Het is met de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) en de coöperatieve vennootschapen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) in het Belgische voetbalwereldje zoals met de mantelvennootschappen in fiscale of strafrechtelijke paradijzen. Vzw's en cvba's zorgen doorgaans voor waterdichte beschotten: zowel tussen de vennoten en de vennootschap als tussen de vennoten onderling. In de statuten wordt trouwens vermeld dat hun aansprakelijkheid beperkt is "tot het bedrag van hun inschrijving. Onder vennoten bestaat er geen enkele solidariteit, noch onverdeeldheid. De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap boven het bedrag dat op hun aandelen dient te worden gestort. Tot dat bedrag zijn de vennoten elk voor ...

Het is met de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) en de coöperatieve vennootschapen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) in het Belgische voetbalwereldje zoals met de mantelvennootschappen in fiscale of strafrechtelijke paradijzen. Vzw's en cvba's zorgen doorgaans voor waterdichte beschotten: zowel tussen de vennoten en de vennootschap als tussen de vennoten onderling. In de statuten wordt trouwens vermeld dat hun aansprakelijkheid beperkt is "tot het bedrag van hun inschrijving. Onder vennoten bestaat er geen enkele solidariteit, noch onverdeeldheid. De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap boven het bedrag dat op hun aandelen dient te worden gestort. Tot dat bedrag zijn de vennoten elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid." Deze restricties worden onder verschillende vormen ook geformuleerd in de statuten van de vzw KAA Gent en de cv's KAAG Management, Foot Invest en ARAG. Omdat de betrokken vennoten/bestuurders tijdens de voorbije jaren met de miljoenen jongleerden en de schuldenberg tot welgeteld 575.178.956 frank opstapelden, getuigen hogervermelde restricties van enig cynisme. Temeer omdat voorzitter Jean Van Milders en de meeste bestuurders zakenlieden zijn, die anders de mond vol hebben van toegewijd en zorgzaam ondernemerschap. Zodra ondernemers zich echter in de wereld van de sport wagen, gedragen zij zich blijkbaar als overmoedige roulettespelers. Ineens kan en mag het allemaal. Ook dit is een illusie. Zowel een cv als een vzw kunnen failliet verklaard worden, indien zij een handelsactiviteit uitoefenen. En als zij tenminste door een of meerdere schuldeisers gedagvaard worden of als de procureur des konings de ontbinding vordert. Daarvoor moet het parket echter ambtshalve vaststellen dat de schuldenberg verontrustend groot is. Maar wie gaat een voetbalploeg aanpakken waar magistraten, politiemensen en politici gratis zitten en vorketeren? Dat de individuele beheerders van een vzw of een cv in die hoedanigheid noch burgerlijk noch strafrechtelijk aansprakelijk zijn, is een ander misverstand: alle restricties in de statuten ten spijt. De bestuurders en a fortiori de voorzitter worden verondersteld de betrokken vzw of cv voorzichtig en zorgzaam te beheren: de legendarische goede huisvader maar niet een kwistige Croesus indachtig. Wie de grenzen van zijn mandaat overschrijdt, kan zelfs na zijn ontslag burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, althans voor ongeoorloofde daden van voordien. Nagaan wie met de overjarige voorzitter Van Milders (74) voor bepaalde uitgaven en schulden bij de vzw KAA Gent of bij de cv KAAG Management verantwoordelijk kan gesteld worden, is ook in Gent een retorische vraag. Want dan speelt ineens de solidariteit die statutair nochtans afgezworen wordt. Er is nochtans een tendens om de bestuurders van een vzw of cv persoonlijk aansprakelijk te stellen. Volgens de Brusselse advocaat Johnny Maeschalck, docent sportrecht aan de VUB, is bijvoorbeeld het niet betalen van loon een sociaal-rechtelijk misdrijf: "Als de werkgever een vzw is, ligt de strafrechtelijke aansprakelijkheid bij de persoon die handelde of ondertekende. Als lasthebber is hij in die zin aansprakelijk voor de burgerlijke vordering gebaseerd op dat misdrijf." Niets wijst er echter op dat er ook maar één schuldeiser opstaat om de vzw KAA Gent of de cv KAAG Management te dagvaarden of van enig misdrijf te beschuldigen; zij het van manische onzorgvuldigheid. Bovendien is de wildgroei van vennootschappen historisch te verantwoorden en wijzen de schulden veeleer op een latent likwiditeitsprobleem dan op wanbeheer. De bestuurders van de Gentse voetbalploeg hebben nu eenmaal zoveel geld aan vaste en immateriële activa besteed dat een herschikking van de schulden, versta het kwijtschelden van sommige en het rekken van afbetalingen, de ploeg opnieuw de nodige liquide middelen kan bezorgen. Daarmee getuigen echter noch de beheerders, noch het stadsbestuur, noch de Vlaamse regering, noch de Koninklijke Belgische Voetbalbond van enige toekomstvisie op het voetbal in een regio zoals Gent, laat staan in een land dat niet eens zo groot is als een wereldstad maar dat wel meer voetballers en voetbalploegen telt dan sommige continenten.Frank De Moor Koen Meulenaere