een aannemer altijd naar zijn registratienummer vooraleer u met hem in zee gaat, en controleer of het niet om een geschrapt nummer gaat. Dat schrappen gebeurt overigens alleen als er ernstige aanwijzingen zijn dat de desbetreffende aannemer in financiële moeilijkheden is. U kunt de registratie van een aannemer op verschillende manieren nakijken. Op http://mineco.fgov.be kunt u een databank van erkende aannemers raadplegen. Maar ook de website van de Confederatie voor de Bouw (www.ikzoekeenvakman.be) geeft u de mogelijkheid om na te gaan of een aannemer al dan niet geregistreerd is. Eerst en vooral biedt werken met een geregistreerde aannemer u een aantal voordelen. Zo is er het verlaagde btw-tarief van 6 % (zie hierboven over de tijdelijke btw-verlaging). U kunt er alleen gebruik van maken als u dewerken laat uitvoeren door een ge-registreerde aannemer. Daarbovenop is er een belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. Als u bijvoorbeeld uw dak laat isoleren, dubbele beglazing of zonnepanelen installeert, dan krijgt u een belastingvermindering van 40 % op de gedane werken (met een maximum van 2770 euro, en 3660 euro als het gaat om zonnepanelen), alweer op voorwaarde dat de werken werden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Om subsidies en premies voor de werken te krijgen, moet u, u raadt het al, in zee gaan met geregistreerde aannemers. Dit is onder andere het geval voor: 1. De premie voor de plaatsing van een zonnecollector op het dak om water op te warmen. Deze premie wordt toegekend door de netbeheerder en bedraagt 75 euro/m2 met een minimum van 525 euro en een maximum van 1500 euro. 2. De premie voor dakisolatie. Deze premie wordt toegekend door de netbeheerder en is 4 euro/m2 als de isolatie wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer (2 euro/m2 als u de isolatie zelf doet). Ook de Vlaamse overheid geeft een premie van 500 tot 1000 euro, en het maakt niet uit wie ze plaatst. 3. De premie voor de isolatie van buitenmuren en van vloeren. Deze premie wordt toegekend door de netbeheerder en is 4 euro/m2 als de isolatie wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer (2 euro/m2 als u het zelf doet). 4. De premie voor de plaatsing van hoogrendementsglas. De netbeheerder betaalt een premie van 10 euro/m2 als de plaatsing gebeurt door een geregis-treerde aannemer. Houd er wel rekening mee dat de zogenaamde U-waarde van het raamwerk en van het glas samen een vastgesteld maximum, namelijk 2,0 W/m2K, niet mag overschrijden. 5. Het groenestroomcertificaat voor zonnepanelen. Met door een geregistreerde aannemer geplaatste zonnepanelen kunt u stroom verkopen aan uw netbeheerder (het groenestroomcertificaat genaamd) voor minimaal 450 euro per 1000 kWh. Het certificaat kunt u krijgen tot twintig jaar na de ingebruikname van de zonnepanelen. DOOR JOHAN STEENACKERS