Sint-Martens-Latem, met deelgemeente Deurle, is sinds kort, na Oud-Heverlee, de gemeente met het hoogste mediaan inkomen per inwoner en moet dan ook rekening houden met de macht van het geld. Dit gegeven heeft toenmalig burgemeester Bob Van Hooland (VU) op 8 oktober 2000 de absolute meerderheid gekost, die hij twintig jaar lang had gekend. Nu krijgt de huidige burgemeester Freddy Vanmassenhove (VLD) af te rekenen met grootgrondbezitters en natuurvrienden.
...

Sint-Martens-Latem, met deelgemeente Deurle, is sinds kort, na Oud-Heverlee, de gemeente met het hoogste mediaan inkomen per inwoner en moet dan ook rekening houden met de macht van het geld. Dit gegeven heeft toenmalig burgemeester Bob Van Hooland (VU) op 8 oktober 2000 de absolute meerderheid gekost, die hij twintig jaar lang had gekend. Nu krijgt de huidige burgemeester Freddy Vanmassenhove (VLD) af te rekenen met grootgrondbezitters en natuurvrienden. Die hebben zich in mei 2000 verenigd in de vzw Bosbehoud, met hoofdkwartier aan de chique Rode Beukendreef, om te verhinderen dat de laatste 2,3 ha van het ooit wel vijf keer grotere, maar ecologisch nog 'zeer waardevolle', Stormebos verkaveld wordt in, volgens hen, te kleine percelen van circa 650 m2, waarop in totaal 23 gelijksoortige landhuisjes gepland zijn. Het Gewestplan bestemt Stormebos nu eenmaal als woonpark. Aanvankelijk wees alles erop dat Van Hooland ook dit deel van het Leiedorp aan de betonmolens zou overlaten ( Knack 28/6/2000). Maar zowel de vzw Bosbehoud, bijgestaan door mr. Patrick Lachaert (tevens Vlaams parlementslid voor de VLD en adviseur van VLD-minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen) als de toenmalige VLD-oppositie hebben destijds Van Hooland zodanig onder druk gezet dat hij op 21 augustus 2000 de stedenbouwkundige vergunning weigerde. Het college had zowaar ontdekt dat 'de gemiddelde bebouwingsdichtheid in de omgeving vijf woningen per hectare bedraagt, Stormebos omwille van het dichte bomenbestand en struikgewas een nog lagere dichtheid vereist die meer vergelijkbaar is met de Rode Beukendreef, waar gemiddeld drie woningen per hectare staan of circa 3400 m2 per perceel'. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen tekende het bouwpromotorenduo Anton Gonnissen-Kurt Dujardin beroep aan bij de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen en die gaf ze op 7 december 2000 gelijk, op voorwaarde dat een dubbele woning door één vrijstaande villa zou worden vervangen en dat het perceel met het vroegere jachtpaviljoen niet in het project werd opgenomen. Het nieuwe college van burgemeester Freddy Vanmassenhove (VLD), in coalitie met de partij Deurle-Latem (DL), kon in januari 2001 moeilijk anders dan de uitspraak van de Bestendige Deputatie betwisten bij minister Van Mechelen. Maar op 18 juni 2002 trad de minister de Bestendige Deputatie bij, al koppelt hij aan zijn stedenbouwkundige vergunning nog enkele extra voorwaarden. Zo laat hij onder andere de toegangsweg tot de verkaveling verplaatsen: tien meter oostwaarts van de Rode Beukendreef. Maar dat suste de spilfiguren van de vzw Bosbehoud niet. Zij riepen zelfs een confrater van mr. Lachaert ter hulp om de beslissing van Van Mechelen bij de Raad van State te betwisten. Op 22 augustus heeft ook het VLD-DL-bestuur van Sint-Martens-Latem/Deurle, weliswaar op de valreep vanwege interne verdeeldheid bij de lokale VLD, de beslissing van de VLD-minister van 18 juni aangevochten voor de Raad van State. Enerzijds is het dossier waarover de minister zich uitsprak lang niet meer hetzelfde als het dossier dat tijdens het openbaar onderzoek voorlag. Anderzijds kan ook voor de Raad van State de discussie worden gevoerd omtrent 'de verenigbaarheid (van deze verkaveling) met de onmiddellijke omgeving' en dus omtrent het aantal toelaatbare wooneenheden per hectare. Door nog steeds 22 woningen toe te laten, kiest Van Mechelen immers voor een maximale bebouwing van de ruimte: één wooneenheid per perceel van 1000 m2. Terwijl zijn partijgenoten in Sint-Martens-Latem al vóór de gemeenteraadsverkiezingen lieten weten dat zij in Stormebos opteren voor percelen van 2900 tot 4600 m2: dus voor vijf tot acht eengezinswoningen in Stormebos. Dit was ook de verkiezingsbelofte van de partij Deurle-Latem. Burgemeester Vanmassenhove, die de zaak op 3 september nog eens aan de gemeenteraad zal voorleggen, wil met het college 'trachten, buiten de gerechtelijke procedure om, met de bouwpromotor tot een oplossing te komen waarin voldaan wordt aan de norm die de gemeente zal hanteren in haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deze norm heeft niet alleen betrekking op het aantal woningen (vijf per hectare) maar ook op de maximaal bebouwde oppervlakte (12,5 procent), zodat op die manier zoveel mogelijk groen behouden blijft. Daarom willen wij de bouwpromotor ertoe bewegen een nieuwe bouwaanvraag in te dienen.'Die promotor zit vast aan een eenvoudig rekensommetje. Als hij ruwweg 2,5 miljoen euro heeft betaald voor de 2,3 hectare en daar slechts 10 in plaats van 22 woningen bouwt, kan hij elk perceel van 2300 m2 (tegen ongeveer 175 euro per m2) verkopen voor minstens 400.000 euro en realiseert hij alsnog een mooie winst. Promotor Gonnissen zal dan wel minder, maar misschien duurder kunnen bouwen. Of hoe grootkapitaal en groen elkaar vinden om zoveel mogelijk bos te behouden en te vermijden dat een té dichte bebouwing een precedent wordt in de omgeving. Frank De Moor